Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/04/2012 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 253-03-49/08.05.2012 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254–01–23, внесен от н. пр. Мартин Димитров и група народни представители на 24.02.2012 г.

  На свое заседание, проведено на 27 април 2012 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254–01–23, внесен от н. пр. Мартин Димитров и група народни представители на 24.02.2012 г.

  Законопроектът беше представен от народния представител Екатерина Михайлова.
  Законопроектът е предложен за обсъждане с оглед на възникналите в обществото съмнения, относно изплащаните допълнителни трудови възнаграждения на администрацията. Фактът, че тези въпроси не са достатъчно уредени в нормативните актове и липсва достатъчно прозрачност, поражда необходимост от промяна в закона.
  Предлаганите промени ще повишат доверието в държавните институции и администрацията.
  Предвижда се в чл. 61 да се направят допълнения в административния регистър, поддържан от Министерския съвет, като се въведе изискването за публичност на възнагражденията, извън трудовите в системата на администрацията.
  В становище представено от Министерски съвет е изложено, че предложената промяна не се подкрепя, тъй като предназначението на административния регистър не е да осигурява публична информация относно състоянието на държавната администрация, в това число и заплащането в нея. Тази информация е публична, но се оповестява по друг ред съгласно чл. 62 от Закона за администрацията.
  Изложените мотиви са свързани с обществени отношения, които са вече законово уредени. Осигуряването на публична информация относно доходите на лицата, заемащи висши длъжности в държавната администрация е предмет на уредба на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Направеното предложение за промени в Закона за администрацията не съответства на изискването на Закона за нормативните актове, обществени отношения от една и съща област да се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен. То не е съобразено и с действащата уредба относно заплащането в администрацията, в частност различните по вид и характер допълнителни възнаграждения към основната заплата, които по правило не са обвързани със заеманата длъжност. Това обезсмисля обобщаването по длъжности на информацията за допълнителното заплащане и нейното публично оповестяване.
  Г-жа Фидосова подчерта, че в комисията вече е приет на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на държавния служител. В него се предлага премахването на допълнителното материално стимулиране от приходи от административни такси и глоби.
  Работната заплата вече ще се формира по нов начин. Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
  Органът по назначаването определя индивидуалния размер на основната заплата, като отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Подробно са изброени хипотезите, при които може да се увеличава индивидуалната работна заплата, като водещото място е на годишната оценка на изпълнението на длъжността. Разписани са кои възнаграждения са „допълнителни”, като за първи път се предвижда и „допълнително възнаграждение за постигнати резултати”, което се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, като се изплаща четири пъти годишно – през м. април, юли и октомври за текущата година, и през месец януари – за предходната година.
  Предвидено е общо разходите за допълнителни възнаграждения да се размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, като размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи един държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.
  Така вече всеки държавен служител ще получава своето възнаграждение въз основа на квалификаицята, професионалния си опит, годишната си оценка и постигнатите резултати.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 8 гласа „за”, 0 гласа „против” и 13 гласа „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 254–01–23, внесен от н. пр. Мартин Димитров и група народни представители на 24.02.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума