Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
01/10/2012

  Национална гражданска инициатива „Срещу насилието и незаконните действия на МВР”, № ПГ-216-00-15, внесена от Инициативен комитет на 22 юни 2012 г.
  На основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с Разпореждане № 250-01-213/26.06.2012 г. на Председателя на Народното събрание е разпределена за разглеждане и обсъждане гражданска инициатива „Срещу насилието и незаконните действия на МВР” на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
  На основание чл. 51, ал. 3 от ЗПУГДВМС подписката на гражданите, подкрепящи инициативата е изпратена до ГРАО при МРРБ за служебна проверка. Видно от резултатите на проверката е, че от представените 909 подписа за валидни могат да се считат 646. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗПУГДВМС национална гражданска инициатива се организира по решение на най-малко 50 граждани с избирателни права. В настоящия случай решението за организиране на инициативата е взето от 69 души. От Протокол на ГРАО към МРРБ от 25.07.2012 г. за извършена проверка на данните на лицата, избрани за членове на Инициативния комитет и приложения към решението списък на учредителите е видно, че броят на коректно вписаните данни в подписката е 68, т.е. изпълнени са формалните критерии за извършването на национална гражданска инициатива.
  Чл. 44, ал. 1 от ЗПУГДВМС поставя и материални условия, с които са свързани последствията, които гражданската инициатива поражда. Инициативата трябва да съдържа предложения за решаване на въпроси от национално значение, а органът, до който е адресирана е задължен да разгледа тези предложения и в тримесечен срок да обяви решението си по тях. Настоящата инициатива не задоволява това условие, тъй като не съдържа предложение, което може да бъде обсъдено, и по което да се вземе решение. Гражданска инициатива „Срещу насилието и незаконните действия на МВР” се обявява срещу „насилието като резултат от слаб и неправилен кадрови подбор в т.н. силови институции; от слаба и погрешна професионална подготовка; от липсващ институционален контрол; от умишлено прекрачване на прага на обществената търпимост за постигане на политически дивиденти”. Подписалите инициативата граждани призовават към „несътрудничество на институционализираното насилие; към най-широк обществен дебат за обсъждане на конкретни действия за борба с насилието; към безпощадна критика на институциите и действията, накърняващи чрез насилие човешките ценности, достойнство, неприкосновеност и морал”. Така, в писмото си инициативният комитет на Гражданска инициатива „Срещу насилието и незаконните действия на МВР” не адресира до председателя на Народното събрание инициатива по смисъла на ЗПУГДВМС.

  С оглед на гореизложеното Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред счита, че гражданска инициатива „Срещу насилието и незаконните действия на МВР” № ПГ-216-00-15, внесена от Инициативен комитет на 22 юни 2012 г. не представлява национална гражданска инициатива по смисъла на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, поради което не следва да бъде обект на понататъшно разглеждане от страна на Народното събрание.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума