Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/02/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-25/28.02.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102–02–4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 24 февруари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102–02–4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Тодор Чобанов – заместник-министър на културата.
  Република България разполага с изключително богатство от съхранени през вековете елементи на нематериалното културно наследство, така и с научен потенциал за тяхното документиране, съхранение, изучаване и популяризиране на съвременно равнище. В списъка на световното наследство на ЮНЕСКО са признати за уникални обекти от световно значение и са включени седем паметника на културата и два природни обекта.
  Усилията на Република България за опазване на нематериалното културно наследство се оценяват от международната общност. На 34-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, проведена в Париж от 16 октомври до 3 ноември 2007 г., България декларира готовността си на територията на страната ни да се изгради Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство. Създаването на такъв център получи и единодушната подкрепа на срещата на министрите на културата на държавите на Югоизточна Европа в Букурещ през 2008 г. и на следващите форуми по въпросите на опазване на нематериалното културно наследство.
  На 20 декември 2007 г. правителството на Република България прие решение, с което се задължава Министерството на културата, съвместно с Министерството на външните работи и Българската академия на науките да предприемат необходимите стъпки за изграждане на Регионален център под егидата на ЮНЕСКО – категория 2, по проблемите на нематериалното културно наследство. С резолюция, приета от 35-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през октомври 2009 г., Регионалният център е одобрен като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, а през октомври 2010 г. в Париж е подписано и споразумение за създаването в София на регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2).
  Ангажимент на правителството на Република България е да осигури всички ресурси – финансови или непарични, които трябва да бъдат не по – малко от левовата равностойност на 200 000 евро годишно. ЮНЕСКО от своя страна ще осигурява съдействие под формата на техническа помощ за програмните дейности на центъра.
  Регионалният център цели полуляризиране Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, насърчаване сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно равнище и осъществяване на инициативи за опазване и полуляризиране на нематериалното културно наследство на страните от региона.
  Споразумението има първоначален срок на действие 6 години и се счита за подновено, освен ако не бъде прекратено от което и да е от страните на основание чл. 18 от споразумението.
  Създаването на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа е признание за нашата страна, която се наложи като една от водещите държави в света в областта на опазване на богатото нематериално наследство на човечеството и има значим принос за световното културно многообразие.
  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), № 102–02–4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума