Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
20/07/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16 март 2012г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
  (Обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2, ал. 4 думите „от нежелателен достъп и” се заличават.

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  Параграф 1 да се измени така:
  „§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „от нежелателен достъп и” се заличават.
  2. Създава се ал. 5 и 6:
  „(5) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия от органите за надзор на пазара при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
  (6) Осъществяването на дейностите по ал. 5 от органите за надзор на пазара се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „от нежелателен достъп и” се заличават.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Не се изисква разрешение за придобиване, транспортиране, употреба и съхранение на взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия от органите за надзор на пазара при осъществяване на правомощията им съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.
  (6) Осъществяването на дейностите по ал. 5 от органите за надзор на пазара се извършва при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.”

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. оръжие или копие на оръжие, произведено или чийто модел е разработен преди 1 януари 1890 г., ако в него не могат да бъдат заредени боеприпаси за забранени оръжия или за оръжия, за които се изисква разрешение.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.”

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  В § 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „б” да придобие следната редакция:
  „б) Точка 3 се изменя така:
  „3. оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г. и е:
  а) преднозарядно или;
  б) с разделно зареждане или;
  в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум.”.
  2. Създава се б. „в”:
  „в) Създава се т. 4:
  „4. копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас с бездимен барут.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. оръжие, произведено преди 1 януари 1900 г. и е:
  а) преднозарядно, или
  б) с разделно зареждане, или
  в) разработено за боеприпас с димен барут и необлечен оловен куршум;”
  в) създава се т. 4:
  „4. копие на оръжие по т. 3, ако не е предназначено да произведе изстрел с боеприпас с бездимен барут.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Обстоятелството по ал. 2, т. 1 се удостоверява с констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3.”

  § 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви”.
  2. В т. 5 думите „за пистолети и револвери” се заличават и накрая се добавя „или за колекциониране”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 числото „2012” се заменя с „2013”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Изделията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 могат да бъдат единствено транспортирани с цел унищожаване или транспортирани до независима лаборатория с цел изпитване.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 думите „от нежелателен достъп и” се заличават;
  б) създават се т. 7 - 9:
  „7. издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие;
  8. издаване на предварително писмено одобрение по чл. 78а и предварително писмено съгласие по чл. 120а;
  9. одобряване на транспортни опаковки.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата от таксите по ал. 1, т. 1-8 постъпват по бюджета на МВР, а средствата по ал. 1, т. 9 постъпват по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 17, ал. 1 т. 8 се изменя така:
  „8. копие от решение по оценка за въздействието върху околната среда, копие от разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и/или копие от комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, в случаите когато това се изисква съгласно глава шеста или глава седма от Закона за опазване на околната среда;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Създава се чл. 17а:
  „Чл. 17а. (1) За съгласуване на списъка по чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 18, т. 5 и чл. 61, ал. 2, т. 3 лицата по чл. 13, ал. 1 и 4 и чл. 61, ал. 1 подават до началника на РУ на МВР по местонахождение на съответния обект заявление по образец, придружено от следните документи за всяко от лицата:
  1. свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  3. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
  (2) Началникът на РУ на МВР служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 3, 6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер за всяко от лицата.
  (3) Съгласуването се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 30 се създават т. 3 - 5:
  „3. фитили, които са недетониращи запалителни устройства, подобни на шнур;
  4. огнепроводни шнурове, състоящи се от сърцевина от дребнозърнест барут, обвит в гъвкава тъкана материя с една или повече защитни външни обвивки, и които, след като бъдат запалени, изгарят с предварително определена скорост без външен взривен ефект;
  5. капсул-детонатори, които се състоят от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество първична взривна смес, която лесно се възпламенява при удар и служи като запалителен елемент в патрони за огнестрелно оръжие или в задействани от удар възпламеняващи средства за метателни заряди.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „пиротехнически изделия” се поставя запетая, добавя се „с изключение на фойерверки от категория 1” и се поставя запетая.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Разрешението за търговия по ал. 1 включва едновременно следните дейности: търговия, придобиване и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 35 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „пиротехнически изделия” се поставя запетая и се добавя „с изключение на фойерверки от категория 1”.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Разрешението за търговия по ал. 1 включва едновременно следните дейности: търговия, придобиване и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1.”

  § 11. В чл. 37 т. 3 се изменя така:
  „3. списък на лицата по чл. 36, ал. 1, документите по т. 5-7, копие от трудов договор и документ за придобита квалификация съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 на всяко от лицата;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. Когато лицата по чл. 35, ал. 1 притежават обект и/или обекти на територията на действие на едно РУ на МВР, те подават документите по чл. 37 чрез началника на съответното РУ на МВР до директора на ГДОП.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. Когато лицата по чл. 35, ал. 1 притежават обект и/или обекти в района на действие на едно РУ на МВР, те подават документите по чл. 37 чрез началника на съответното РУ на МВР до директора на ГДНП на МВР.”

  § 13. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Лицата, получили разрешение за търговия, които преопаковат взривни вещества за граждански цели, произведени след 5 април 2013 г., се уверяват, че върху всяко изделие до най-малката опаковка е нанесена уникалната идентификация по чл. 29.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 45, ал. 1, т. 2 буква „в” се изменя така:
  „в) количествата и идентификационните данни на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, данни за съответното разрешение на получателя, както и датата на продажбата и на получаването им.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При организиране на търговски изложения на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, свързани с отбраната, организаторът на изложението е длъжен да спазва изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията.”
  2. В ал. 4 думите „за граждански цели” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „за граждански цели” се заличават, а след думите ”пиротехнически изделия” се поставя запетая и се добавя „свързани с отбраната”.
  2. В ал. 4 думите „за граждански цели” се заличават.

  § 16. Създава се чл. 49а:
  „Чл. 49а. (1) При организиране на търговски изложения на взривни вещества за граждански цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, несвързани с отбраната, се спазват изискванията на чл. 49, ал. 1, 2 и 5.
  (2) На търговско изложение по ал. 1 е забранена продажбата на взривни вещества, огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1 и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1 и категории 2 и 3 в количествата по чл. 53.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  „§ 16. В глава трета се създава чл. 49а:
  „Чл. 49а. (1) При организиране на търговски изложения на взривни вещества за граждански цели, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, несвързани с отбраната, се спазват изискванията на чл. 49, ал. 1, 2 и 5.
  (2) На търговско изложение по ал. 1 е забранена продажбата на взривни вещества, огнестрелни оръжия по чл. 5, ал. 1 и пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория 1 и категории 2 и 3 в количествата по чл. 53.”

  § 17. В чл. 50, ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая, а думите „местонахождение на обекта за съхранение” се заменят с „адрес на управление на юридическото лице”.
  2. В ал. 2 думите „местонахождението на обекта за съхранение” се заменят с „адреса на управление на юридическото лице”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Началникът на съответното РУ на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице или на оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
  „§ 18. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая, а думите „местонахождение на обекта за съхранение” се заменят с „адреса на управление на юридическото лице”.
  2. В ал. 2 думите „местонахождението на обекта за съхранение” се заменят с „адреса на управление на юридическото лице”.
  3. В ал. 4 думите „местонахождението на обекта за съхранение” се заменят с „адреса на управление на юридическото лице”, а след думите „физическото лице” се поставя запетя и се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице”.

  § 19. В чл. 55 думите „местонахождението на обекта за съхранение” се заменят с „адреса на управление на юридическото лице”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 57 се създава ал. 3:
  „(3) При образувано изпълнително производство по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс уведомлението по ал. 1 се извършва от съответния съдебен изпълнител или публичен изпълнител.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 58, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и няма завършено основно образование” се заличават.
  2. Създава се т. 1а:
  „1а. което няма завършено основно образование – когато то кандидатства за издаване на разрешение за придобиване;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 60 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3, буква „а” след думата „мероприятия” се поставя запетая и се добавя „освен ако е необходимо за културното мероприятие”;
  б) създава се т. 3а:
  „3а. употребата на:
  а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на случаите по чл. 95, ал. 1;
  б) неогнестрелни оръжия на обществени места;”.
  2. В ал. 2 след думите „букви „а”-„д” се добавя „и т. 3а, буква”б”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 62 в основния текст думите „в срок до два месеца от получаване на разрешението за придобиване” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. В чл. 62, в текста преди т. 1 думите „в срок до два месеца от получаване на разрешението за придобиване” се заличават.

  § 24. Член 63 се изменя така:
  „Чл. 63. (1) Физическите и юридическите лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лицата, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, трябва да разполагат със:
  1. складове за съхранение - собствени или наети, които отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията;
  2. ръководител на склада за съхранение;
  3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се съхраняват.
  (2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. Създава се чл. 63а:
  „Чл. 63а. За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, лицата по чл. 63, ал. 1 подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:
  1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 62;
  2. документите чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата по чл. 63;
  3. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 2 и документите по чл. 61, ал. 4 за лицата по чл. 63, т. 2-4.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. Създава се чл. 63а:
  „Чл. 63а. За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, лицата по чл. 63, ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от:
  1. документите по чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 62;
  2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицата по чл. 63, ал. 1;
  3. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 2 и документите по чл. 61, ал. 4 за лицата по чл. 63, ал. 1, т. 2-4.”

  § 26. В чл. 64 в основния текст след думите „ГДОП на МВР” се добавя „за територията на цялата страна”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. В чл. 64, в текста преди т. 1 след думите „ГДНП на МВР” се добавя „- за територията на цялата страна”.

  § 27. В чл. 66, ал. 1 думите „могат да ги съхраняват в складове на лица, получили разрешение за съхранение по чл. 63” се заменят с „могат да сключват договор за съхраняване с лица, получили разрешение за съхранение по чл. 63а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 68, ал. 1 числото „63” се заменя с „63а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 71, ал. 1 числото „63” се заменя с „63а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.
  2. В ал. 4 т. 3 се изменя така:
  „3. документ, удостоверяващ завършено основно образование – за физическите лица;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12” се заменят с „в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31:
  § 31. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „към което прилагат копие от съответните разрешения, идентификационни данни за огнестрелното оръжие и боеприпасите за него” се заменят с „в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения”.

  § 32. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
  1. служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
  2. два броя снимки с размер 3 на 4 см;
  3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на
  чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. два броя снимки с размер 3 на 4 см;”
  б) създава се т. 4:
  „4. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на
  чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;”
  в) досегашната т. 3 става т. 5.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32:
  § 32. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните служители от МВР, от ДАНС, от Главна дирекция „Охрана" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и военнослужещите от въоръжените сили, НРС и НСО получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
  1. служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
  2. два броя снимки с размер 3 на 4 см;
  3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на
  чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. два броя снимки с размер 3 на 4 см;”
  б) създава се т. 4:
  „4. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на
  чл. 87, ал. 2, когато огнестрелното оръжие не е ново;”
  в) досегашната т. 3 става т. 5.

  § 33. Създава се чл. 78а:
  „Чл. 78а. (1) Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДОП, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1.
  (2) Лицето по ал. 1 подава до директора на ГДОП заявление по образец, придружено от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (3) Директорът на ГДОП издава предварителното писмено одобрение по образец по реда на чл. 83. Когато лицето по ал. 1 има издадено разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, директорът на ГДОП издава предварителното съгласие в срок 7 дни от подаване на заявлението по ал. 2.
  (4) Предварителното писмено одобрение е валидно за срок до
  3 месеца от датата на получаването му, а когато лицето има издадено разрешение за придобиване по чл. 76 - до изтичането на срока му.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33:
  § 33. Създава се чл. 78а:
  „Чл. 78а. (1) Български граждани, граждани на друга държава членка, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, могат да получат предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка от директора на ГДНП на МВР, ако отговарят на изискванията на чл. 58, ал. 1.
  (2) Лицето по ал. 1 подава до директора на ГДНП на МВР заявление по образец, придружено от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 58, ал. 1, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (3) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено одобрение по образец по реда на чл. 83. Когато лицето по ал. 1 има издадено разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, директорът на ГДНП на МВР издава предварителното съгласие в 7-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2.
  (4) Предварителното писмено одобрение е валидно за срок до
  три месеца от датата на получаването му, а когато лицето има издадено разрешение за придобиване по чл. 76 - до изтичането на срока му.”

  § 34. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „физическите лица” запетаята и думите „в срок до два месеца от получаването на разрешението за придобиване” се заличават.
  2. В ал. 2 се създава т. 5:
  „5. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 4 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 3.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Лицата по ал. 1, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
  1. ръководител на склада за съхранение;
  2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
  (4) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.

  § 35. Член 80 се изменя така:
  „Чл. 80. (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
  1. складове - собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за огнестрелни оръжия, и на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за боеприпаси;
  2. ръководител на склада;
  3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия – за складове за боеприпаси;
  4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
  (2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 2-4 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.
  (3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на склада, заявление по образец, придружено от:
  1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1-4;
  2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
  3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  4. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2-4;
  5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.
  (4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочват:
  1. адрес на обекта за съхранение;
  2. основателна причина за издаване на разрешението;
  3. име и адрес на наемодателя;
  4. вид и количество огнестрелни оръжия.
  (5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:
  1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  2. копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
  3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
  § 35. Член 80 се изменя така:
  „Чл. 80. (1) Физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, трябва да разполагат със:
  1. складове - собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за огнестрелни оръжия, и на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията – за складове за боеприпаси;
  2. ръководител на склада;
  3. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия – за складове за боеприпаси;
  4. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
  (2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 2-4 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 2.
  (3) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата по ал. 1 подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на склада, заявление по образец, придружено от:
  1. документите по чл. 79, ал. 2, т. 1-4;
  2. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
  3. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  4. копие на трудов договор, документ за придобита квалификация съгласно изискванията на ал. 2 и документацията по чл. 61, ал. 4 за лицата по ал. 1, т. 2-4;
  5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.
  (4) За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се посочват:
  1. адрес на обекта за съхранение;
  2. основателна причина за издаване на разрешението;
  3. име и адрес на наемодателя;
  4. вид и количество огнестрелни оръжия.
  (5) Заявлението по ал. 4 се придружава от:
  1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  2. копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
  3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”

  § 36. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думите „постоянен адрес” запетаята и думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения” се заменят с „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет”.
  3. В ал. 4 думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36:
  § 36. В чл. 81 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, спортни и културни организации и ловни сдружения” се заменят с „Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет”.
  3. В ал. 4 думите „в едномесечен срок от получаване на разрешението за съхранение” се заличават.

  § 37. Създава се чл. 81а:
  „Чл. 81а. (1) На стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на ГДОП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождение на стрелбището.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище.
  (3) За получаване на разрешение по ал. 1 физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище, подават до директора на ГДОП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на стрелбището, заявление по образец, придружено от:
  1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
  4. видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
  5. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
  6. документ за правоспособност на инструктора/ите или треньора/ите по стрелба и документите по чл. 61, ал. 4 за всеки от тях;
  7. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37:
  § 37. Създава се чл. 81а:
  „Чл. 81а. (1) На стрелбище може да се употребяват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището.
  (2) Разрешението по ал. 1 се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище.
  (3) За получаване на разрешение по ал. 1 физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на стрелбището, заявление по образец, придружено от:
  1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;
  2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
  3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
  4. видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се употребяват;
  5. документите по чл. 61, ал. 4 за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
  6. документ за правоспособност на инструктора/инструкторите или треньора/треньорите по стрелба и документите по чл. 61, ал. 4 за всеки от тях;
  7. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 12.”

  § 38. В чл. 82 думите „ги съхраняват в складове на лица” се заменят със „сключват договор за съхраняване с лица”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38.

  § 39. В чл. 83, ал. 1 думите „80 и 81” се заменят с „80, 81 и 81а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39.

  § 40. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешението по чл. 81а са валидни за срок 5 години от датата на издаването им, освен в случаите по ал. 3.”
  2. В ал. 3 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешението по чл. 81а”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба и разрешението по чл. 81а важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използват само от лицето, на което са издадени.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40:
  § 40. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „за съхранение” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „боеприпаси за тях” се добавя „и разрешението по чл. 81а”.
  2. В ал. 3 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешението по чл. 81а”.
  3. В ал. 4 след думите „за съхранение” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „и употреба” се добавя „и разрешението по чл. 81а”.

  § 41. В чл. 85, ал. 1 след думите „Търговския закон” се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41:
  § 41. В чл. 85, ал. 1 след думите „Търговския закон” се поставя запетая и се добавя „лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет”.

  § 42. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях; при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете по чл. 81, ал. 2, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел или при придобиване на огнестрелно оръжие при условията на чл. 77, ал. 4.”.
  2. В ал. 2 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42:
  „§ 42. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”;
  б) в т. 2 думите„за тях, или при промяна” се заменят със „за тях, при промяна” и накрая се добавя „или при придобиване на огнестрелно оръжие при условията на чл. 77, ал. 4.”.
  2. В ал. 2 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”.

  § 43. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4, ал. 2 – 4 или
  чл. 81а, и”.
  2. В ал. 2 след думата „употреба” се добавя „или разрешение по
  чл. 81а”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43:
  „§ 43. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 :
  а) в текста преди т. 1 след думите „боеприпаси за тях” се добавя „или разрешение по чл. 81а”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 – 4 или
  чл. 81а, и”.
  2. В ал. 2 след думата „употреба” се добавя „или разрешение по
  чл. 81а”.

  § 44. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2” се заменят с „чл. 80, ал. 3” и думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  3. В ал. 3 думата „Редът” се заменя с „Условията и редът”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44:
  § 44. В чл. 91 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2” се заменят с „чл. 80, ал. 3” и думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  3. В ал. 3 думата „Редът” се заменя с „Условията и редът” и думата „определя” се заменят с „определят”.

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  Да се създаде § 44а:
  „§ 44а.В чл. 94, ал. 1 думите „са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана” се заменят с „осъществяват дейност по охрана”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 45:
  § 45. В чл. 94, ал. 1 думите „са регистрирани като търговци по реда на Търговския закон и имат предмет на дейност охрана” се заменят с „осъществяват дейност по охрана”.

  § 45. В чл. 95 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, придобити по реда на този закон, могат да се употребяват за спортни и учебни цели само на стрелбища.”
  2. Алинея 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 46.

  § 46. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Лицата, получили разрешение по чл. 81а, съставят протокол по образец за изразходваните боеприпаси по чл. 95, ал. 1.
  (2) Лицата по ал. 1 водят регистър, в който се съдържа информацията от протоколите по ал. 1.
  (3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
  (4) Данните от регистъра по ал. 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.
  (5) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок регистъра на съответния орган на МВР.
  (6) В случаите по ал. 5 разрешението по чл. 81а прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 47:
  § 47. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Лицата, получили разрешение по чл. 81а, съставят протокол по образец за изразходваните боеприпаси по чл. 95, ал. 1.
  (2) Лицата по ал. 1 водят регистър, в който се съдържа информацията от протоколите по ал. 1.
  (3) Лицата по ал. 1 в срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДНП на МВР или на съответния началник на РУ на МВР, издал разрешението, копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.
  (4) Данните от регистъра по ал. 2 се съхраняват за срок 10 години от вписването им и се предоставят при поискване на органите на МВР.
  (5) При прекратяване на дейността си лицата по ал. 1 предават в едномесечен срок регистъра на съответния орган на МВР.
  (6) В случаите по ал. 5 разрешението по чл. 81а прекратява действието си и обстоятелството се вписва в регистъра по чл. 11.”

  § 47. В чл. 98 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „по чл. 79, ал. 2” се заличават.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато физическо лице, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба, отсъства от страната за период, по-дълъг от три месеца, и не носи със себе си притежаваното от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, го съхранява на създаденото място за съхранение по постоянен адрес или го предава за съхранение на органите на МВР или на лице, получило разрешение за съхранение по чл. 80, ал. 1, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 48.

  § 48. В чл. 99, ал. 1 след думата „търговци” запетаята се заличава и след думите „държава членка” се добавя „и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  Параграф 48 да се измени така:
  „§ 48. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „търговци” запетаята се заличава и след думите „държава членка” се добавя „и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение ако са обезопасени по реда на чл. 91, ал. 3.”.
  3. Сегашните ал. 4-6 стават съответно ал. 5-7.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 49:
  „§ 49. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „търговци” съюзът „и” се заличава и след думите „държава членка” се добавя „и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели, транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение, ако са обезопасени по реда на чл. 91, ал. 3.”.
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.”.

  § 49. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4” се заменят с „ал. 3-5”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва с превозни средства и с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (4) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 50:
  § 50. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 3 и 4” се заменят с „ал. 3-6”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Транспортирането на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва с превозни средства и с транспортни опаковки, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Одобряването на транспортните опаковки по ал. 2 в Република България се извършва от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  (4) За одобряването на транспортните опаковки се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  Да се създаде § 49а:
  „§ 49а. В чл. 109, ал. 1 след думите „през територията на Република България до друга държава членка” се добавя „ или до трета държава”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се сьздаде нов § 51:
  § 51. В чл. 109 се създава ал. 3:
  „(3) При транспортиране на взривни вещества за граждански цели от държава членка през територията на Република България до трета държава директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване.”

  § 50. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Транспортирането на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези по чл. 108, от друга държава членка до територията на Република България се извършва при условията и по реда на раздел I от тази глава.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 52.

  § 51. В чл. 113, ал. 2, изречение първо след думите „на МВР” се добавя „при необходимост”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 53.

  § 52. В чл. 114, ал. 4 след думите „на МВР” се добавя „при необходимост”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52 който става § 54.

  § 53. В чл. 115, ал. 4 след думите „на МВР” се добавя „при необходимост”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53 който става § 55.

  § 54. В чл. 116, ал. 4 след думите „употреба на огнестрелното оръжие” съюзът „и” се заменя със запетая и след думите „3 на 4 см” се добавя „и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 56.

  § 55. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категории C и D за ловни цели или огнестрелно оръжие от категории В, C и D за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или друг документ, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Лицата по ал. 2 могат да носят и употребяват съответното огнестрелно оръжие и боеприпаси за него само в срока и за целите, посочени в поканата или в документа, удостоверяващ участие в спортно или ловно мероприятие.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 57.

  § 56. Създава се чл. 120а:
  „Чл. 120а. (1) За получаване на предварително писмено съгласие от МВР по чл. 120, ал. 1 лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДОП заявление, в което се посочват:
  1. в случаите на доставка:
  а) основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;
  б) данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
  в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
  г) описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;
  д) дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
  2. в случаите на посещение:
  а) причина за посещението;
  б) срок и място на посещението;
  в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.
  (2) Заявлението по ал. 1 се придружава от документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (3) В случаите на доставка на територията на Република България заявлението по ал. 1, т. 1 и документът по ал. 2 може да се подадат до директора на ГДОП и от лицето - получател на доставката.
  (4) Директорът на ГДОП издава предварителното писмено съгласие по образец в едномесечен срок от подаване на заявлението и документа по ал. 1 и 2.
  (5) Предварителното писмено съгласие по ал. 1 се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка към друга държава членка.
  (6) Предварителното писмено съгласие важи еднократно за срока на доставката, преминаването през територията или на посещението само за посочените в него видове и количество огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използва само от лицето, на което е издадено.”

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр. народни представители:
  В § 56, чл. 120а, ал. 5 думите „към друга държава членка” се заменят с „до друга държава членка или до трета държава.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 58:
  § 58. В глава пета, раздел ІІІ се създава чл. 120а:
  „Чл. 120а. (1) За получаване на предварително писмено съгласие от МВР по чл. 120, ал. 1 лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до директора на ГДНП на МВР заявление, в което се посочват:
  1. в случаите на доставка:
  а) основателна причина за издаване на предварителното писмено съгласие;
  б) данни за получателя, доставчика и за лицата, осъществяващи транспортирането на доставката - име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща;
  в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
  г) описание на начина на транспортиране, маршрут на доставката и данни за охраната по време на транспортирането;
  д) дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
  2. в случаите на посещение:
  а) причина за посещението;
  б) срок и място на посещението;
  в) количество и идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях.
  (2) Заявлението по ал. 1 се придружава от документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (3) В случаите на доставка на територията на Република България заявлението по ал. 1, т. 1 и документът по ал. 2 може да се подадат до директора на ГДНП на МВР и от лицето - получател на доставката.
  (4) Директорът на ГДНП на МВР издава предварителното писмено съгласие по образец в едномесечен срок от подаване на заявлението и документа по ал. 1 и 2.
  (5) Предварителното писмено съгласие по ал. 1 се издава и в случаите на преминаване през територията на Република България от една държава членка до друга държава членка или до трета държава.
  (6) Предварителното писмено съгласие важи еднократно за срока на доставката, преминаването през територията или на посещението само за посочените в него видове и количество огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и може да се използва само от лицето, на което е издадено.”

  § 57. В чл. 121, ал. 1 след думите „държава членка” се добавя „и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 59.

  § 58. В чл. 122 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато лицата по ал. 1 не придружават доставката, трябва да осигурят транспортирането й с превозни средства, отговарящи на изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна, когато това се изисква.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 60.

  § 59 В чл. 123, ал. 1 след думите „държава членка” се добавя „и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 61.

  § 60. В чл. 125, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „фойерверки от категория 1 и фойерверки от категория 2 и 3 за количествата, посочени в чл. 53”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 62.

  § 61. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „търговци” се добавя „и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по съответното законодателство” и се поставя запетая.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. копие на договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато товарът ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие на документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;”
  б) досегашната т. 4 става т. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 63.

  § 62. В чл. 129, ал. 3 след думата „оръжия” се добавя „и фойерверки от категория 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 64.

  § 63. В чл. 132, ал. 2 думите „от нежелателен достъп и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 65.

  § 64. В чл. 148, ал. 4 думите „на установените стандарти и технологии съгласно Закона за управление на отпадъците” се заменят с „изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 66.

  § 65. В чл. 149 думите „Закона за управление на отпадъците” се заменят със „Закона за опазване на околната среда и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 67.

  Предложение на н.п. Доброслав Димитров и гр. народни представители:
  Да се създаде нов§ 65а:
  §65а. Създава се нов чл. 151а:
  „Чл.151а. Получените в резултат на утилизация на ОБВВПИ – държавна собственост, отпадъчни барути, взривни вещества, празна опаковка, черни и цветни метали, се продават на изпълнителя на обществената поръчка за утилизация по ред и условия, определени в актовете на МС по чл. 2, ал. 2 „
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 66. В чл. 155, ал. 1 след думите „чл. 58, ал. 1, т. 2-8” се добавя „или при отпадане на основателната причина по чл. 58, ал. 1, т. 10”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 68.

  § 67. В чл. 173, ал. 1 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок
  10 работни дни”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 69.

  § 68. В чл. 176, ал. 1 след думите „чл. 49” се добавя „или чл. 49а”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 70.

  Комисията предлага да се създаде нов § 71:
  § 71. В чл. 184, ал. 1 думите „носи и/или” се заменя с „носи и”.

  § 69. Създава се чл. 184а:
  „Чл. 184а. (1) Който носи и/или употребява оръжия и боеприпаси и откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до
  5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 72:
  § 72. Създава се чл. 184а:
  „Чл. 184а. (1) Който носи и употребява оръжия и боеприпаси и откаже да бъде проверен за употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до
  5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.”

  § 70. В чл. 188 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „чл. 80, ал. 2” се заменят с „чл. 80, ал. 3” и думите „нежелателен достъп и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 73.

  § 71. В чл. 195, ал. 1 думите „и/или без допуснати за целта транспортни средства от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заличават, а думите „такива се изискват” се заменят с „такава се изисква”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 74.

  § 72. Създава се чл. 213а:
  „Чл. 213а. (1) В случаите на отказ за подновяване на разрешение лицето, на което е поставен отказът, предава изделията - обект на разрешението на органа, издал разрешението, а при отказ да ги предаде те се изземват с протокол по реда на чл. 213, ал. 1.
  (2) Предадените или иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 – 3.
  (3) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.
  (4) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите в срока по ал. 3, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.
  (5) Препис от заповедта по ал. 4 се изпраща на Националната агенция за приходите за изпълнение.
  (6) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става 75:
  § 75. Създава се чл. 213а:
  „Чл. 213а. (1) В случаите на отказ за подновяване на разрешение лицето, спрямо което е постановен отказът, предава изделията - обект на разрешението, на органа, издал разрешението, а при отказ да ги предаде, те се изземват с протокол по реда на чл. 213, ал. 1.
  (2) Предадените или иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1 – 3.
  (3) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване.
  (4) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите в срока по ал. 3, вещите се отнемат в полза на държавата със заповед на органа по чл. 155, ал. 1.
  (5) Препис от заповедта по ал. 4 се изпраща на Националната агенция за приходите за изпълнение.
  (6) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.”

  § 73. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. „Взривни вещества за граждански цели” са взривните вещества, попадащи в Клас І от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, с изключение на:
  а) взривни вещества, предназначени за Министерството на отбраната или за Министерството на вътрешните работи;
  б) пиротехнически изделия;
  в) боеприпаси.”;
  б) в т. 29 след думите „гилза и ” се добавя „невзривен”.
  2. В § 4 накрая се добавя „и изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели (ОВ, L 50/18 от 23.02.2012 г.).“

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  В § 73, т. 1 да се създадат б. „в” и „г” със следната редакция:
  „в) Създава се нова т. 34:
  „34. „Халосен боеприпас” е съвкупност от снарядена гилза и взривно вещество, който при изстрел предизвиква звуков ефект;”;
  г) Настоящата т. 34 става т. 35.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 76:
  76. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. „Взривни вещества за граждански цели” са взривните вещества, попадащи в Клас І от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, с изключение на:
  а) взривни вещества, предназначени за Министерството на отбраната или за Министерството на вътрешните работи;
  б) пиротехнически изделия;
  в) боеприпаси.”;
  б) в т. 29 след думите „гилза и ” се добавя „невзривен”.
  в) създава се нова т. 34:
  „34. „Халосен боеприпас” е съвкупност от снарядена гилза и взривно вещество, която при изстрел предизвиква звуков ефект;”.
  г) досегашната т. 34 става т. 35.
  2. В § 4 накрая се добавя „и изискванията на Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели (ОВ, L 50/18 от 23 февруари 2012 г.).

  § 74. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 14, ал. 1 и 2 числото „2012” се заменя с „2013”.
  2. В § 16 числото „2012” се заменя с „2015”.
  3. Параграф 21 се изменя така:
  „§ 21. Когато Република България се включи в общата електронна система за одобрение на транспортирането на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз, транспортирането по чл. 108 и 109 се извършва съгласно процедурата, регламентирана в чл. 3а, параграфи 2-5 от Решение на Комисията от 19.06.2010 г. за изменение на Решение 2004/388/ЕО относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността (ОВ, L 155 от 22.06.2010 г., стр. 54, 55).“
  4. Параграф 32 се изменя така:
  „§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:
  1. член 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 - 3, чл. 30, чл. 44, ал. 1, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 166, ал. 2 и 4 и чл. 214, ал. 5, които влизат в сила от 5 април 2013 г.;
  2. член 33, 34, чл. 44, ал. 2, чл. 72, 107, 110, 130, 162, 163, 164 и 169, които влизат в сила от 5 април 2015 г.;
  3. член 94, ал. 1, който влиза в сила от 1 март 2011 г.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 77:
  § 77. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 14, ал. 1 и 2 числото „2012” се заменя с „2013”.
  2. В § 16 числото „2012” се заменя с „2015”.
  3. Параграф 21 се изменя така:
  „§ 21. Транспортирането по чл. 108 и 109 се извършва съгласно процедурата, регламентирана в чл. 3а, параграфи 2-5 от Решение 2010/347/ЕС на Комисията от 19 юни 2010 г. за изменение на Решение 2004/388/ЕО относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността (ОВ, L 155/54 от 22 юни 2010 г.), когато Република България се включи в общата електронна система за одобрение на транспортирането на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.”

  § 75. В приложение № 1 към чл. 29 и 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Приложение № 1 към чл. 29 и 44” се заменя с „Приложение № 1 към чл. 29”.
  2. Създава се т. 5:
  „5. Когато изделията са прекалено малки или формата, или изработката им не позволяват да се нанесе информацията по т. 4, уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка. Всяка най-малка опаковка се затваря с печат.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 78:
  § 78. В приложение № 1 към чл. 29 и 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Думите „Приложение № 1 към чл. 29 и 44” се заменят с „Приложение № 1 към чл. 29”.
  2. Създава се т. 5:
  „5. Когато изделията са прекалено малки или формата, или изработката им не позволяват да се нанесе информацията по т. 4, уникалната идентификация се нанася върху най-малката опаковка. Всяка най-малка опаковка се затваря с печат.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 76. Висящите производства по издаване или подновяване на разрешения за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия до влизането в сила на този закон се довършват при условията и по реда на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 79.

  § 77. (1) Лицата, които са собственици или ползватели на стрелбища, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за издаване на разрешение за употреба по чл. 81а.
  (2) Лицата, придобили огнестрелни оръжия, които попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 2, т. 3 в редакцията преди влизането в сила на този закон или които съхраняват или употребяват такива огнестрелни оръжия, в срока по ал. 1 предприемат действия за издаване на съответните разрешения.

  Предложение на н.п. Красимир Ципов и гр.народни представители:
  В § 77, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Лицата, които са придобили, съхраняват или употребяват огнестрелни оръжия, които попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 2, т. 3 в редакцията преди влизане в сила на този закон и не попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 2, т. 3 от настоящия закон, в срока по ал. 1 предприемат действия за издаване на съответните разрешения, без да представят документ за произход.”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 80:
  § 80. (1) Лицата, които са собственици или ползватели на стрелбища, в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон предприемат действия за издаване на разрешение за употреба по чл. 81а.
  (2) Лицата, които са придобили, съхраняват или употребяват огнестрелно оръжие по досегашната т. 3 на чл. 4, ал. 2 и което не е включено в т. 3 и 4 на чл. 4, ал. 2, предприемат действия за издаване на съответните разрешения в срока по ал. 1, без да представят документ за произход.

  § 78. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не му противоречат.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 81.

  Комисията предлага да се създаде § 82:
  § 82. (1) Разпоредбите на чл. 15, 16, чл. 17, ал. 3, чл. 29, ал. 1 - 3, чл. 30, чл. 44, ал. 1, чл. 121, ал. 2, т. 10, чл. 145, ал. 1, т. 5, чл. 166, ал. 2 и 4 и чл. 214, ал. 5 се прилагат от 5 април 2013 г.
  (2) Разпоредбите на чл. 33, 34, чл. 44, ал. 2, чл. 72, 107, 110, 130, 162, 163, 164 и 169 се прилагат от 5 април 2015 г.

  § 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 83.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  АНАСТАС АНАСТАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума