Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
20/04/2011

  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген по т. 44 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-20, внесено от Министерски съвет на 12.04.2011 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 20 април 2011 г., обсъди предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (COM (2011) 118), № 102-00-20, внесено от Министерски съвет на 12.04.2011 г. Предложението е включено под т. 44 в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.).
  На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи – Веселин Вучков, заместник-министър, Мария Рангелова, началник сектор "Правни въпроси", Дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество" и Снежина Маринова, и.д. директор Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество. Предложението за Регламент и позицията към него бяха представени от заместник-министър Веселин Вучков. Той подчерта, че е осъществена огромна по обем работа на експертно и на политическо ниво за изпълнение на един от основните национални приоритети - присъединяването на България към Шенгенското пространство. След присъединяването към това пространство страната ни ще продължи да полага всички необходими усилия, за да се осигури ефикасен контрол на външната граница на Съюза. По този начин ще допринесем за гарантиране на неговата сигурност. Ето защо всички законодателни предложения на Европейската комисия, свързани с Шенгенското законодателство се разглеждат с особено внимание. Основните изменения от предложението за Регламент засягат следните въпроси:
  - ясно определяне на метода за изчисление на изчислението на продължителността на престоя, който не надвишава три месеца за период от шест месеца и премахване на термина „виза за повторно влизане”;
  - възможност за обособяване на отделни летни за пътниците, които са освободени от визи;
  - подобряване на обучението на граничната охрана, с цел тя да може да идентифицира особено уязвими ситуации;
  - възможност за предвиждане на дерогации относно влизането и излизането на членовете на спасителните служби, полицията и пожарните екипи, действащи в спешни ситуации;
  - осигуряване на конкретна правна рамка за преминавания на общи граници, с оглед сключването на двустранни споразумения между държавите-членки и съседни трети държави за извършването на съвместни гранични проверки на шосейния и железопътния трафик;
  - изменения, свързани с правомощията на Комисията да приема делегирани актове;
  - изменения в Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, свързани с отмяната на чл. 21, параграф 3, чл. 22 и чл. 136 от нея.
  В позицията на Република България е приветствана инициативата на Европейската комисия за изменение на Кодекса на шенгенските граници и предложението за Регламент като цяло е подкрепено.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Анастас Анастасов и Михаил Миков.
  Г-н Анастас Анастасов подчерта, че що се отнася до освобождаването от подпечатване на пътните документи за екипажите на международните влакове, това не би следвало да породи особени проблеми, тъй като тези влакове се движат по определен график и професионалната дейност на техните екипажи е сравнима с тази на пилотите или моряците. От друга страна обаче, могат да бъдат изразени резерви по отношение на отпадането на чл. 22 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, изискващ задължителната регистрация на гражданите на трети страни. Фактът, че изискването не се спазва от всички държави – членки не означава, че тази форма на контрол е излишна. България ще бъде външна граница на Шенгенското пространство и не би следвало да се отстъпва от тази позиция. В заключение, във връзка с предстоящото присъединяване на България към Шенгенското пространство, г-н Анастас Анастасов отправи въпроса какви мерки се предприемат за справяне с увеличения миграционен натиск. В отговор, г-н Веселин Вучков поясни, че този проблем наистина се следи много внимателно и вече има конкретни насоки за създаване на механизъм за евентуално справяне с една по-засилена бежанска вълна. Разрешаването на повечето проблеми би могло да бъде постигнато със сключването на Договора за реадмисия между Европейския съюз и Турция.
  На въпроса на г-н Михаил Миков дали при споразумение с Турция гражданите на трети страни ще се връщат в страната по произход или в страната, от която са дошли, г-жа Снежина Маринова отговори, че става въпрос за страната, от която може да се докаже, че са дошли.
  В заключение, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се обедини около следното становище:
  Предложението за Регламент съответства на принципите на субсидиарност и пропорционалност.
  Предложените изменения ще внесат по-голяма яснота в съществуващите текстове и ще спомогнат за разрешаване на практически проблеми, възникнали при прилагането на Кодекса на шенгенските граници. Предвидената конкретна правна рамка за сключването на двустранни споразумения за извършването на съвместни гранични проверки на шосейния трафик ще улесни правилното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите-членки.
  Имайки предвид отговорността на държавите-членки за опазването на вътрешната сигурност, считаме, че чл. 22 от Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, изискващ задължителната регистрация на гражданите на трети страни, не следва да отпада. Тази разпоредба е полезна за получаване на данни относно броя на гражданите на трети държави, намиращи се на територията на Република България.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред принципно подкрепя приемането на предложението за Регламент COM (2011) 118 и представената от Министерския съвет позиция по него.


  Докладът на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред бе подкрепен с единодушие.  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред:

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума