Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
01/03/2012 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията:
  № 202 – 01 – 10, внесен от Министерски съвет и
  № 254 – 01 - 24, внесен от Огнян Стоичков
  Д О К Л А Д

  На свое редовно заседание, проведено на 1 март 2012 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202 – 01 – 10, внесен от Министерски съвет и № 254 – 01 - 24, внесен от Огнян Стоичков.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Милка Гечева - началник на ДНСК, както и експерти от министерството и представители на браншови организации.
  От името на вносителите законопроектът, внесен от Министерски съвет бе представен от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Предлаганите изменения и допълнения в Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията могат да бъдат обобщени в следните основни насоки:
  Предлага се стратегическото устройствено планиране и стратегическото планиране на регионалното развитие като ключови елементи на един и същ процес да се регламентират в един закон – Закона за регионалното развитие, който да уреди обществените отношения, свързани с разработването, приемането, финансирането, актуализирането на документите за стратегическото устройствено планиране (пространственото развитие) и стратегическото планиране на регионалното развитие, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им.
  В тази връзка със законопроекта се предлага отмяна на разпоредбите от ЗУТ, които касаят създаването на сегашните документи на стратегическото устройствено планиране в глава пета „Устройствени схеми”, и в глава седма, раздел ІІ „Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми”, както и заличаване на понятието „устройствени схеми” навсякъде, където е употребено в закона, както и в други закони, съответно, където е необходимо, това понятие се заменя със съответното ново понятие по Закона за регионалното развитиe. В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие относно разработването на видовете документи за пространствено развитие, основните изисквания за техния обхват и съдържание и връзката им с документите за стратегическо планиране на регионалното развитие за различните териториални нива. Промените в тази част трябва да обхванат подготовката на стратегическите документи за развитие за следващия период 2014 -2020 г.
  Предложени са изменения и допълнения, свързани с административния контрол по устройство на територията и строителството, дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на страната, облекчаване на някои от извършваните от министерството на регионалното развитие и благоустройството административни услуги.
  Предложените изменения са насочени към усъвършенстване на процедурите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, като се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса при гарантирана защита и на обществения интерес. Прецизирани са разпоредбите, свързани с правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес. Прецизират се и разпоредбите в частта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, строителството, въвеждането в експлоатация и поддържане на строежите в експлоатационна годност, анализът на които показва, че създават предпоставки за противоречива административна и съдебна практика. Прецизирани са отделни разпоредби, свързани с възможността за оспорване на административните актове по прилагането на този закон.
  Предложени са ограничения за промяна на предназначението на отделни имоти извън границите на урбанизираните територии без наличието на общ устройствен план, като са допуснати и съответните изключения.
  Предложени са промени, насочени към ясно разграничаване правомощията на контролните органи на общинските администрации и на Дирекцията за национален строителен контрол в областта на контрола по строителството и премахване на незаконни строежи.
  Предложени са изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейностите по оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Предлага се промяна в режима за извършване на тези дейности - от лицензионен в регистрационен, допълване и прецизиране на изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите. Замяната на лицензионния режим в регистрационен се налага във връзка с изпълнението на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕО от
  12 декември 2006 г. за услугите, предоставяни на територията на Общия пазар, в която са залегнали принципите за намаляване на разрешителните, лицензионните и регистрационни режими и за облекчаване на административните процедури.
  В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от предложените промени и подкрепиха законопроекта. Същевременно част от народните представители обърнаха внимание, че някои от разпоредбите, с които се предлагат принципни промени в закона, свързани с общите устройствени планове и контрола върху строителството от страна на местните власти, следва внимателно да бъдат обсъдени и прецизирани между двете гласувания. Подчертано бе, че голяма част от общините не са в състояние да възложат изработването на общи устройствени планове, а липсата им може да доведе до блокиране на инвестиционните намерения на малкия и среден бизнес. Обърнато бе внимание, че преобладаващата част от общините не разполагат с необходимия капацитет и едва ли биха се справили с предоставяните им правомощия по премахване на незаконните строежи.
  Отделни народни представители направиха и конкретни бележки и предложения по част от текстовете на законопроекта, които наред с постъпилите в резултат на предварително проведеното обществено обсъждане предложения за промени в законопроекта, направени от браншовите и други неправителствени организации, комисията следва да има предвид при подготовката на законопроекта за второ гласуване.

  В законопроекта, внесен от народния представител Огнян Стоичков се предлага в новоизграждащи се сгради с определено предназначение – производствени, административни и др., с капацитет над 100 работни места да се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни възли. Според вносителя и сега съществуват подобни изисквания в разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, но те не се прилагали в самите производствени бази, а извън тях.
  Изказалите се народни представители приемат по принцип положително идеята на вносителя, но считат, че е доста спорна от гледна точка на нейната икономическа целесъобразност по отношение на инвеститорите на съответните административни и производствени сгради. Законопроекта не регламентира за какъв вид спортни дейности следва да бъде предназначено това помещение. При това положение не става ясно как при одобряване на инвестиционните проекти и при въвеждане на строежите в експлоатация съответните органи ще упражняват контрол дали са спазени изискванията на закона.
  С параграф 3 се предлага съответните министри да одобрят правила и нормативи за проектиране и изграждане на обекти, помещения и съоръжения за спортна дейност. С действащия закон такива правомощия са предоставени на министъра на регионалното развитие и благоустройството, включително и чрез съгласуване със заинтересованите министерства и ведомства. Такива правила съществуват и в момента - очевидно идеята на вносителя е те да се актуализират, тъй като част от тях са издадени при действието на Закона за териториално и селищно устройство. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно параграф 20, ал. 2 от ЗР на ЗУТ подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон. Освен това норма от подобен характер би могла да бъде включена в Закона за физическото възпитание и спорта, тъй като се отнася до спортните обекти и съоръжения, които са обект на негова регламентация.
  Наред с предложените изменения, с преходните и заключителни разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси и в Закона за физическото възпитание и спорта.
  Предложеното в ЗМДТ намаление на данъка за съществуващи сгради, ако в тях бъдат осигурени помещения или обекти за спортна дейност е доста спорно, при условие, че не е ясно какви трябва да бъдат тези обекти и за какъв вид спорт. При това положение може да се стигне до спекулативно използване на предвиденото данъчно облекчение.
  Предложените промени в ЗФВС по обем надхвърлят обема на основното предложение за промени в ЗУТ. Следва да се има предвид, че има внесен законопроект за изменение и допълнение на ЗФВС и съвсем естествено е вносителя да направи съответните предложения между двете четения на ЗИД на ЗФВС, а не чрез ПЗР на ЗИД на ЗУТ.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие следното становище:
  - с 18 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202 – 01 – 10, внесен от Министерски съвет;
  - с 4 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 254 – 01 – 24, внесен от Огнян Стоичков.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  инж. Любен Татарски
  Форма за търсене
  Ключова дума