Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
27/03/2012

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 21 март 2012 година, обсъди внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 година.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи - Веселин Вучков, заместник министър; Илия Пулов, директор на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”; Милчо Енев, директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”; Николай Нанков, Кристина Лазарова и Весела Ралчева от Дирекция „Правно-нормативна дейност”; от Български хелзинкски комитет - Маргарита Илиева, заместник председател; от Център за либерални стратегии - Йонко Грозев; от Омбудсман на Република България – Любомир Крилчев, началник отдел „Основни права и свободи на гражданите”.
  От името на вносителите Законопроекта бе представен от заместник министъра на вътрешните работи г-н Веселин Вучков.
  Предложеният проект на закон съдържа две основни и няколко допълнителни промени.
  Първата предложена промяна в проектозаконът акцентира върху необходимостта от завършване на структурната реформа в МВР и има за цел постигането на по-добра координация на ниво главни дирекции, особено в сферата на охранителната и криминална полиция. В тази връзка проектозакона предвижда интегриране на две от главните дирекции – „Криминална полиция” и „Охранителна полиция” в нова Главна дирекция „Национална полиция”, осъществяваща дейността си в две основни направления – дейност на криминалната полиция по събиране на доказателства за целите на наказателното производство и дейност на охранителната полиция по опазване на обществения ред и превенция. Предлаганата промяна ще засили възможностите на главния секретар на Министерството на вътрешните работи да координира основните дейности – полицейската дейност и дейността по спасяване и противодействие на пожари.
  Второто основно предложение в законопроекта е свързано с въвеждането на стандарта „абсолютна необходимост” при използването на оръжие, физическа сила и помощни средства от полицейските органи.
  В тази връзка в законопроекта се предлагат промени в текстовете на чл. 72, 73 и 74 от сега действащия Закон за Министерството на вътрешните работи, с които се въвежда задължение на полицейските органи да вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени физическата сила и помощните средства, въвеждане забрана за използване на животозастрашаваща сила и употреба на оръжие за задържане или при предотвратяване бягство на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, освен ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго, както и въвеждане на задължение за незабавно преустановяване употребата на оръжие след постигане на нейната законна цел. Създава се нов член 74а, с който се разписва правилото за предварително планиране на полицейските операции и тяхното контролиране в хода на изпълнението, с цел минимален риск за човешкият живот и здраве.
  Според мотивите на вносителя необходимостта от тези промени е продиктувана и от констатираната в периодичните доклади на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа дефектна правна уредба в България по отношение употребата на физическа сила и помощни средства от полицейските органи.
  Предложеният законопроект включва и промени по отношение усъвършенстване действието на някой правни норми и въвеждане на нови функции за част от дирекциите. В тази връзка основните предложения са свързани с регламентиране функциите на дирекция АФКОС по осъществяване на координация и оперативно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ и регламентиране правомощия на същата дирекция да извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Предложени са също така изменения и допълнения относно съдържанието и реквизитите на писмените полицейски разпореждания, доколкото те представляват индивидуален административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, но не отговарят на чл. 59 от същия по отношение съдържанието на акта, както и промени свързани с усъвършенстване правната база за работа с Шенгенската информационна система.
  В хода на дискусията по законопроекта представителите на Омбудсмана на Република България, Българския хелзинкски комитет и Център за либерални стратегии, подкрепиха направените от вносителя предложения за изменения и допълнения в Закона за МВР по отношение използването на оръжие, физическа сила и помощни средства от полицейските органи, като изразиха мнение, че с предложения законопроект се намира добър баланс между необходимостта органите на МВР да имат достатъчно правомощия за ефективно изпълнение на своите задължения и гаранцията за ненарушаване на основни човешки права.
  От страна на народните представители Христо Бисеров, Михаил Миков, Йордан Бакалов, Корнелия Нинова и Иван Петров бяха поставени въпроси свързани с ефективността от сливането на двете Главни дирекции Криминална и Охранителна полиция по отношение работата по предварителното разследване, нормативната самостоятелност, оптимизирането на структурата и финансовите последици от сливането, както и тълкуването на част от текстовете свързани с въвеждането на стандарта за „абсолютна необходимост”.
  В отговор на поставените към вносителя на законопроекта въпроси, заместник-министър Веселин Вучков изрази становище, че предложената структурна реформа няма да окаже отрицателно влияние върху работата на полицейските органи по разследването и специфичната самостоятелност в дейността на криминална и охранителна полиция, като в същото време предложените промени дават възможност за оптимизиране работата на структурите на Министерството на вътрешните работи като цяло.


  В резултат на проведените разисквания и след проведено гласуване, с 12 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона Министерството на вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерски съвет на 06.03.2012 г.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума