Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
24/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16.03.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16.03.2012 г. На заседанието присъстваха - министърът на отбраната, Аню Ангелов, от Министерството на вътрешните работи - Веселин Вучков, заместник-министър, Кристина Лазарова, главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност”, Божидар Василев, началник на сектор „КОС”, Главна Дирекция „Охранителна полиция” и Красимир Георгиев, главен инспектор в сектор „КОС”, Главна Дирекция „Охранителна полиция”; от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Зорница Димова, главен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Веселина Ламбринова - държавен експерт в същата дирекция.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от заместник-министър Вучков. Законопроектът е изготвен от представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той съдържа три групи промени.
  Първата от тях се отнася до практическото прилагане на закона, поради наличието на появили се проблеми от влизането му в сила. Регламентират се държавните ведомства, извършващи дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия /ОБВВПИ/ като субекти, на които могат да се издават съответни разрешителни. Предлагат се изменения във връзка с издаването на разрешение за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, боеприпаси и оръжия на лица, които не са получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Въвежда се по-ясна дефиниция на огнестрелните оръжия, които не попадат в приложното поле на закона, които са произведени или чийто модел е разработен преди 1 януари 1890 г., ако в тях не могат да бъдат заредени боеприпаси за забранени оръжия или за оръжия, за които се изисква разрешение. Предвижда се възможност за продажба на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия при определени условия по време на провеждане на търговско изложение, несвързано с отбраната. В законопроекта се разписва завършено основно образование на лицето да се изисква при издаване на разрешение за придобиване, а не и при подновяване разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие за ловни цели. Въвежда се забрана за употреба на огнестрелни оръжия не за целите, за които са придобити. В Допълнителните разпоредби се въвежда нова дефиниция на взривните вещества за граждански цели и др.
  Втората група промени се налага от приетата Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 50, стр. 18 от 23.02.2012 г.), която влиза в сила от 14 март 2012 г.
  Директива 2008/43/ЕО е транспонирана в националното ни законодателство. Съгласно ЗОБВВПИ производителят се задължава да нанася върху всяко взривнo веществo, произведено или внесено на територията на Общността, включително до най-малките му опаковки, уникална идентификация, а икономическите субекти, получили разрешение за производство, търговия, придобиване, съхранение, употреба, транспортиране и внос на взривни вещества за граждански цели, трябва да създадат и поддържат компютъризирана система за проследяване на изделието. Нормативно заложеният срок за прилагане на тези изисквания към икономическите оператори е 5 април 2012 г. В хода на подготовката относно прилагането им обаче индустрията, както и компетентните органи на държавите членки не могат да развият необходимите програмни инструменти и ресурси за създаване на информационно-технологична система до април 2012 г. С удължаване на предвидените срокове ще се осигури достатъчно време на икономическите субекти да се приведат в съответствие с нормативните изисквания, както и на компетентния орган (ГД „Охранителна полиция“ на МВР) да осигури необходимите софтуерни ресурси за изграждане на системата за проследимост.
  Третата група промени са свързани с правилното прилагане на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари (ADR), Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) и Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) с оглед издаването на сертификат за крайно одобряване на транспортни опаковки на опасни товари от Клас І „Взривни вещества”. Този сертификат е необходим съгласно посочените международни споразумения. Предлагат се изменения, чрез които се създава изискване транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България да се извършва с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна. Предвижда се компетентния национален орган, който да извършва одобрението на транспортните опаковки да бъде Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Министър Ангелов се обърна с молба към членовете на комисията да изразят своята воля и да се възползват от законодателната си инициатива, дадена им от Конституцията по отношение на един нов текст, който не е залегнал във внесения законопроект. Той предложи на народните представители в обхвата на предлагания такъв да бъде включена нова разпоредба, според която получените в резултат на утилизация на ОБВВПИ – държавна собственост, отпадъчни барути, взривни вещества, празна опаковка, черни и цветни метали, да се продават на изпълнителя на обществената поръчка за утилизация по ред и условия, определени в актовете на МС по чл. 2, ал. 2 от Закона. Министър Ангелов обоснова предложението си, като обясни, че чрез приемането му ще се избегне правенето на допълнителни обществени поръчки. В създалата се дискусия по темата част от членовете на комисията, сред които Неджми Али и Йордан Бакалов определиха като приемливо подобно предложение. Народният представител Красимир Ципов заяви, че такова изискване към юридическото лице, изпълнител на обществената поръчка за утилизация, може да бъде постигнато, като то бъде включено в самото задание на обществената поръчка или пък тя да бъде така направена, че поемащия утилизацията да се възмезди с отпадъците от нея и съответно да заплати само разликата. В заключение членовете на комисията се обединиха около становището, че дебата по този текст, в случай, че бъде внесен, ще се състои при обсъждането на законопроекта между първо и второ четене.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16.03.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И
  ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума