Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/11/2012 първо гласуване

  С Т А Н ОВ И Щ Е

  по проект за решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, № 202-03-17, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  С Т А Н ОВ И Щ Е

  по проект за решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, № 202-03-17, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България.
  Стратегията беше представена от заместник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя посочи основните цели, които се поставят със стратегията:
   Засилване ролята на държавата при управлението, координацията и контрола на водностопанските съоръжения.
   Ясно разграничение за собственост, оператори и контрол на язовирите. В тази връзка е заложено и решенията, в т.ч. междусекторните, да се вземат от собственика – държавата или общината, а не от оператора.
   Регулация на всички цени във водния сектор при спазване на принципа „един оператор - едни цени”.
   Въвеждане на изискването всяко съоръжение да има оператор за поддръжка.
   Координиране на плановите документи.
   Пълна прозрачност за вземаните решения и за изразходваните средства.
   Въвеждане на принципите и нормите за ефективно използване на водите при управлението и потреблението, включително и при регулацията на цените във водния сектор.
  Заместник-министърът на икономиката енергетиката и туризма Евгения Харитонова изрази становище, че контролът върху техническото състояние на язовирите може да бъде възложен единствено на държавен орган, а не на търговско дружество, каквото е „Национална електрическа компания” ЕАД, предприятие „Язовири и каскади”. В тази връзка предложението на министерството е контролната функция да бъде възложена на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
  Беше направена бележка и относно кръга на язовирите, които да бъдат предоставени за управление на предприятие „Язовири и каскади”. В представения проект на Национална стратегия е отбелязано, че предприятие „Язовири и каскади” ще експлоатира всички язовири, които оползотворяват потенциала на водата за производство на електроенергия, които се използват за водоподаване на питейно-битови цели, независимо от другите предназначения, за които се ползва водата в тези язовири. Предложението на министерството е „Национална електрическа компания" ЕАД да стопанисва комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, както и всички други язовири, извън Приложение № 1, които в момента се експлоатират от „Национална електрическа компания" ЕАД, предприятие „Язовири и каскади”.
  В заключение заместник-министър Харитонова изтъкна, че направените предложения за изменение следва да бъдат отразени в раздел седми „Стратегия за развитие”, т. 7.2. Институционална рамка, в частта Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и в частта Отрасъл „Хидроенергетика”.
  След представяне и обсъждане на стратегията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14, без “Против” и “Въздържали се” – двама народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, с предложените изменения в раздел седми „Стратегия за развитие”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума