Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по бюджет и финанси
Временна комисия по бюджет и финанси
20/11/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 454-01-48, внесен от н.п Менда Стоянова и група народни представители на 19.11. 2014 г.
  На заседание, проведено на 20 ноември 2014 г., Временната комисия по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представителите на Държавната комисия по хазарта: Огнемир Митев– председател, Пламен Георгиев - директор на дирекция „Контрол и правни дейности” и Розалина Йорданова – старши юрисконсулт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от н.п Менда Стоянова.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта се предлага прецизиране и допълване на някои разпоредби, с оглед последните изменения на закона, приети в края на 2013 г.
  Предлага се допълнение на разпоредбата на чл. 10а относно разходването на средствата от вноските за социално отговорно поведение, които следва да правят организаторите на хазартни игри.
  Предлага се допълнение на чл. 30, ал. 3, като в разпоредбата се включват лотарийните игри, за които поради пропуск в закона през 2014 г. не е заплащана тази такса.
  Предлагат се редакционни поправки в текста на чл. 41 и чл. 47д. С промените в чл. 57, чл. 60 и чл. 62 се въвежда задължение информацията от централните компютърни системи, с които са осигурени съответните хазартни игри, да се подава освен към сървър на Националната агенция за приходите и към сървър на Държавната комисия по хазарта.
  С допълнението на чл. 85 се предлага Държавната комисия по хазарта да прилага принудителна административна мярка отнемане на лиценза от три до 6 месеца, когато организаторът на хазартни игри не заплати в срок годишната си вноска по чл. 10а.
  С промяната в чл. 92, ал. 3 се урежда реда за принудително събиране на неплатените вноски по чл. 10а.
  С допълнението на чл. 105 се разширява кръга на лицата, от които ще се търси административнонаказателна отговорност при нарушение на чл. 10, ал. 1 относно рекламата на хазартни игри.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 13 народни представители, „Против” – 1 народен представител, „Въздържали се”- 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Временната комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 454-01-48, внесен от н.п Менда Стоянова и група народни представители на 19.11.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума