Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
25/09/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 202-01-47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 202-01-47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи - Веселин Вучков, заместник – министър, Николай Григоров, Главна дирекция „Национална полиция” и Николай Нанков, началник сектор „Нормотворческа дейност” в дирекция „Правно-нормативна дейност” и представители на Министерство на физическото възпитание и спорта – Лазар Каменов, заместник – министър и Елена Попова, юрисконсулт в отдел „Административно-правно обслужване”.
  От името на вносителя заместник-министър Вучков представи законопроекта, отбелязвайки, че той е изготвен от Министерството на вътрешните работи и Министерство на физическото възпитание и спорта с участието и на неправителствения сектор.
  Законопроектът цели да отговори на необходимостта от предприемане на адекватни мерки за превенция на противообществените прояви при провеждането на спортни мероприятия. С него в българското законодателство се въвежда фигурата на стюарда и се определят неговите правомощия. Предвидено е стюардите да преминават специализирано обучение, което ще се организира от спортните клубове по програма, съгласувана с Министерството на физическото възпитание и спорта и с Министерството на вътрешните работи. Прецизират се функциите на отговорника по сигурността на спортния обект и на ръководителя на спортното мероприятие. Предвижда се нова редакция на чл. 21 от закона, дефинираща понятието „спортно хулиганство”. Завишават се налаганите санкции, като се разписва диференциация на наказанията в зависимост от тежестта на противообществената проява. Въвежда се наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото”. Решението на първоинстанционния съд, с което е наложено административно наказание по този закон ще може да се обжалва пред съответния окръжен съд.
  Законопроектът предвижда промяна и в процедурата по налагане на принудителна административна мярка „спиране използването на спортния обект за провеждане на спортни мероприятия” по чл. 41, т. 2 от закона, като се въвежда изискване налагането на мярката от министъра на физическото възпитание и спорта да бъде предварително съгласувано с министъра на вътрешните работи. Въвеждат се санкции за неизпълнение на всяко конкретно задължение по закона и се разширява кръгът на субектите, които подлежат на наказания.
  Заместник – министър Камен Лазаров заяви, че Министерството на физическото възпитание и спорта подкрепя законопроекта, като отбеляза, че той представлява една добра основа за превантивна дейност срещу нарушенията на обществения ред по време на спортни мероприятия.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Анастас Анастасов, Атанас Мерджанов, Йордан Бакалов, Павел Димитров, и Неджми Али.
  Народният представител Атанас Мерджанов, заяви че подкрепя подобен тип мерки, но поясни, че превантивната работа не се ограничава само в рамките на закона и по време провеждането на спортното мероприятие. Според него отговорността не трябва да бъде съсредоточавана върху органите на МВР, а да се потърсят допълнителни възможности и ресурси за натоварване с отговорност и на другите заинтересовани субекти, в това число клубовете на привържениците и спортните федерации.
  Народният представител Йордан Бакалов акцентира върху практическото приложение на законопроекта и зададе въпрос относно резултатите от работата на органите на МВР по превенцията и противодействието на спортното хулиганство.
  Народният представител Павел Димитров счете за положително предложението домакините и ръководителите на спортни мероприятия да бъдат допълнително ангажирани с работата по осигуряване на сигурността при провеждането им.
  Според народния представител Неджми Али законопроектът е „положителна крачка напред”, въпреки наличието на някои слабости в него.
  Народният представител Анастас Анастасов изрази отношение по няколко от текстовете от законопроекта. Относно предложеното ново определение на понятието спортно хулиганство, той отбеляза че съществува дългогодишна практика, утвърдена още през 1974 г. с постановление на ВС, както по отношение на проявите на дребно хулиганство по смисъла на Указа за борба с дребното хулиганство, така и по отношение на престъплението „хулиганство” по чл. 325 от НК. Анастас Анастасов счете за недопустимо някои от наказанията, предвидени в чл. 25 от законопроекта да надхвърлят размера на наказанието пробация по чл. 42а от НК. Той подчерта че трябва да бъде обърнато специално внимание на § 22, 23 и 24 от законопроекта, засягащи процедурата за отмяна на влязло в сила съдебно решение. По отношение на фигурата „стюард” народният представител Анастасов подчерта, че нейното ползване от спортните клубове би следвало да бъде тяхно задължение, а не само възможност, предвид трудността, която правоохранителните органи изпитват при осигуряване на необходимата охрана. Въпреки тези бележки Анастас Анастасов заяви, че като цяло законопроектът заслужава подкрепа.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 19 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 202-01-47, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума