Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
26/08/2009

  Позиция на Министерски съвет по т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище, № 902-00-4, внесена на 18.08.2009 г.
  На заседание, проведено на 26 август 2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище и Позиция на Министерски съвет по т. 14 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.). На заседанието присъстваха представители на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет - Светослав Мичев, председател, Вера Захариева, директор дирекция "Международна дейност и европейски бежански фонд" и Емилия Георгиева, експерт в същата дирекция.
  Предложението за регламент и рамковата позиция на Република България бяха представени от г-жа Вера Захариева. Предлаганият регламент представлява част от усилията на ЕС по изграждането на обща европейска система за убежище (ОЕСУ). Комисията предлага да се създаде Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, под формата на регулаторна агенция.
  Службата няма да разполага с право да взема решения и ще подкрепя сътрудничеството в областта на убежището чрез препоръки, съдействие от научните среди, участие в мрежи и съгласуване на добри практики, както и оценка на въвеждането и прилагането на правилата. В предложението са формулирани трите основни функции на Службата - подкрепа за практическото сътрудничество в областта на убежището, подкрепа за държавите-членки, подложени на особен натиск, принос за прилагането на общата европейска система за убежище. Службата ще осъществява координация между съставените от експерти екипи за подкрепа в областта на убежището, за да се предостави оперативна подкрепа на държавите-членки, чиито системи за убежище са подложени на силен натиск. Тя ще се управлява от управителен съвет, съставен от представители на държавите-членки и на Комисията, както и от изпълнителен комитет.
  В рамковата позиция е посочено, че Република България подкрепя създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, което ще допринесе за прилагането на интегриран и всеобхватен подход спрямо проблемите в областта на убежището в ЕС, чрез прилагане на по-високи общи стандарти на закрила и насърчаване на практическото сътрудничество. В съответствие с приоритетите на Хагската програма, Европейската служба за подкрепа ще допринесе за изграждането на Общата европейска система за убежище и за развитието в перспектива на единна политика по убежището на ЕС.
  Предложението за регламент не противоречи на принципа на субсидиарността, тъй като действията на Общността ще бъдат по-ефикасни, имайки предвид транснационалния характер на въпросите, свързани с международната закрила.
  След проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи единодушно предложението за Регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището и рамковата позиция към него.

  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред: Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума