Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
23/02/2011 второ гласуване

  ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България(Обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г. и бр. 16 и 88, 98 и 101 от 2010 г.)
  § 1. В чл. 33, ал. 1 думите „Съвместното оперативно командване, началниците” се заменят със „Съвместното командване на силите, командирите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 50 се правят следните допълнения:

  1. В ал. 1 се създават т. 8 и 9:

  „8. Военно-географската служба;

  9. Стационарната комуникационна и информационна система.”

  2. В ал. 3 след думите „Министерството на отбраната” се добавя „и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната извън посочените в ал. 1”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 60а ал. 2 се изменя така:
  „(2) Българската армия включва:

  1. Съвместно командване на силите и военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите;

  2. три вида въоръжени сили:
  а) Сухопътни войски;
  б) Военновъздушни сили;
  в) Военноморски сили.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 60б се изменя така:

  „Чл. 60б. (1) Съвместното командване на силите се ръководи от командващ, подпомаган от щаб.

  (2) Командващият на Съвместното командване на силите осъществява командването и оперативното управление на пряко подчинените му военни формирования, както и командването на формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. Член 60в се изменя така:

  „Чл. 60в. (1) Командванията на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили се ръководят от командири, подпомагани от щабове.

  (2) Командирите на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са непосредствено подчинени на командващия на Съвместното командване на силите и осъществяват командването и оперативното управление на подчинените им военни формирования.

  (3) Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Член 60г се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Създава се нов чл. 60д:

  „Чл. 60д. (1) Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, които отговорят за:

  1. управлението и поддържането на предоставените им за управление имоти;

  2. самостоятелното разходване на средства за доставки, строителство и услуги, доколкото то не се извършва от министъра на отбраната и в рамките на определения им от министъра на отбраната лимит;

  3. съхраняването и разпореждането с излишните им движими вещи с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специалната техника.

  (2) Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, са разпоредители с бюджетни кредити съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили от по-ниска степен.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:

  „§ 7. Създава се нов чл. 60д:

  „Чл. 60д. (1) Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили са юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната, които отговарят за:

  1. управлението и поддържането на предоставените им имоти;

  2. разходването на средствата за доставки, строителство и услуги в рамките на определения от министъра на отбраната лимит, освен ако не се извършва от министъра;

  3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с изключение на разпореждането с въоръжението, боеприпасите, бойната и специалната техника.

  (2) Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, са разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.”

  § 8. Досегашният чл. 60д става чл. 60е и в него думите „Съвместното оперативно командване, видовете въоръжени сили и формированията за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване от състава на Българската армия” се заменят с „военните формирования и структури от въоръжените сили”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 64 се правят следните изменения:

  1. В т. 1 думите „без оръжие” и „до тип „Фрегата” се заличават.

  2. В т. 2 числото „200” се заменя с „600” и думите „до тип „Фрегата” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение от народния представител Моника Панайотова:

  1. Да се създаде нов § 10:

  „§ 10. Създава се нов чл. 69а:

  „Чл. 69а. (1) При участие в операции и мисии извън територията на страната, министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава изплащането на обезщетение за имуществени вреди, причинени от личен състав на българските формирования, на трети лица на територията на държавата, където се провежда съответната операция или мисия.

  (2) Общият размер на дължимото обезщетение по ал. 1 се определя в рамките на бюджета на съответната операция или мисия.

  (3) За изплатеното обезщетение по ал. 1 виновният военнослужещ отговаря по правилата на чл. 253.

  2. Досегашните § 10- § 31 да станат съответно § 11- § 32.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде нов § 10:

  „§ 10. Създава се чл. 69а:

  „Чл. 69а. (1) При участие в операции и мисии извън територията на страната министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава изплащането на обезщетение за имуществени вреди, причинени от български военнослужещи на трети лица на територията на държавата, където се провежда съответната операция или мисия.

  (2) Общият размер на дължимото обезщетение по ал. 1 се определя в рамките на бюджета на съответната операция или мисия.

  (3) За изплатеното обезщетение по ал. 1 виновният военнослужещ отговаря по правилата на чл. 253.”

  § 10. В чл. 72 ал. 2 се изменя така:

  „(2) Националният контрол върху формированията по ал. 1 се осъществява за съвместните операции - от командващия на Съвместното командване на силите, за самостоятелните операции - от съответния командир на вида въоръжена сила, а непосредственото командване и контрол - от съответния командир в зоната на операцията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  § 11. В чл. 78 след думите „Националната гвардейска част” се добавя „Военно-географската служба, Стационарната комуникационна и информационна система”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

  § 12. В чл. 81, ал. 3 думите „началниците на видовете въоръжени сили” се заменят с „командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.

  § 13. В чл. 83, ал. 5 думите „чрез командващия на Съвместното оперативно командване или чрез началниците” се заменят с „или чрез командващия на Съвместното командване на силите, или чрез командирите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл. 94, ал. 2 изречение първо се изменя така:

  „Във военните академии, висшите военни училища и професионалните колежи се извършва специализирано обучение, придобива се квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, както и от служители от други министерства и ведомства и от граждани при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  § 15. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 5:

  „(5) Инструкторите във военните академии и висшите военни училища са военнослужещи, които провеждат професионално практическо обучение.”

  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „инструкторите” се заменя с „инструкторите-специалисти”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.

  § 16. Създават се чл. 105а и 105б:

  „Чл. 105а. (1) Военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.

  (2) Военно-географската служба е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

  (3) Устройството и дейността на Военно-географската служба се определят с правилник на министъра на отбраната.

  Чл. 105б. (1) Стационарната комуникационна и информационна система е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили, на Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на отбраната и сигурността на страната.

  (2) Стационарната комуникационна и информационна система е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

  (3) Устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система се определят с правилник на министъра на отбраната.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В чл. 106 ал. 4 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 2:

  „(2) В учебните центрове по ал. 1 могат да се обучават и войници (матроси) за присвояване на първо сержантско (старшинско) звание.”

  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 4:

  „(4) Министърът на отбраната определя реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.”

  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

  „(5) Сумата по ал. 1 и 3 се удържа изцяло от обезщетенията и другите вземания, които задълженото лице има право да получи.”

  3. Създава се ал. 6:

  „(6) В случай че сумата по ал. 1 и 3 не може да се събере по реда на ал. 5, както и в случаите по ал. 2 вземането се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги или документ, установяващ размера на вземането, издаден по реда на ал. 4.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  „§ 20. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 4:

  „(4) Министърът на отбраната определя реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация.”

  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „получи” текстът до края се заличава.

  3. Създава се ал. 6:

  „(6) В случай че сумата по ал. 1 и 3 не може да се събере по реда на ал. 5, както и в случаите по ал. 2 вземането се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните книги или документ, установяващ размера на вземането, издаден по реда на ал. 4.”

  § 20. В чл. 290, ал. 2 думите „постоянният секретар на отбраната и” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:

  „§ 21. В чл. 290, ал. 2 след думите „министърът на отбраната”, запетаята и думите „постоянният секретар на отбраната” се заличават.”

  § 21. В чл. 297 ал. 2 и 3 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.

  § 22. В чл. 332 думите „чл. 103, ал. 5” се заменят с „чл. 104, ал. 3”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.

  § 23. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 16 от 2010 г.) в § 146 след думите „служители по” се добавя „служебно или по”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 24. Военнослужещите, завършили до 1 септември 2007 г. обучение в центровете за професионално обучение на сержанти към висшите военни училища с продължителност не по-малко от 3 месеца, могат да се повишават във военно звание „младши сержант” (старшина II степен) по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.

  § 25. В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) думите „както и за времето, през което са на наборна военна служба” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
  „§ 26. В Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) § 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

  „§ 1. По смисъла на този закон:

  1. „Деца” са лицата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването и, ако учат редовно – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст.

  2. „Военна служба” е и кадровата и наборната военна служба по отменения Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 и 34 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36, 56, 82, 91 и 102 от 2006 г., бр. 11, 41, 46 и 59 от 2007 г., Решение № 9 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 68 от 2007 г.; изм., бр. 89 и 109 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., Решение № 2 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 28 от 2008 г.; изм., бр. 36, 43 и 102 от 2008 г.; отм., бр. 35 от 2009 г. ).”

  § 26. В чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г. и бр. 97 от 2010 г.) думите „кадровата военна” се заменят с „изпълнение на военната”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
  „§ 27. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г. и бр. 97 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 2 и чл. 27 думите „кадровата военна” се заменят с „изпълнение на военната”.”

  § 27. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „без ядрени и енергийни установки” се заменят с „без ядрени енергийни установки или въоръжени с ядрено оръжие”.

  2. В чл. 14 се създава ал. 5:

  „(5) При искания за провеждане на неофициални и рутинни посещения на кораби на държава – членка на НАТО, или под командването на НАТО те се отправят до Министерството на отбраната, като се прилага Стандартизационното споразумение на НАТО за процедурите при посещения в пристанища на държави – членки на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на държавите от НАТО.”

  3. Създава се чл. 15а:

  „Чл. 15а. (1) Министерството на външните работи осигурява предоставянето на реципрочна основа на постоянни (блокови) дипломатически разрешения с продължителност до 12 месеца за плавания в териториалното море на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещения в български пристанища на военни кораби от състава на съюзнически въоръжени сили и кораби, наети от министерствата на отбраната на съюзнически държави, с щатното си въоръжение за реализация на неофициални и рутинни посещения, свързани с участието им в мероприятия по чл. 13, ал. 1, т. 3.

  (2) Исканията за получаване на разрешенията по ал. 1 се отправят по реда на чл. 14, ал. 1.

  (3) Разрешенията по ал. 1 се съгласуват по компетентност с Министерството на отбраната относно възможностите за удовлетворяване на постъпващите искания и поставяне на евентуални ограничения.

  (4) Оперативната информация относно конкретните посещения на съюзнически военни кораби, включени в обхвата на постоянните дипломатически разрешения, постъпва в Министерството на отбраната и във Военноморските сили на Република България във формат, регламентиран от Стандартизационното споразумение на НАТО за процедурите при посещения в пристанища на държави – членки на НАТО и нечленуващи в НАТО, от военноморските кораби на държавите от НАТО.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.


  § 28. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 18, 54 и 97 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 15 се изменя така:

  "15. началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.

  § 29. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16 и 88 от 2010 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в т. 3 думите „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното оперативно командване и трите вида въоръжени сили от Българската армия, включително техните поделения, подразделения и структурни звена” се заменят с „Министерството на отбраната и определени от министъра на отбраната структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и формирования от Българската армия”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 30.

  § 30. В Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 и 78 от 2010 г.) в чл. 19 ал. 4 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.

  Комисията предлага да се създадат параграфи 32 – 36:

  § 32. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 60 от 2003 г., изм., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 43, бр. 54, изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16 от 22.02.2011 г. ) в § 1, т. 2, буква „г” думите „военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната” се заменят с „военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”.

  § 33. В Закона за българските лични документи (загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г., изм. и доп., бр. 53, бр. 67, бр. 70, бр. 113 от 1999 г., изм. и доп., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45, бр. 54 от 2002 г., бр. 29, бр. 63 от 2003 г., изм. и доп., бр. 96, бр. 103, бр. 111 от 2004 г., доп., бр. 43, бр. 71, бр. 86, бр. 88, бр. 105 от 2005 г., бр. 30, бр. 82, бр. 105 от 2006 г., бр. 29 , бр. 46, бр. 52 от 2007 г., бр. 66, бр. 88, бр. 110 от 2008 г., изм., бр. 35, бр. 47, бр. 82, бр. 102 от 2009 г., доп., бр. 26, бр. 100 от 2010 г., доп., бр. 9 от 2011 г.) в чл. 39а думата „кадровата” се заличава.

  § 34. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 30, бр. 102, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 11, бр. 31, бр. 41, бр. 46, бр. 57, бр. 64, бр. 109 от 2007 г., бр. 28, бр. 43, бр. 69, бр. 94, бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 27, бр. 42, бр. 74, бр. 82, бр. 93 от 2009 г.,бр. 88 от 2010 г., изм., бр. 9 от 2011 г.) в чл. 253, ал. 1 думата „кадрова” се заличава.

  § 35. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм., бр. 69, бр. 109, бр. 25, бр. 33, бр. 42, бр. 102, бр. 103 от 2009 г., доп., бр. 59 от 2010 г., изм. и доп., бр. 1 от 2011 г.) в § 14 от преходните и заключителните разпоредби думата „кадрова” се заличава.

  § 36. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 24, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 от 10.05.2005 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45, бр. 87, бр. 88, бр. 94, бр. 102, бр. 104 от 2005 г., изм., бр. 30, бр. 36, бр. 43, бр. 65, бр. 99, бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 41, бр. 54, бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 67, бр. 71, бр. 98, бр. 108 от 2008 г., доп., бр. 47, бр. 81 от 2009 г., изм., бр. 61, бр. 88 от 2010 г.) в § 2, т. 1 думата „кадрова” се заличава.

  § 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1-8, § 10-13, § 16-17 и § 28, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 37:

  § 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1-8, § 11-14, § 17, 18 и § 29, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума