Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/01/2013 първо гласуване

  относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27.11.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: г-н Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” и г-жа Валентина Илиева – началник на отдел в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Налбантов.
  Предложените изменения и допълнения на Закона за енергийната ефективност са във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.
  Директивата поставя нови, по-високи цели за енергийна ефективност в сградите. Тя е насочена към мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия.

  Новите положения, произтичащи от Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите, които се въвеждат със законопроекта са:

  1. Изготвяне на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия.

  Планът ще включва националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, периода на действие, националните цели за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия, в зависимост от класификацията на видовете сгради, и политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.

  2. Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики.

  Проектните енергийни характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът ще се издава от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, въз основа на разработения и оценен за съответствие инвестиционен проект на сградата.

  3. Извършване на енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради.

  Сертификат за енергийни характеристики на сгради ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв.м, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 кв.м.

  4. Въвеждане на регулирани професии по смисъла на Закона за професионалните квалификации „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител по енергийна ефективност на промишлени системи”.

  Признаване на правото за упражняване на регулираните професии ще се осъществява от Агенцията за устойчиво енергийно развитие при условия и по ред, определени със съвместна наредба, издадена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

  5. Въвеждане на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

  Със законопроекта са предвидени и изменения в Закона за местните данъци и такси, с цел синхронизиране на терминологията в двата закона.
  При изпълнението на мерките от произтичащите от законопроекта дейности се очаква собствениците на сгради да постигнат спестявания (икономии на разходите), които всяка следваща година ще се увеличават.
  В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по централния бюджет са предвидени средства за финансиране на общините по договори с гарантиран резултат за сгради – общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности съгласно чл. 9 от Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. В рамките на тригодишния период 2013 – 2015 г. по съответните закони за държавния бюджет общините ще получават целева субсидия за капиталови разходи до размера на приетите за периода разходни тавани, която е един от източниците за финансиране и на мерките за енергийна ефективност.
  Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят изпълнението на проектозакона в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи години. Ще се потърсят възможности за финансиране изпълнението на проектозакона със средства по европейските програми и/или други източници. Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност няма да окаже въздействие върху първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и подчинените им структури, тъй като мерките могат да се осъществяват в по - продължителен период, което не налага осигуряването на значителен по размер бюджетен ресурс.
  Очакваните резултати от изпълнението на проектозакона са намаляване на разходите за доставка на горива и енергии; обследване и сертифициране на 10 985 броя сгради; повишаване жизнения стандарт на населението и покупателната му способност; създаване на нови работни места и осигуряване на трудова заетост на специалисти, ангажирани с обследване на сгради и промишлени системи, инспекция на водогрейни котли и климатични инсталации; намаляване разходите на държавния бюджет в средносрочен и дългосрочен план.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се”- 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27.11.2012 г.


  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума