Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/11/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-120/04.11.2011 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Василев Орешарски и група народни представители на 07. 09. 2011 г.

  На свое заседание, проведено на 02.11.2011 г. Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Василев Орешарски и група народни представители на 07. 09. 2011 г.
  Законопроектът беше представен от народния представител Мая Манолова. Повод за внасянето на законопроекта е Директива 2011/7/ЕО, относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки от 16 февруари 2011г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. На практика много плащания по търговски сделки между предприятията и между предприятия и държавни органи се извършват по-късно от предвидените в договора или в общите търговски условия срокове, което има негативни последици, което води до неплатежоспособността на много стопански субекти. Държавните и общинските органи също осъществяват некоректни действия и забавят плащането, което влияе негативно върху стопанския оборот. Това е заради бавната процедура на обжалване и неплащането на лихви за просрочие. Предлага се изключването на правото на начисляване на лихви и обезщетение за разноски по събиране винаги да се разглежда като договорно условие или практика, представляващи явна злоупотреба. Законопроектът дава право на кредитора да изисква лихви за забава за всички плащания извършвани като възнаграждения по търговски сделки за доставката на стоки или предоставянето на услуги, независимо дали са между предприятия или между предприятия и държавни органи. Предвидени са законови срокове за плащане, а лихвата за забава не може да бъде по-малка от законната и не може да се изключва с договорно условие. Предложеният ЗИД на Търговския закон има за цел с използването на пазарни механизми да се създаде култура на плащане в срок и да се нормализира и ускори стопанският оборот.
  По законопроекта се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Любен Корнезов, Искра Фидосова, Юлияна Колева и Димитър Лазаров. В дискусията бяха обсъдени следните въпроси:
  - по философията на закона, извън правно-техническите несъвършенства, се изказа несъгласие относно уредбата на лихвата за забава за плащане, която по своята правна същност е обезщетение за забава изпълнението на едно задължение, поради което не може да се забрани на правните субекти да търсят обезщетение за забава на изпълнението;
  - по същество едно забавено изпълнение на задължението може да бъде и форма на неизпълнение и поради това не може да има законово задължение за плащане на лихва за забава в законово определени срокове, тъй като това е във волята на частноправните субекти;
  - при предоставяне на стоката или услугата като критерий за начален момент на изчисляването на сроковете се изказа резерва с обстоятелството, че може да бъде направен отказ и съставен протокол за неприемане на стоката;
  - непозволено администриране на частни правоотношения чрез предварително законово определени срокове и намеса в търговски правоотношения, в които основни са принципите на равнопоставеността и на автономията на волята на страните по договора;
  - ТЗ регламентира равнопоставено субектите по търговските сделки, независимо дали са субекти на частното или публичното право;
  - принципно съгласие да се търси решение на проблема за неплащане по търговски сделки от страна на държавни органи, включително и преосмисляне на режима на принудителното изпълнение, когато длъжници са държавни органи;
  - предвиденото правомощие на КЗК да постановява решение за нарушение на ТЗ като извънсъдебно изпълнително основание поставя въпроса за отсъствието на уредба в законопроекта на субектите, които ще сезират този орган, уведомяването, както и процедурата пред Комисията;
  - негативният подход да се променят на степени чрез преходни и заключителни разпоредби ГПК и то чрез ЗЗК, както и порочната практика чрез закон да се променя кодекс.

  След проведеното обсъждане и гласуване с 5 гласа „за” и 3 гласа „против” и 12 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Василев Орешарски и група народни представители на 07. 09. 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума