Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
05/02/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането № 202-01-70, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2012
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането № 202-01-70, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2012

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

  (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г. и бр. 21, 60 и 77 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 65а се правят следните изменения:
  1. Наименованието се изменя така:
  „Забрана за отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 65а се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така: „Забрана за отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия.”

  § 2. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 11а се отменя.
  2. Създава се § 11б:
  „§ 11б. (1) Разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 се прилага за сключени след 20 декември 2012 г.:
  1.застрахователни договори;
  2.споразумения между страните, с които се продължават застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, чийто срок на действие в противен случай би изтекъл.
  (2) За договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при определяне размера на застрахователната премия се допуска, в случай че застрахователите ползват надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола.
  (3) Не е налице сключване на договори и споразумения по смисъла на ал. 1 при:
  1. автоматичното подновяване след 20 декември 2012 г. на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително;
  2. коригирането след 20 декември 2012 г. на отделни елементи на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително;
  3. случаите, в които застрахованото лице сключва след 20 декември 2012 г. допълнителни застраховки, за чиито условия е постигнато предварително съгласие в договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително.
  (4) При прехвърлянето след 20 декември 2012 г. на портфейл, съставен от застрахователни договори, сключени до тази дата включително, от един застраховател на друг спрямо прехвърляните застрахователни договори в процедурата по прехвърлянето на застрахователния портфейл не се прилага чл. 65а.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 11а се отменя.
  2. Създава се § 11б:
  „§ 11б. (1) Разпоредбата на чл. 65а, ал. 1 се прилага за сключени след 20 декември 2012 г.:
  1. застрахователни договори;
  2. споразумения между страните, с които се продължават застрахователни договори, които не съдържат клауза за автоматично подновяване и които са сключени до 20 декември 2012 г. включително.
  (2) За договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при определяне размера на застрахователната премия се допуска, в случай че застрахователите ползват надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола.
  (3) Не е налице сключване на договори и споразумения по смисъла на ал. 1:
  1. при автоматично подновяване след 20 декември 2012 г. на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително;
  2. при коригиране след 20 декември 2012 г. на отделни елементи на застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, когато тези корекции са резултат на предварително договорени параметри и съгласието на застрахованото лице не е необходимо;
  3. когато застрахованото лице с едностранно волеизявление след 20 декември 2012 г. привежда в действие допълнителни застраховки, за чиито условия е постигнато предварително съгласие в договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително.
  (4) При прехвърлянето на застрахователен портфейл, съставен от застрахователни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, от един застраховател на друг, спрямо прехвърляните застрахователни договори в процедурата по прехвърлянето на портфейла след 20 декември 2012 г. чл. 65а не се прилага.”

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45 и 74 от 2002 г., бр. 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 246:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”;
  б) в ал. 8:
  аа) създава се нова т. 1:
  „1. не са спазени изискванията на този кодекс;’’
  бб) досегашните т. 1 - 4 стават съответно т. 2 - 5.
  2. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) параграф 11в се отменя;
  б) създават се § 11г и 11д:
  „§ 11г. (1) Забраната по чл. 246, ал. 3 се прилага по отношение на пенсионните договори за изплащане на пожизнена пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г.
  (2) За пенсионни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия се допуска, в случай че пенсионноосигурителното дружество ползва надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола. Страните по договорите по изречение първо могат да уговорят, че изчисляването на пенсиите, изплащани след 20 декември 2012 г., ще се извършва въз основа на биометричните таблици, които ще се използват за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след тази дата.
  § 11д. В срок до 1 ноември 2012 г. пенсионноосигурителните дружества, които предлагат изплащане на пожизнени пенсии от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, представят за одобрение биометричните таблици, които ще бъдат използвани за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след 20 декември 2012 г.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45 и 74 от 2002 г., бр. 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г. и бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 246:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Не се допуска отчитане на пола като актюерски фактор при определяне размера на пожизнената пенсия във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.”;
  б) в ал. 8:
  аа) създава се нова т. 1:
  „1. не са спазени изискванията на кодекса;’’
  бб) досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно т. 2, 3, 4 и 5.
  2. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) параграф 11в се отменя;
  б) създава се § 11г :
  „§ 11г. (1) Забраната по чл. 246, ал. 3 се прилага по отношение на пенсионните договори за изплащане на пожизнена пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключени след 20 декември 2012 г.
  (2) За пенсионни договори, сключени до 20 декември 2012 г. включително, отчитането на пола като актюерски фактор при изчисляване размера на пожизнената пенсия се допуска, в случай че пенсионноосигурителното дружество ползва надеждна и редовно актуализирана публична статистическа информация, от която е видно определящото значение на пола. Страните по договорите по изречение първо могат да уговорят, че изчисляването на пенсиите, изплащани след 20 декември 2012 г., ще се извършва въз основа на биометричните таблици, които ще се използват за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след тази дата.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон пенсионноосигурителните дружества, които предлагат изплащане на пожизнени пенсии от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване въз основа на биометрични таблици, различни за двата пола, представят за одобрение биометричните таблици, които ще бъдат използвани за изчисляване размера на пенсиите по пенсионните договори, сключени след 20 декември 2012 г.


  § 4. В § 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се създава ал. 4:
  „(4) За договорите за доброволно здравно осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 65а и 104а от Кодекса за застраховането в съответствие с § 11б от Преходните и заключителните му разпоредби.“

  Предложение от н. п. Цв. Караянчева и Д.Червенкондев:
  Параграф 4 се изменя така:
  § 4. В Закона за здравното осигуряване в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 30:
  а) думите “отменените разпоредби на чл.99к – 99н и чл. 106б”се заменят с „разпоредбите на чл. 81 – 88, чл. 89 – 90г, чл. 90е, чл. 90з – 97в, чл.99б, чл.99в, чл.99е – 99н и чл.106б преди тяхната отмяна, съответно изменение”.
  б) създава се изречение второ: „За инвестициите на техническите резерви на здравно осигурителното дружество се прилага Кодекса на застраховането.”
  2. В § 32 се създава ал. 4:
  „(4) За договорите за доброволно здравно осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се прилагат чл.65а и 104а от Кодекса за застраховането в съответствие с § 11б от преходните и заключителните му разпоредби.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В Закона за здравното осигуряване в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 30:
  а) думите “отменените разпоредби на чл. 99к – 99н и чл. 106б”се заменят с „досегашните разпоредби на чл. 81 – 88, чл. 89 – 90г, чл. 90е, чл. 90з – 97в, чл. 99б, чл. 99в, чл. 99е – 99н и чл. 106б”;
  б) създава се изречение второ: „За инвестициите на техническите резерви на здравноосигурителното дружество се прилага Кодексът на застраховането.”
  2. В § 32 се създава ал. 4:
  „(4) За договорите за доброволно здравно осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се прилагат чл. 65а, 104а и § 11б от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума