Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
27/01/2011 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-01-97, внесен от Любен Андонов Корнезов на 07.12.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от народния представител Любен Корнезов законопроект.

  В изложените от вносителя мотиви се посочва, че съгласно § 146 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по трудово правоотношение от изпълнителна агенция към министъра на отбраната.

  Към настоящия момент тази разпоредба е неприложима предвид обстоятелството, че цивилните служители в изпълнителните агенции към министъра на отбраната са преимуществено по служебно правоотношение, а цивилните служители в Националната гвардейска част са изцяло по трудово правоотношение.

  В тази връзка, според господин Корнезов, е необходима промяна на § 146 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗОВСРБ чрез допълването му, за да се създаде възможност за реалното приравняване на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители от различните структури. Про¬мя¬ната следва да бъде със съдържание, съответстващо на § 7 от ПЗР на ЗОВСРБ (касаещ Националния военноисторически музей).

  Съгласно изложението на вносителя, за настоящото допълнение на ЗОВСРБ не са необходими допълнителни бюджетни средства. Това може да стане в рамките на бюджета на Министерството на отбраната, респективно отпуснатия бюджет на Националната гвардейска част.

  Промяната се изисква заради необходимостта от установяване на справедливост и равнопоставеност на работещите в сферата на Министерството на отбраната.

  В свое становище по законопроекта, Министерството на отбраната изразява подкрепа за предложението. Посочва се, че Министерството е подготвило Законопроект за изменение и допълнение на ЗОВСРБ, който предлага промени, произтичащи от приетата с решение на Народното събрание Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. Обръща се внимание, че в този законопроект е предложено аналогично допълнение на разпоредбата на § 146 от ПЗР към ЗОВСРБ.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  приема за основателни мотивите на вносителя и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 054-01-97.
  Форма за търсене
  Ключова дума