Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
09/02/2011 второ гласуване

  Закон за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н. п. Стефан Господинов Господинов и група народни представители на 16 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 27 януари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н. п. Стефан Господинов Господинов и група народни представители на 16 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 27 януари 2011 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  за изменение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

  (Обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм. и доп., бр. 19 от 1994 г, бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Член 11 отпада

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Член 11 се отменя.


  § 2. Член 16 отпада

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Член 16 се отменя.


  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 27 ал. 2 се отменя.


  § 3. Член 33 ал. 1 отпада
  Ал. 2 става ал. 1 и единствена.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 33 ал. 1 се отменя.


  Комисията предлага да се създадат § 5, 6, 7 и 8:
  § 5. В чл. 37, ал. 1, т. 11 думите „лицата по чл. 11” се заменят с „лицата, занимаващи се с промишлена обработка на тютюн на територията на страната”.

  § 6. В чл. 38 т. 3, 4 и 5 се отменят.

  § 7. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 11” и запетаята след тях се заличават.
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 8. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а числото „11” и запетаята след него се заличават.
  2. В т. 3 числото „11” и запетаята след него се заличават.


  Комисията предлага да се създаде допълнителна разпоредба с § 9:
  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 9. В останалите текстове на закона думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума