Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
12/03/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 7 март 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Красимир Петков, Дирекция за национален строителен контрол и Лидия Станкова, Дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова, главен юрисконсулт, Дирекция Правна”.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от Лидия Станкова. В тази част от него, която е в рамките на компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се предвижда промяна в реда, по който се определят специфичните правила и нормативи, свързани с отбраната и сигурността на страната. По сега действащия закон това става с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”/ДАНС/. С предлагания законопроект този ред се изменя, като се предвижда специфичните правила и нормативи за обекти от националната сигурност и отбрана да се приемат от специализираните експертни съвети по устройство на териториите по чл. 3, ал. 3 от Закона за устройство на територията. Във връзка с това се предлага с подробния устройствен план /ПУП/, въз основа на специфичните правила и нормативи, да се определят терени – забранени зони, по отношение на обектите, свързани с националната сигурност и отбрана, в които е недопустимо застрояване, преминаване, ползване и престой. Законопроектът въвежда задължение за министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, да предоставят данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за нови специални обекти. Данните се предоставят по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Законопроектът разширява обхвата на наредбата за обема и съдържанието на устройствените планове, по отношение на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. В нея ще се регламентира процедурите по съобщаване, съгласуване, обществено обсъждане и приемане, да става по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Предвижда се министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС със заповед да възлагат изработването на проект на ПУП за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Предлага се по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост да се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната и за прилежащите им забранени зони. Разширява се приложното поле на чл. 223, където при упражняване на контрол по изпълнение на закона и при отказ да се изпълни разпореждане, то ще се изпълнява принудително със съдействието на органите на МВР. Дава се възможност на служителите за контрол по строителството към общината да имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи да могат да притежават лично оръжие за защита. Предвижда се министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС да делегират свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа „за”, без гласове „против” и с 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума