Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
07/04/2011 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д

  Вх. №: 153-03-47/12.04.2011 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 153-03-22 от 28 февруари 2011 г., на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


  Проект!
  Второ гласуване!  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

  (Обн. ДВ, бр. 26 от 1968 г., попр., бр. 29 от 1968 г., изм., бр. 92 от 1969 г., изм. и доп., бр. 26 от 1973 г., доп., бр. 27 от 1973 г., изм., бр. 89 от 1974 г., изм. и доп., бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 3 от 1977 г., доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., изм. и доп., бр. 28 от 1982 г., попр., бр. 31 от 1982 г., доп., бр. 44 от 1984 г., изм. и доп., бр. 41 от 1985 г., доп., бр. 79 от 1985 г., попр., бр. 80 от 1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 1986 г., попр., бр. 90 от 1986 г., изм., бр. 37 от 1989 г., бр. 91 от 1989 г., бр. 99 от 1989 г., доп., бр. 10 от 1990 г., изм., бр. 31 от 1990 г., изм. и доп., бр. 81 от 1990 г., бр. 1 от 1991 г., бр. 86 от 1991 г., попр., бр. 90 от 1991 г., изм., бр. 105 от 1991 г., доп., бр. 54 от 1992 г., изм. и доп., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 12.10.1995 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 97 от 3.11.1995 г.; доп., бр. 102 от 1995 г., изм. и доп., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 21.11.1997 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 120 от 16.12.1997 г.; доп., бр. 83 от 1998 г., изм. и доп., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 132 от 1998 г., изм., бр. 133 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 7 от 1999 г., изм., бр. 51 от 1999 г., бр. 81 от 1999 г., изм. и доп., бр. 21 от 2000 г., бр. 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 23.11.2000 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 98 от 1.12.2000 г.; доп., бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 101 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 103 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 88 от.2005 г., изм., бр. 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 57 от 2007 г., изм., бр. 64 от 2007 г., доп., бр. 85 от 2007 г., изм., бр. 89 от 2007 г., доп., бр. 94 от 2007 г., изм. и доп., бр. 19 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., доп., бр. 23 от 2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 2009 г., доп., бр. 47 от 2009 г., изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 102 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г., доп., бр. 32 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Присъда, постановена в друга държава – членка на Европейския съюз, за престъпление, за което се прилага българският Наказателен кодекс, се взема предвид във всяко наказателно производство, което се провежда срещу същото лице в Република България.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Влязла в сила присъда, постановена в друга държава – членка на Европейския съюз, за деяние, което съставлява престъпление по българския Наказателен кодекс, се взема предвид във всяко наказателно производство, което се провежда срещу същото лице в Република България.”


  Предложение на н.пр. Лъчезар Тошев:
  Създава нов §1-а със следния текст:
  § 1-а В Чл. 79 ал.2 след текста се добавят думите: „когато и да е извършено то.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.пр. Четин Казак:
  Създава се нов § 1а със следното съдържание:
  „§ 1а. Създава се нов чл. 79а със следното съдържание:
  „Чл.79а (1) Не се изключват по давност наказателното преследване и наказанието по отношение на престъпленията убийство, нанесена тежка или средна телесна повреда, психическо увреждане и изтезание, извършени по политически, етнически или религиозни причини в местата за лишаване от свобода, концентрационни лагери, трудово-възпитателни общежития, всякакви места за задържане и където и да било другаде, както и подбудителството и помагачеството към тях в периода от 9 септември 1944г. до 31 декември 1989г.
  (2) За същите деяния не се прилага и изтеклата погасителна давност по действащите досега закони."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 93 се създава т. 29:
  „29. „Вътрешни граници” са:
  а) общите сухопътни граници, включително реки и езера, на държавите – членки на Европейския съюз;
  б) летищата на държавите – членки на Европейския съюз, за полети изключително от или към териториите на държавите членки без кацане на територията на трета държава;
  в) морски, речни и езерни пристанища на държавите – членки на Европейския съюз, за превози между едни и същи две или повече пристанища, разположени на територията на държавите членки, без спиране на други пристанища извън територията на държавите членки и представляват транспортиране на пътници и превозни средства съгласно публикувано разписание.”

  Предложение на н.пр. Лъчезар Тошев:
  В §2 В Чл.93 „Допълнителна разпоредба - Обяснение на някои думи" се създава нова т. 30 със следния текст :
  30. По смисъла на този закон престъпления срещу човечеството са действия на широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското население при което се причинява:
  а.) "нападение срещу гражданското население" е поведение, свързано с многократното извършване на деяния измежду изброените в чл.418-а срещу всяко гражданско население, вследствие или в резултат на държавна или организационна политика за извършването на такова нападение;
  б.) "физическо унищожение" е всяко умишлено налагане на условия за живот, насочено към изтребване на част от населението, включително лишаване от достъп до храна и медицинско обслужване;
  в.) "поробване" е упражняването на някое или всички правомощия, свързани с правото на собственост над едно лице, и включва упражняването на такава власт при търговия с хора, особено жени и деца;
  г.) "депортиране или насилствено преместване на население" е насилственото преселване на съответните лица чрез експулсиране или други принудителни действия от областта, в която те присъстват правомерно, без основание по международното право;
  д.) "изтезание" е умишленото причиняване на тежка физическа или душевна болка или страдание на лице, което се намира под властта или контрола на обвиняемия; с изключение на това, изтезанието не включва болката или страданието, които са причинени или са присъщи, или са резултат единствено на правомерни санкции;
  е.) "насилствено забременяване" означава неправомерното раждане от жена, чиято бременност е предизвикана насилствено, с намерение да се повлияе на етническия състав на определено население или да бъдат извършени други тежки нарушения на международното право; това определение в никакъв случай не се тълкува като засягащо националните закони, свързани с бременността;
  ж.) "преследване" е умишленото и тежко лишаване от основни права в противоречие с международното право поради причини, свързани с идентичността на групата или общността;
  з.) "престъплението апартейд" означава нечовешки деяния с характер, аналогичен на посочените в чл.418-а, извършени в контекста на институционализиран режим за систематично потискане и господство на една расова група над друга расова група или групи, и предприети с цел поддържане на този режим;
  и.)"насилствено изчезване на лица" е арестуването, задържането или отвличането на лица от или с разрешението, подкрепата или съгласието на държава или политическа организация, последвано от отказ да се признае това лишаване от свобода или да бъде дадена информация за съдбата или местонахождението на тези лица, с цел те да бъдат лишени от правна защита за продължителен период от време.
  й.) терминът "пол" означава двата пола - мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът "пол" няма никакво друго значение освен посоченото."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 115, чл. 128, чл. 142, ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1, чл. 333, чл. 334, ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339, ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1 - 3, чл. 341б, ал. 1, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал. 1, чл. 354, ал. 1, чл. 356е, ал. 1, чл. 356з” се заменят с „чл. 97а, чл. 106, чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 143а, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з”.
  2. В ал. 2 думите „средства за осъществяване на деянието по ал. 1” се заменят с „финансови или други средства за извършване на престъпление по ал. 1”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
  § 2. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 115, чл. 128, чл. 142, ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1, чл. 333, чл. 334, ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339, ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1 - 3, чл. 341б, ал. 1, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал. 1, чл. 354, ал. 1, чл. 356е, ал. 1, чл. 356з” се заменят с „чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 143, чл. 143а, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з”.
  2. В ал. 2 думите „средства за осъществяване на деянието по ал. 1” се заменят с „финансови или други средства за извършване на престъпление по ал. 1”.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел извършване на престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 4. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато организацията или групата си поставя за цел да извършва престъпление по чл. 108а, наказанието е:
  1. по ал. 1 – лишаване от свобода от десет до двадесет години;
  2. по ал. 2 – лишаване от свобода от две до десет години.”
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.

  § 5. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 11 след думата „хулигански” се поставя запетая и се добавя „расистки или ксенофобски”.
  2. В ал. 2 думите „служител от данъчната администрация” се заменят с „орган по приходите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.

  § 6. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 12 след думата „хулигански” се поставя запетая и се добавя „расистки или ксенофобски”.
  2. В ал. 2 думите „служител от данъчната администрация” се заменят с „орган по приходите”.
  Комисията подкрепя текстана вносителя за § 6, който става § 5.

  § 7. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8” се добавя „или с цел да се извърши престъпление по чл. 108а, ал. 1”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато принудата се упражнява по отношение на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от две до осем години;
  2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В чл. 143 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато принудата се упражнява по отношение на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е:
  1. в случаите по ал. 1 - лишаване от свобода от две до осем години;
  2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.”

  § 8. В чл. 144, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а ако заканата е с престъпление по чл. 108а, ал. 1, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В особената част, в глава трета наименованието на раздел І се изменя така:
  „Раздел І
  Престъпления против равенството на гражданите”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В особената част, в глава трета наименованието на раздел І се изменя така: „Престъпления против равенството на гражданите”.

  § 10. В чл. 162 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „Чл. 162. (1) Който чрез слово, печат или други средства за масово осведомяване, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
  (2) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия, политически убеждения или всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.”

  Предложение на н.пр. Милена Христова:
  § 10. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до четири години” се заменят с „от една до четири години”.
  2. В ал. 2 думите „до четири години” се заменят с „от една до четири години”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 162 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.
  (2) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.”

  § 11. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за тях.”
  2. В ал. 3 след думата “боеприпаси” се добавя “за тях”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
  § 9. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 10 се изменя така:
  „10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия.”
  2. В ал. 3 след думата “боеприпаси” се добавя “за огнестрелни оръжия”, след думите „министъра на отбраната” съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „от Държавна агенция “Национална сигурност”, от Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието, от Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.”

  § 12. В чл. 216а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до петнадесет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба до двадесет хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите „от една до десет години и глоба до двадесет хиляди лева” се заменят с „от три до десет години и глоба до тридесет хиляди лева”.

  Предложение на н.пр. Кр. Ципов:
  В § 12 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „до двадесет хиляди лева” се заменят с „от две хиляди до двадесет хиляди лева”.
  2. В т. 2 думите „до тридесет хиляди лева” се заменят с „от три хиляди до тридесет хиляди лева”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
  § 10. В чл. 216а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до петнадесет хиляди лева” се заменят с „ до пет години и глоба до двадесет хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думата „двадесет” се заменя с „тридесет”.

  § 13. В чл. 218б, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за него, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
  § 11. В чл. 218б, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. предметът на деянието е оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.”

  § 14. В чл. 234б, ал. 1 думите „до пет години и глоба от хиляда до двадесет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба от пет хиляди до сто хиляди лева”.

  Предложение на н.пр. Кр. Ципов:
  В § 14 думите „от пет хиляди до сто хиляди лева” се заменят с „от десет хиляди до осемдесет хиляди лева”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 12:
  § 12. В чл. 234б, ал. 1 думите „от хиляда до двадесет хиляди лева” се заменят с „от две хиляди до петдесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7”.

  § 15. В чл. 234в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до десет хиляди лева” се заменят с „от една до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите „от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева” се заменят с „от три до осем години и глоба до двадесет хиляди лева”.

  Предложение на н.пр. Кр. Ципов:
  В § 15 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „до петнадесет хиляди лева” се заменят с „от хиляда до петнадесет хиляди лева”.
  2. В т. 2 думите „до двадесет хиляди лева” се заменят с „от две хиляди до двадесет хиляди лева”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:
  § 13. В чл. 234в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „до три години и глоба до десет хиляди лева” се заменят с „до пет години и глоба до петнадесет хиляди лева”.
  2. В ал. 2 думите „петнадесет ” се заменят с „двадесет”.

  § 16. В чл. 242, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква ”г” се изменя така:
  „г) когато са пренесени силно действащи или отровни вещества, взривни вещества, оръжие или боеприпаси за него, пиротехнически изделия, ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения или компоненти, или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет;”.
  2. Създава се буква „з”:
  „з) чрез пренасяне на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна или негова част, или продукт.”


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 14:
  § 14. В чл. 242, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В буква ”г” след думата „боеприпаси” се добавя „за огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия”.
  2. Създава се буква „з”:
  „з) чрез пренасяне на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна или негова част, или продукт.”

  § 17. В чл. 258, ал. 1 думите „данъчен орган” се заменят с „орган по приходите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 15.

  § 18. В чл. 278б, ал. 1 думата „своя” се заличава.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. Член 278в се изменя така:
  „Чл. 278в. (1) Който без надлежно разрешение унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни и скални образувания и пещери, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.”

  Предложение на н.пр. Иван Н. Иванов:
  § 19. В член 278в думите „до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева" се заменят с „до шест години, както и с глоба от десет хиляди до сто хиляди лева".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 16:
  § 16. Член 278в се изменя така:
  „Чл. 278в. (1) Който противозаконно унищожи или повреди защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Който унищожи или повреди изключително ценни единични и невъзстановими земни и скални образувания и пещери, обявени за защитени, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.”

  § 20. Създават се чл. 278г и 278д:
  „Чл. 278г. (1) Който без надлежно разрешение унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  Чл. 278д. Който без надлежно разрешение унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение
  № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 17:
  § 17. Създават се чл. 278г и 278д:
  „Чл. 278г. (1) Който противозаконно унищожи, повреди, придобие, държи или отчужди екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация, както и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.
  (2) Който търгува с екземпляри от защитени видове от дивата флора или фауна или с техни части или продукти, когато не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е пробация и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  Чл. 278д. Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.”

  § 21. Създава се чл. 280а:
  „Чл. 280а. За престъпление по чл. 279 и 280 деецът не се наказва, когато деянието е извършено по вътрешните граници на Република България и е премахнат граничният контрол.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 21 да бъде отхвърлен.

  § 22. В чл. 308 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
  1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1 или 2;
  2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага; имотната облага, ако такава е получена, се отнема в полза на държавата, а ако тя липсва или е отчуждена, се присъжда нейната равностойност.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 18:
  § 18. В чл. 308 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
  1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1 или 2;
  2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.”

  § 23. В чл. 320, ал. 2 думите „до шест години” се заменят с „от две до десет години”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 19.

  § 24. В чл. 325а, в ал. 2 се създават т. 3 и 4:
  „3. деянието се осъществява в присъствието на малолетни и непълнолетни лица;
  4. деянието се заснема или при осъществяването му се използват видео или други материали, показващи сцени с минали боеве.”

  Предложение на н.пр. Иван Н. Иванов:
  § 24, чл. 325а придобива следната редакция:
  Чл. 325а (1) Който организира боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни и/или терен за боеве или съдейства по друг начин за провеждането на боевете, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, както и с глоба от десет до тридесет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, както и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева, когато:
  1. деянието е извършено повторно;
  2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от
  длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързанас отглеждането на животни или полагане грижа за тях, като се налага и наказание по чл.37, ал. 1, т.6 и т.7;
  3. деянието е извършено в присъствието на малолетни и/или непълнолетни лица;
  4.при извършването на деянието са използвани видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни или боевете с животни се заснемат.
  (3) Когато деянията по ал.1 и ал.2 са извършени от дееца с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от тридесет до петдесет хиляди лева, като съдът може да наложи и конфискация на част от имуществото на дееца.
  (4) Наказанието е до три години лишаване от свобода и глоба от две до десет хиляди лева за лице, което присъства на боеве с животни, улавя, набира чрез съобщения, обяви или по друг начин животни с цел използването им за боеве.
  (5) Животните по предходните алинеи се отнемат и се настаняват в приют или спасителен център.
  (6) Който разпространява по какъвто и да е начин видео или други материали, показващи сцени с боеве с участие на животни и/или насилие върху тях, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация и глоба от две до пет хиляди лева.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Ю. Колева и гр. н. представители:
  § 24. Член 325а се изменя така::
  Чл. 325а (1) Който организира боеве с животни или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева, когато:
  1. деянието е извършено повторно;
  2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
  3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
  4. боевете се заснемат или при осъществяването им се използват видеоматериали, показващи сцени с минали боеве.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 20:
  § 20. Член 325а се изменя така:
  „Чл. 325а. (1) Който организира боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
  (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:
  1. деянието е извършено повторно;
  2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
  3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
  4. боевете се заснемат с цел разпространение.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
  (4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3.

  Вариант І (н.пр. Мая Манолова)
  § 25. Създава се чл. 325б:
  „Чл. 325б. (1) Който прояви особена жестокост към животно като умишлено му причини тежко или трайно увреждане се наказва с лишаване от свобода до две година или пробация, както и глоба от 1000 до 6000 лева.
  (2) Който допуска проява на особена жестокост към животни от лице, което е под негов контрол се наказва с лишаване от свобода до две година или пробация, както и глоба от 1000 до 6000 лева.

  Вариант ІІ (МС)
  § 25. Създава се чл. 325б:
  „Чл. 325б. (1) Който противозаконно умишлено умъртви животно, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
  (2) Който противозаконно умишлено причини на животно увреждане, с което трайно или временно се нарушава нормалното функциониране на организма му, се наказва с пробация и с глоба до три хиляда лева.
  (3) Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено:
  1. с особена жестокост или по особено мъчителен за животното начин;
  2. на публично място;
  3. повторно;
  4. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му или от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни;
  5. в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
  6. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни.”

  Предложение на н.пр. Лъчезар Тошев:
  В § 25 се създава нова ал. 4 със следния текст:
  Ал.4. Не се смятат за престъпления и не се наказват деяния по предходните алинеи извършени в случаите на чл.10 ал. 3 и ал.4 от Закона за защита на животните, както и с научни и медицински цели.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Иван Н. Иванов:
  § 25 във Вариант II на МС, чл. 3256 се правят следните изменения и допълнения:
  а) чл. 325б, ал. 1 преди думата „животно" се добавя думата „гръбначно" и думите „до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева" се заменят „до три години и с глоба от две до пет хиляди лева".
  б)чл. 325б, ал. 2 преди думата „животно" се добавя думата „гръбначно" и думите „пробация и с глоба до три хиляда лева" се заменят с „лишаване от свобода до 1 година и с глоба от хиляда до три хиляда лева".
  в) чл. 325б, ал. 3 думите „от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева" се заменят с „до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева" и думите „или 2" отпадат.
  г)чл. 325б, ал. 3, т. 4 накрая се добавя „като се налага и наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7";
  д)В чл. 325б, ал. 3 се добавят нови т. 7 и 8, както следва:
  "7. спрямо животно в увредено, изтощено или безпомощно състояние или спрямо животно в плен или поставено в условия на невъзможност да се отбранява или избяга";
  "8. по хулигански подбуди или при опасен рецидив".
  е) В чл. 325б се създават нови ал. 4, 5, 6 и 7, както следва:
  "(4) Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 2 е извършено:
  1. с особена жестокост или по особено мъчителен за животното начин;
  2. на публично място;
  3. повторно;
  4. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му
  или от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с
  отглеждане или полагане на грижи за животни, като се налага и наказание по чл.37, ал. 1, т.б и т.7;
  5. в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
  6. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни;
  7. спрямо животно в увредено, изтощено или безпомощно състояние
  или спрямо животно в плен или поставено в условия на невъзможност да се отбранява или избяга;
  8. по хулигански подбуди или при опасен рецидив."
  "(5) Наказанието е лишаване от свобода от три до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено срещу служебно животно или куче - водач на хора с увреждания."
  "(6) Наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от седем хиляди до петнадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 2 е извършено срещу служебно животно или куче-водач на хора с увреждания."
  "(7) Който допуска извършване на престъпления по предходните алинеи от лице, което е под негов контрол, се наказва с лишаване от
  свобода до две години или пробация, както и глоба от хиляда до шест хиляди лева."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.пр. Ю. Колева и гр. н. представители:
  § 25 се изменя така:
  „§ 25. Чл. 325б. (1) Който противозаконно и умишлено умъртви гръбначно животно, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Който противозаконно и умишлено причини тежко или трайно увреждане на гръбначно животно, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на този, който без основателна причина изостави гръбначно животно, което се намира под негов надзор временно или постоянно.
  (4) Когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено:
  1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
  2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
  3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
  4. повторно
  наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода от една до три години и глоба от две до пет хиляди лева; по ал. 2 – лишаване от свобода до две години и глоба от две хиляди до четири хиляди лева.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25 – вариант І и вариант ІІ и предлага следната редакция на § 25, който става § 21:
  § 21. Създава се чл. 325б:
  „Чл. 325б. (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
  1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
  2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
  3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
  4. повторно.”

  § 26. Създава се чл. 325в:
  “Чл. 325в. Който умъртви животно по особено мъчителен начин се наказва с лишаване от свобода до три година или пробация, както и глоба от 2000 до 10000 лева.
  Предложение на н.пр. Иван Н. Иванов:
  § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.пр. Ю. Колева и гр. н. представители:
  § 26. Създава се чл. 325в:
  Чл. 325в. (1) Който не положи достатъчно грижи за животно, проявяващо агресивно поведение, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до пет хиляди лева.
  (2) В случаите по ал. 1, ако е причинена смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 22:
  § 22. Създава се чл. 325в:
  ”Чл. 325в. (1) Който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.
  (2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба до десет хиляди лева.”

  § 27. В чл. 337 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Който произвежда, преработва, видоизменя, ремонтира, разработва, съхранява, търгува, транспортира, внася или изнася взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни и неогнестрелни оръжия и пиротехнически изделия, без да има право за това по закон или без разрешение, издадено от надлежния орган на властта, когато такова се изисква, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 23:
  § 23. В чл. 337 ал. 1 се изменя така:
  “(1) Който произвежда, преработва, видоизменя, ремонтира, разработва, съхранява, търгува, транспортира, внася или изнася взривни вещества, огнестрелни, неогнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, без да има право за това по закон или без разрешение, издадено от надлежния орган на властта, когато такова се изисква, или извърши това не съгласно даденото му разрешение, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.”

  § 28. В чл. 338 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях или пиротехнически изделия”.
  2. В ал. 2 думите “взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, оръжия, боеприпаси за тях или пиротехнически изделия”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 24:
  § 24. В чл. 338 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите “взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия”.
  2. В ал. 2 думите “взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси” се заменят с “взривни вещества, оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия”.

  § 29. Член 339 се изменя така:
  “Чл. 339. (1) Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (2) Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години.
  (3) Който отчужди или предаде взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или пиротехнически изделия на лице, което няма разрешение за придобиването им, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
  (4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който отчужди или предаде другиму боеприпаси за огнестрелно оръжие, без последният да има разрешение за носене на съответното огнестрелно оръжие.
  (5) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което без съответно разрешение прибере намерени взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 25:
  § 25. Член 339 се изменя така:
  “Чл. 339. (1) Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
  (2) Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
  (3) Който отчужди или предаде взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или пиротехнически изделия на лице, което няма разрешение за придобиването им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
  (4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който отчужди или предаде другиму боеприпаси за огнестрелно оръжие, без последният да има разрешение за носене на съответното огнестрелно оръжие.
  (5) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което без съответно разрешение прибере намерени взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия.”

  § 30. В чл. 352 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който замърсява или допуска да се замърсят почвата, въздухът, водни течения, басейни, подземни води, териториалните или вътрешните морски води или морски води в зони, определени с международно съглашение, в което участва Република България, и с това ги направи опасни за хора или животни и растения или негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопански цели, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.”
  2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Когато с деянията по ал. 1 или 2 са причинени:
  1. смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева;
  2. немаловажни вреди на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (4) Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 26.

  § 31. В чл. 352а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) думите „до пет години и глоба до двадесет хиляди лева” се заменят с „до шест години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева”;
  б) създава се изречение второ:
  „Когато деянието е извършено от капитан на кораб, съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.”
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който замърси или допусне да се замърсят водите по ал. 1 с вредни течни вещества в наливно състояние, определени в международно съглашение, в което участва Република България.
  (3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до петнадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 27.

  § 32. Член 353б се изменя така:
  „Чл. 353б. (1) Който управлява отпадъци не по установения ред и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.
  (2) Когато с деянието по ал. 1 е причинена:
  1. смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева;
  2. немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (3) Който наруши или не изпълни задълженията си за осигуряване на изправността и правилното функциониране на инсталация или съоръжение за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци и с това причини смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, се наказва с лишаване от свобода от пет до двадесет години и с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева, а ако е причинена немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (4) Когато деянията по ал. 1 - 3 са извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до петнадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 28.

  § 33. Член 353в се изменя така:
  „Чл. 353в. (1) Който управлява опасни отпадъци не по установения ред, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
  (2) Когато с деянието по ал. 1 се създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.
  (3) Когато с деянието по ал. 1 е причинена смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години и глоба от петнадесет хиляди до петдесет хиляди лева, а ако е причинена немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.
  (4) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задълженията си по управление на опасни отпадъци, се наказва с лишаване от свобода до три години.
  (5) Когато деянията по ал. 1 - 3 са извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до двадесет хиляди лева.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 29.

  § 34. Създава се нов чл. 353г:
  „Чл. 353г. (1) Който в нарушение на установения ред пренася отпадъци през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
  (2) Който в нарушение на международни договори, по които Република България е страна, пренася през границата на страната опасни отпадъци, токсични химически вещества, биологически агенти, токсини и радиоактивни вещества, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Когато деянията по ал. 1 или 2 са извършени по непредпазливост наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 30.

  § 35. Създава се нов чл. 353д:
  „Чл. 353д. (1) Който съхранява не по установения ред опасни вещества или смеси и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
  (2) Който не по установения ред пусне или нареди да се пусне в експлоатация предприятие или инсталация, за чието функциониране се използват опасни вещества или смеси, и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
  (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който не по установения ред пусне или нареди да се пусне в експлоатация предприятие или инсталация, чието функциониране може да създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди на околната среда.
  (4) Ако в случаите по ал. 2 и 3 е причинена смърт или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, а ако е причинена немаловажна вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
  (5) Когато деянията по ал. 1 - 4 са извършени по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 31.
  § 36. Създава се чл. 353е:
  „Чл. 353е. (1) Който в нарушение на установения ред произвежда, употребява, разпространява, внася или изнася през границата на страната вещества, които нарушават озоновия слой, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
  (2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 32.

  § 37. Досегашните чл. 353г и 353д стават съответно чл. 353ж и 353з.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 33.

  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 356а думите „чл. 353г, 353д” се заменят с „чл. 353ж, 353з”.

  § 38. В чл. 356к се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „надлежно разрешение” се добавя „произвежда, обработва, обезврежда”.
  2. В ал. 2:
  а) създават се нови т. 1 и 2:
  „1. опасност от причиняване на вреда на околната среда, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години;
  2. вреда за околната среда, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години;”;
  б) досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 3, 4 и 5.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 35.


  Предложение на н.пр. Четин Казак:
  Създава се нов § 38а със следното съдържание:
  „§ 38а Създава се нов Раздел IV на Глава 14, включващ нов чл.418а със следния текст:
  Раздел IV
  Престъпления срещу човечеството
  Чл. 418а. Който с цел извършване на широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското население причини:
  1. убийство;
  2. физическо унищожение;
  3. поробване;
  4. депортиране или насилствено преместване на население;
  5. лишаване от свобода или друго тежко лишаване от физическа свобода в нарушение на основните правила на международното право;
  6. изтезания;
  7. изнасилване, сексуално робство, насилствена проституция, насилствено забременяване, насилствена стерилизация или всяка друга форма на сексуално насилие с подобна тежест;
  8. преследване на определена група или общност поради политическа, расова, национална, етническа, културна, религиозна принадлежност или пол или поради други основания, които са общопризнати за недопустими по международното право във връзка с всяко действие, посочено в този член, или всяко престъпление от компетентността на Международния наказателен съд;
  9. насилствено изчезване на лица;
  10. престъплението апартейд;
  11. други нечовешки деяния със сходно естество, които умишлено причиняват голямо страдание или тежко увреждане на тялото или на душевното или физическото здраве
  се наказва за престъпление срещу човечеството с лишаване от свобода от десет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 39. В глава четиринадесета наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби” и в тях се създава чл. 419а:
  „Чл. 419а. (1) Който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, народност, етническа принадлежност или по друг признак, установен в закон или в международен договор, по който Република България е страна, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
  (2) Който подбужда другиго към престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до една година.”

  Предложение на н.пр. Лъчезар Тошев:
  В § 39 текстът се заменя със следния текст:
  § 39. В глава четиринадесета, наименованието „Допълнителна разпоредба" се заменя с „Допълнителни разпоредби" и в тях се създава нов чл. 419-а със следния текст:
  Чл. 419а. (1) Лице, което в качеството си на учител, преподавател или лектор, както и лице, което чрез печатно произведение или медия, отрича, оправдава или омаловажава извършено престъпление против мира, престъплението геноцид или престъпление против човечеството, се наказва с глоба от 10 000 до 15 000 лева.
  (2) Лице, което в качеството си на учител, преподавател или лектор по конкретен повод, визирайки българското въстание от 1876г., Втората световна война и Студената война, както и историческите събития във връзка с техния генезис и последици :
  A) отрича, оправдава или омаловажава масовите убийства на българско население извършени по време на Априлското въстание на българите през 1876г.
  Б) отрича, оправдава или омаловажава експанзионистичния, завоевателен и диктаторски характер на комунистическите, национал-социалистическите и фашистките режими;
  B) отрича, оправдава или омаловажава геноцидът, провеждан от национал-социалистическите режими срещу хората с еврейски произход в Европа(Холокост);
  Г) отрича, оправдава или омаловажава съществуването на национал-социалистическите лагери на смъртта и различните форми на масово избиване на етнически и социални групи, включително газови камери, маршове на смъртта и команди за изтребление;
  Д) отрича, оправдава или омаловажава съществуването на комунистически, национал-социалистически и фашистки „концентрационни" и „трудови" лагери, „трудово-възпитателни общежития" и други места за морална и физическа репресия и унищожение на определени групи от хора;
  Е) отрича, оправдава или омаловажава целенасоченото изтребление на голяма част от политическите, икономически и интелектуални елити на страните, поставени под комунистическа, национал-социалистическа или фашистка тоталитарна власт,
  се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лева.
  (3) Наказанието по предходната алинея се налага и на лице, което в качеството си на журналист, собственик или член на управително тяло на печатни или електронни средства за масово осведомяване допуска или съдейства за извършването на действията по т.т. А-Е от предходната алинея.
  (4) Лицата по алинея втора не се наказват, ако в същото предаване или брой на изданието експлицитно разяснят несъответствието между твърденията по ал.1 т.т. А-Е и историческите факти.
  (5) При повторно извършване на деянията по ал.1 наказанието по настоящия текст е от 10 000 до 15 000 лева.
  (6) Който подбужда другиго към престъпление по предходните алинеи се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лева.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 36:
  § 36. В глава четиринадесета наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби” и в тях се създава чл. 419а:
  „Чл. 419а. (1) Който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
  (2) Който подбужда другиго към престъпление по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до една година.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 37:
  § 37. В чл. 424 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 277, ал. 2, чл. 278в, ал. 2, чл. 352, ал. 4”
  се заличават, а думите „чл. 352а, ал. 3 и 5” се заменят с „чл. 352а, ал. 5”.
  2. В ал. 2:
  а) в буква „б” думите „от министъра на търговията или” се заличават, а думите „от министъра на търговията или от председателя на Комитета по стандартизация и метрология” се заменят с „от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”;
  б) в буква „в” думите „от министъра на търговията, от министъра на финансите или от председателя на Комитета по стандартизация и метрология” се заменят с „от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, от министъра на финансите или от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”;
  в) в буква „д” думите „чл. 278в, ал. 2, чл. 352, ал. 4” се заличават, а думите „чл. 352а, ал. 3 и 5” се заменят с „чл. 352а, ал. 5”;
  3. Алинея 4 се отменя.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 40. Този закон въвежда изискванията на:
  1. Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения;
  2. Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право;
  3. Рамково решение 2008/657/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите – членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства;
  4. Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма;
  5. Рамково решение 2008/913/ПВР от 28 ноември 2008 г. на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 38:
  § 38. Този закон въвежда изискванията на:
  1. Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения (ОВ, L 280/52 от 27 октомври 2009 г.);
  2. Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ, L 328/28 от 6 декември 2008 г.);
  3. Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите – членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства (ОВ, L 220/32 от 15 август 2008 г.);
  4. Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма (ОВ, L 330/21 от 9 декември 2008 г.);
  5. Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (ОВ, L 328/55 от 6 декември 2008 г.).


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона .

  § 41. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
  2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.и бр. 13 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) алинея 2 се отменя;
  б) в ал. 3 думите „Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат” се заменят с „Алинея 1 не се прилага”.
  2. Създава се чл. 4а:
  „Действие на чуждестранна присъда
  Чл. 4а. (1) Влязла в сила присъда, постановена в друга държава и непризната по реда на българското законодателство, не подлежи на изпълнение от органите на Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна, който е ратифициран, обнародван и влязъл в сила.
  (2) Влязла в сила присъда, постановена в друга държава – членка на Европейския съюз, поражда същите правни последици като присъда, постановена от български съд, във всяко наказателно производство и по време на изпълнение на присъдата.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя.
  Комисията предлага следната редакция на § 41, който става § 39:
  § 39. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
  2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г. и бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.и бр. 13 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 35, ал. 2 думите „277а – 278в” се заменят с „277а – 278д”, а думите „чл. 407 - 419” се заменят с „чл. 407 – 419а”.
  2. В чл. 194, ал. 1, т. 1 думите „чл. 407 - 419” се заменят с „чл. 407 – 419а”.

  § 42. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г. и бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10 от 2011 г. ) в чл. 83а, ал. 1 думите „142 - 143а, 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, 209 - 212а, 213а, 214, 215, 225в, 242, 250, 252, 253, 254, 254б, 256, 257, 280, 283, 301 - 307, 319а - 319е, 320 - 321а и 354а - 354в” се заменят със „142 - 143а, чл. 144, ал. 3, чл. 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 172а – 174, 278в – 278д, 209 - 212а, 213а, 214, 215, 225в, 242, 250, 252, 253, 254, 254б, 255, 256, 257, 280, 283, 301 - 307, чл. 308, ал. 3, чл. 319а - 319е, 320 - 321а, 352, 352а, 353б – 353е, 354а - 354в, 356к и 419а”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 40:
  § 40. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г. и бр. 12, 27 и 32 от 2009 г. и бр. 10 от 2011 г.) в чл. 83а, ал. 1 думите „142 - 143а, 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, 209 - 212а, 213а, 214, 215, 225в, 242, 250, 252, 253, 254, 254б, 256, 257, 280, 283, 301 - 307, 319а - 319е, 320 - 321а и 354а - 354в” се заменят със „142 - 143а, чл. 152, ал. 3, т. 4, чл. 153, 154а, 155, 155а, 156, 158а, 159 - 159г, чл. 162, ал. 1 и 2, чл. 172а – 174, 209 - 212а, 213а, 214, 215, 225в, 242, 250, 252, 253, 254, 254б, 255, 256, 257, 278в – 278д, 280, 283, 301 - 307, чл. 308, ал. 3, чл. 319а - 319е, 320 - 321а, 352, 352а, 353б – 353е, 354а - 354в, 356к и 419а”.

  Комисията предлага да се създадат нови § 41 – 44:
  § 41. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 и бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и бр. 109 от 2007 г., бр. 28 и бр. 36 от 2008 г.) в чл. 5 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 след думите „тероризъм, финансиране на тероризъм” се добавя „набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм”, а след думите „приготовление към извършване на тероризъм” се добавя „подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм”.
  2. В ал. 8 след думите „тероризъм, финансиране на тероризъм” се добавя „набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм”, а след думите „приготовление към извършване на тероризъм” се добавя „подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм”.

  § 42. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 19, бр. 86 и бр. 105 от 2005 г., бр. 33 и бр. 75 от 2006 г., бр. 52, бр. 59 и бр. 109 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 12 , бр. 32 и бр. 42 от 2009 г., бр. 18 и бр. 97 от 2010 г.), в чл. 3, ал. 1, т. 1 след думите „(финансиране на тероризъм)” се добавя „чл. 108а, ал. 3 (набиране или обучаване на отделни лица или групи от хора с цел извършване на тероризъм)”, думите „чл. 108а, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 108а, ал. 1, 2 и 3”, а накрая се добавя „чл. 308, ал. 3, т. 1 (подправка на официален документ с цел улесняване извършване на тероризъм)”.

  § 43. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г., бр. 88 и бр. 105 от 2005 г., бр. 29, бр. 30, бр. 34 и бр. 80 от 2006 г., бр. 52, бр. 53, бр. 64 и бр. 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, бр. 80 и бр. 103 от 2009 г., бр. 62 и бр. 89 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в Приложение № 3 към чл. 37, в текста преди т. 1 думите „чл. 278в, ал. 4” се заменят с „чл. 278д”.

  § 44. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, бр. 87, бр. 88, бр. 95 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, бр. 34, бр. 63 и бр. 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, бр. 70 и бр. 105 от 2008 г., бр. 82 и бр. 95 от 2009 г., бр. 41, бр. 63 и бр. 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) в чл. 102б думите „чл. 353б” се заменят с „чл. 353г”.

  § 43. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.) чл. 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв.”

  Предложение на н.пр. Иван Н. Иванов:
  В ПЗР, в §43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 62, ал. 1 след текста се добавя „освен ако не съставлява престъпление".
  2.Член 69 от се изменя така:
  „Чл. 69. Когато след изтичане на срока по параграф 5 на Преходни и заключителни разпоредби на територията на съответната община бъдат намерени необработени по чл.47 кучета, на кмета се налага глоба до хиляда лева."
  3. § 5 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя, както следва:
  „§ 5 До края на 2015 година общинските съвети и кметовете на общини осигуряват обработването по чл. 47 на безстопанствените кучета на тяхна територия."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 43 да бъде отхвърлен.


  Предложение на н.пр. Четин Казак:
  Създава се нов § 43а със следното съдържание:
  „§ 43а. В Закона за задълженията и договорите (Обн., ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г., попр., Изв., бр. 2 от 5.12.1950 г., изм., бр. 69 от 28.08.1951 г., бр. 92 от 7.11.1952 г., ДВ, бр. 85 от 1.11.1963 г., бр. 27 от 3.04.1973 г., бр. 16 от 25.02.1977 г., бр. 28 от 9.04.1982 г, в сила от 1.07.1982 г, бр. 30 от 13.04.1990 г., изм. и доп., бр. 12 от 12.02.1993 г., изм., бр. 56 от 29.06.1993 г., изм. и доп., бр. 83 от 1.10.1996 г., в сила от 1.11.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., бр. 83 от 21.09.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 19 от 28.02.2003 г., изм., бр. 42 от 17.05.2005 г, бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 92 от 13.11.2007 г., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) в чл. 50 се създава ново изречение трето със следното съдържание:
  „Ако вредите са причинени от бездомно животно, наред с общината, солидарно отговаря и лицето, за което се докаже, че е полагало системни грижи за животното или го е хранело редовно."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 44. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на закона внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да се приведат в съответствие с този закон.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 45:
  § 45. Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на този закон внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с него.

  § 45. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 2 и § 21, които влизат в сила от датата, определена от Съвета на Европейския съюз за премахване на граничния контрол на съответните граници в рамките на Решението на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 46:
  § 46. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 21 и § 22, които влизат в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума