Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
26/08/2009

  Позиция на Министерски съвет по т. 8 от Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за Рамково решение на Съвет относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите, № 902-00-4, внесена на 18.08.2009 г.
  На заседание, проведено на 26 август 2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди предложението за Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и позицията на Министерски съвет по т. 8 от Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г). На заседанието присъстваха представители от Министерство на правосъдието - Даниела Машева, зам.-министър на правосъдието, Борислав Петков, директор дирекция "Международно-правно сътрудничество и европейски въпроси", Ирена Борисова, експерт, дирекция "Международно-правно сътрудничество и европейски въпроси".
  Предложението за рамково решение и рамковата позиция на Република България бяха представени от г-жа Даниела Машева. Настоящото предложение за рамково решение е базирано на разпоредбите от Рамково решение 2002/629/ПВР относно борбата с трафика на хора и от Конвенцията на Съвета на Европа от 16 май 2005 г. Предложението за рамково решение съдържа разпоредби, свързани с материалното наказателно право, наказателното преследване, правата на жертвите в наказателното производство, подпомагането на жертвите на трафик, специални мерки за защита на децата, предотвратяването и наблюдението в рамките на Европейския съюз.
  Г-жа Ирена Борисова посочи, че българското законодателство отговаря на съществуващите международни правни стандарти по отношение на трафика на хора. С последните изменения на Наказателния кодекс от 2009 г. бе завишен размера на наказанията за трафик на хора и бе създаден нов състав на престъпление, посредством който се криминализира съзнателното използване на лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъде държано в принудително подчинение независимо от съгласието му. Настоящото предложение за Рамково решение има добавена стойност и транспонирането му ще доведе до изменения в Наказателния кодекс или друго релевантно законодателство.
  Съгласно позицията, внесена от Министерски съвет, Република България принципно подкрепя предложението на Европейската комисия за Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите. То се основава на предприемането на всеобхватен подход по отношение на борбата срещу трафика на хора и е насочено към повишаване ефективността на наказателното преследване на извършителите на този вид престъпления; както и към усъвършенстване на мерките за закрила на жертвите с акцент върху предотвратяване на повторната виктимизация. В позицията се акцентира върху необходимостта предложението за ново рамково решение да включва и адекватни мерки за повишаване на ефективността за предотвратяване на трафика на хора, и в частност решаването на проблема с търсенето на „услугите” на лица, които се жертви на трафика. Подкрепена е необходимостта от налагане на наказателни санкции на „ползвателите” на „услугите” на жертвите на трафик, които съзнават, че лицето е жертва на това престъпление.
  Не е налице нарушаване на принципа на субсидиарността, тъй като целите на предложението не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки. Противодействието на трафика на хора изисква координирани усилия и сътрудничество на ниво Европейски съюз.
  В края на дискусията народните представители се обединиха около становището, че предложението ще допринесе за предотвратяването и преследването на трафика на хора, както и за подобряване на стандарта за защита на жертвите в държавите–членки на ЕС. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред единодушно подкрепи предложението за рамково решение и внесената от Министерски съвет рамкова позиция, която е съобразена с политиката, водена от страната ни в тази област.

  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред: Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума