Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
26/08/2009

  Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г., № 920-00-2, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия на 17.07.2009 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание проведено на 26 август 2009 г., разгледа внесения Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г., № 920-00-2, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия на 17.07.2009 г. На заседанието присъстваха представители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия - г-н Евтим Костадинов, председател, Орхан Исмаилов, зам.-председател и Румен Борисов, секретар.

  Г-н Костадинов представи накратко данните за дейността на Комисията в посочения отчетен период. Той подчерта, че комисията спазвайки разпоредбите на закона за отчетния период е извършила проверка на 6205 български граждани. Към настоящия момент се проверяват за принадлежност 6379 лица:
  - по чл. 3, ал. 1, т. 7 от закона - следователи и дознатели;
  - по чл. 3, ал. 1, т. 11 – лица заемащи публични длъжности в Българска народна банка;
  - по чл. 3, ал. 2, т. 1- лица работещи в електронни медии.

  В доклада се съдържат данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия, състоянието на материалната база и започнатите ремонти на сградния фонд. Представена е и работата с граждани, публичната и международната дейност на Комисията, състоянието на нормативната уредба, финансовата отчетност, информация за влезлите в сила съдебни актове по дела заведени срещу решения на комисията и предстоящите задачи.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г., № 920-00-2, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия на 17.07.2009 г.
  Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с единодушие.

  Анастас Анастасов
  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред
  Форма за търсене
  Ключова дума