Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
24/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27.03.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 11 април 2012 г., обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27.03.2012 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Таня Милева, началник на политическия кабинет и Иванка Виденова, директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“; от Министерството на околната среда и водите - Георги Иванов, началник отдел “Опазване на повърхностните води” към Дирекция “Управление на водите” и Мая Дряновска, началник отдел “Използване на водите” към същата дирекция.
  Промените в законопроекта, която е в рамките на компетентността на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се предвижда създаването на Координационен съвет по водите, отговарящ за отрасловите политики във водния сектор. Неговата цел е да осигурява координация на дейностите, свързани с разработване на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения; дейностите по планиране и изпълнение на мерките за осигуряване сигурността на язовирите и др. В състава на този съвет ще влизат министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на образованието, младежта и науката или определени от тях длъжностни лица. Със законопроекта се предлага аварийните планове на обектите по чл. 131, ал. 1 от закона и на водностопанските системи и съоръжения да се изготвят от собствениците и/или операторите по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия, като министърът на вътрешните работи ще определи с наредба съдържанието им.
  В хода на дискусията народният представител Анастас Анастасов предложи в законопроекта да се предвиди изготвянето на правилник, уреждащ устройството и дейността на Координационния съвет по водите.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, без гласове „против” и с 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 202-01-17, внесен от Министерски съвет на 27.03.2012 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума