Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
12/03/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-21, внесен от Екатерина Михайлова и група народни представители на 23.02.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-21, внесен от Екатерина Михайлова и група народни представители на 23.02.2012 г. На заседанието присъства Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /Комисията/.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от народния представител Веселин Методиев. Изразявайки положителната си оценка за работата на Комисията през изтичащия й мандат, той отбеляза, че предлаганото изменение цели да даде възможност на Комисията да извърши необходимата проверка на лицата, забогатели чрез кредити или т. нар. кредитни милионери. Законопроектът предвижда Комисията, осъществявайки своята дейност, да разкрие и обяви имената на лицата, посочени, като длъжници в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация, относно необслужвани кредити, за които е установена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предлага се установяването на принадлежност към тях да е задължително и за лицата, които са посочени като длъжници по необслужвани кредити, като обект на проверка да бъдат едноличните търговци, управителите и членовете на управителни или контролни органи на дружествата към момента на теглене на кредита.
  Становище по законопроекта изложи и председателя на Комисията Евтим Костадинов. Той сподели пред народните представители, че липсата на такива текстове в действащия закон е довело до затруднения в работата на Комисията и изцяло приветства промените, като ги определи като напълно правилни и отговарящи на създалия се обществен интерес. Той уточни, че подлежащи на проверка са над 10 500 фирми по списъка, изготвен от БНБ през 1997 г.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Красимир Ципов, Иван Петров, Атанас Мерджанов и Йордан Бакалов. Г-н Ципов, подкрепяйки законопроекта предложи на народните представители да се обмислят и други промени в закона, чрез които да се даде право на Комисията да извърши проверка и по отношение на длъжностните лица, участвали в т.нар. работническо-мениджърска приватизация. Вносителите на законопроекта, народните представители Веселин Методиев и Йордан Бакалов не възразиха на предложението, като уточниха, че ако то се предприеме сега, трябва задължително да бъде съобразено с процедурите, разписани в глава седма „Внасяне, обсъждане и приемане на законопроекти и други актове на Народното събрание” от ПОДНС. Народният представител Иван Петров изказа обратно становище и заяви, че към момента не намира за удачна подобна промяна и най-добре би било в обхвата на разглеждания законопроект да попаднат само т.нар. кредитни милионери. Атанас Мерджанов зададе два въпроса на председателя на Комисията, Евтим Костадинов. Първият от тях касаеше времето за работа, което ще отнеме на Комисията, ако законопроекта се приеме, а втория дали остана сфера в българското общество, която да не е проверявана. По първия въпрос Евтим Костадинов отговори, че не би се ангажирал с конкретен срок, тъй като работата, която предстои на Комисията ще е обемна, що се отнася до втория въпрос, той категорично заяви, че не е от неговата компетентност, и че Комисията е длъжна да спазва и изпълнява закона, такъв какъвто е. Народният представител Анастас Анастасов попита има ли точна информация за това, каква е сумата, която фирмите и лицата са взели по отделно, и каква е общата сума? От отговора на Евтим Костадинов стана ясно, че се знае с точност всяка фирма, колко е получила, и че общата сума е много голяма, като не назова точна цифра.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред със 17 гласа „за”, без гласове „против” и с 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-21, внесен от Екатерина Михайлова и група народни представители на 23.02.2012 г.

  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред:

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума