Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01/12/2010 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-99, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 18.11.2010 г.
  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата „безработица” се поставя запетая и се добавя „ако това е предвидено в съответната програма”;
  б) в т. 8 думите „по т. 1 и 7” се заменят с „по т. 1, 5 и 7”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.”
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна.”
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не са осигурени на друго основание.”
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 7 и 8”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Точки 1 и 2 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 4а, ал. 7, изречение трето думите „са начислени, но не са изплатени, или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага § 2 със следната редакция:
  „§ 2. В чл. 4а, ал. 5, думите „чл. 4, ал. 8” се заменят с „чл. 4, ал. 9”.”

  § 3. В чл. 5, ал. 6, изречение първо след думите „министъра на финансите” се добавя „съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение първо думите „начислените и неизплатени или неначислените” се заменят с „неизплатените”.
  2. В ал. 5 думите „или начислените, но неизплатени” се заменят с „или неизплатените”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 4 да се отхвърли.

  § 5. В чл. 6а, ал. 1 думите „начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените” се заменят с „неизплатените брутни”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 5 да се отхвърли.

  § 6. В чл. 7, ал. 3 думите „са начислени, но не са изплатени или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева,Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 6 да се отхвърли.

  § 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 и 5 думите „полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото” се заменят с „полученото или неизплатеното”.
  2. В т. 2 думите “чл. 4, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Точка 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 4 със следната редакция:
  „§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 2 навсякъде думите “чл. 4, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл.4, ал. 1, т. 5 и 9”.

  § 8. Създава се чл. 9а:
  “Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
  Чл. 9а. (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
  (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс.
  (3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път.
  (4) За придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.
  (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
  (6) Осигурителните вноски по ал. 1 и 2 са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасяне на вноските.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  1. В ал. 2 думите „ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс” се заличават.
  2. В ал. 5 след думата „обучение” се добавя „по-малки от 5 години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 може да се извърши:
  1. по банков път;
  2. чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. Периодите за разсрочено плащане са:
  а) до 5 години - ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години;
  б) до 8 години - ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 5 със следната редакция:
  „§ 5. Създава се чл. 9а:
  “Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
  Чл. 9а. (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
  (2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските.
  (3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път.
  (4) За придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.
  (5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
  (6) Осигурителните вноски по ал. 1 и 2 са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасяне на вноските.””

  § 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването”
  2. Досегашният текст става ал. 1.
  3. Създава се ал. 2:
  „(2) Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 6.

  § 10. В чл. 32 в заглавието думите „Министерството на труда и социалната политика” се заменят с „министъра на труда и социалната политика”, а в текста думите „Министерството на труда и социалната политика” се заменят с „министърът на труда и социалната политика”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 7.

  § 11. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение трето: „Ръководителите на териториалните поделения се назначават с конкурс за срок 6 години.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Думите „за срок 6 години” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 8.

  § 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо, думата „трудово” се заличава.
  2. В ал. 3, изречение второ след думите „обезщетенията и помощите” се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Длъжностните лица по ал. 3 издават разпореждане за спиране изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука и професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато са обжалвани актовете на медицинската експертиза или когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.”
  4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Точки 3 и 4 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 9.

  § 13. В чл. 40а, т. 1 думите „са начислени, но не са изплатени или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 13 да се отхвърли.

  § 14. В чл. 41, ал. 1, изречение първо думите „съответния риск за периода от шест календарни месеца” се заменят с „общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 не са внесени, до внасянето им в пълен размер, осигурителният доход, от който се изчислява паричното обезщетение по ал. 1, изречение първо, не може да бъде по-голям от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал.2, т. 3, а за лицата, за които не се определя минимален осигурителен доход – от минималната работна заплата за страната.”;
  2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 10.

  § 15. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, изречение първо, думите „2 месеца” се заменят с „30 календарни дни”, а думите „75 календарни дни” се заменят с „30 календарни дни”.
  2. В ал. 3, изречение първо, думите „75 календарни дни” се заменят с „30 календарни дни”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 11.

  § 16. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „6-те календарни месеца” се заменят с „12-те календарни месеца”.
  2. В изречение второ думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца”.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 12.

  § 17. В чл. 48, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „6-те календарни месеца” се заменят с „12-те календарни месеца”.
  2. В изречение второ думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца”.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 13.


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Създава се нов § 18:
  „§ 18. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 не са внесени, до внасянето им в пълен размер, осигурителният доход, от който се изчислява паричното обезщетение по ал. 1, изречение първо, не може да бъде по-голям от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не се определя минимален осигурителен доход – от минималната работна заплата за страната.”.
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”.
  Предложението е оттеглено.


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Създава се нов § 19:
  „§ 19. В чл. 53, ал. 4 думите „детско заведение” се заменят с „детски заведения, включително и детски ясли”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 19, който става § 14:
  „§ 14. В чл. 53, ал. 4 думите „детско заведение” се заменят с „детски заведения, включително и детски ясли”.”

  § 18. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  “2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
  1. заявлението по ал. 3 е подадено в 3-месечен срок от тази дата;
  2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от тази дата.”
  3. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичане на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.
  (6) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  В т. 2 цифрата „7” се заменя с числото „14”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В т. 2, думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в срок 7 работни дни”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става §15 със следната редакция:
  § 15. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  “2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
  1. заявлението по ал. 3 е подадено в 3-месечен срок от тази дата;
  2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.”
  3. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
  „(5) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичане на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.
  (6) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  § 19. В чл. 54б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и по-голямо от максималния” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят” се заменят с „дневен размер на обезщетението за безработица се определя”.
  3. В ал. 3 след думите „Закона за съдебната власт” се добавя „или по други закони”.
  4. В ал. 6 думите „по чл. 54в, ал. 1” се заличават.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В § 19, в т. 1 се създава изречение второ:„Когато дължимите осигурителни вноски не са внесени, до внасянето им в пълен размер, осигурителният доход, от който се изчислява паричното обезщетение, не може да бъде по-голям от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не се определя минимален осигурителен доход – от минималната работна заплата за страната.””.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 16.

  § 20. В чл. 54в ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 17.

  § 21. В чл. 54г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.
  (2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 дни.”
  2. В ал. 3 след думата „оставащия” се добавя „към датата на спиране”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  1. В т. 1относно ал.2, цифрата „7” се заменя с числото „14”;
  2. Точка 3 да отпадне.
  Предложението по т. 1 е оттеглено.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.
  Предложение на народния представител Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В т. 1, относно ал. 2, думите „7дни” се заменят със „7 работни дни”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става §18 със следната редакция:
  § 18. В чл. 54г се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.
  (2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.”
  2. В ал. 3 след думата „оставащия” се добавя „към датата на спиране”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.”

  § 22. В чл. 54д, ал. 5 се правят следните допълнения:
  1. След думата „период” накрая се поставя запетая и се добавя „ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в 7-дневен срок от прекратяване на трудовата дейност”.
  2. Създава се изречение второ: „Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  В т. 1 цифрата „7” се заменя с числото „14”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В т. 1 думите „7-дневен срок” се заменят със „срок 7 работни дни”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става §19 със следната редакция:
  § 19. В чл. 54д, ал. 5 след думата „период” се поставя запетая и се добавя „ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност” и се създава изречение второ: „Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.”

  § 23. В чл. 54е, ал. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснатото парично обезщетение за безработица”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 20.

  § 24. В чл. 54ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „за безработица в” се заменят със „за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на”.
  2. В ал. 2, изречение второ, думите „чл. 114, ал. 1” се заменят с „чл. 114, ал. 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 21.

  § 25. Член 54и се отменя.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 22.

  § 26. Член 68 се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
  (2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
  (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до
  31 декември 2020 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години.”

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) До 31 декември 2011 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст придобиват и лицата навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете и които имат сбор от възраст и осигурителен стаж, съответно 94 за жените и 100 за мъжете”.
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „От 31 декември 2011” се заменят с „От 31 декември 2014”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1 и 3”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 23.

  § 27. В чл. 69 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.
  (3) Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Служителите в Главна дирекция „Гражданска защита” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 52д, ал. 2, т. 1, букви „в” – „е” от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са прослужили 15 години на длъжност „водолаз” и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, който става §24 със следната редакция:
  „§ 24. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  “(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  (2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.
  (3) Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, на военна служба или по законите по ал. 2;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.”
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта при осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита;
  2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.”
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Служителите на длъжност “водолаз” в Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерство на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години, придобиват право на пенсия при прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта.”.

  Предложение на народния представител Даниела Петрова:
  Създава се § 27а:
  „§ 27а. Създава се чл. 69а:
  „Придобиване право на пенсия от балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
  Чл. 69а. Танцьори и балетисти, придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж на длъжност танцьор или балетист в културна организация.”.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В заглавието и в текста на чл. 69а да се добави думата „балерини”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 27а, който става § 25 със следната редакция:
  „§ 25. Създава се чл. 69а:
  „Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
  Чл. 69а. Балерини, балетисти и танцьори, придобиват право на пенсия при прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от възрастта им, при 25 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации.”.”

  § 28. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо след думите „1,1 на сто” се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто”;
  б) в изречение второ думите „37 години за мъжете и 34 години за жените” се заменят с „повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определянето на продължителността му за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване размера на пенсията осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3 – 8 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.”
  3. Досегашните ал. 2 - 7 стават съответно ал. 3 - 8.
  4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „чл. 68, ал. 4” се заменят с „чл. 68, ал. 3”, а думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
  5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В т. 2 думите „чл. 104, ал. 3 – 8” се заменят с „чл. 104, ал. 3”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Доброслав Димитров:
  Точка 2 се изменя така:
  „(2) Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определянето на продължителността му за изчисляване на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване на размера на пенсията осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3 и 4 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория, по чл. 104, ал. 5 и 7 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория и по чл. 104, ал. 6 и 8 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В т. 2, относно ал. 2, думите „по чл. 104, ал. 3 – 8” се заменят с „по чл. 104, ал. 4, 6, 7 и 8”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 28 се изменя така:
  „§ 28. В чл. 70, ал. 1, изречение първо след думите „1,1 на сто” се поставя запетая и се добавя, „а от 1 януари 2012 г. – 1,2 на сто””.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става §26 със следната редакция:
  „§ 26. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо след думите „1,1 на сто” се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2017 г. – 1,2 на сто”;
  б) в изречение второ думите „37 години за мъжете и 34 години за жените” се заменят с „повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година, а думите „чл. 68, ал. 1- 3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”;
  в) в изречение трето думите „чл. 68, ал. 1- 3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определянето на продължителността му за изчисляване на размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване на размера на пенсията осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3 и 4 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория, по чл. 104, ал. 5 и 7 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория и по чл. 104, ал. 6 и 8 се превръща, като една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.”
  3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и в тях навсякъде думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „чл. 68, ал. 1- 3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „чл. 68, ал. 4” се заменят с „чл. 68, ал. 3”, а думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

  § 29. В чл. 70а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) точка 4 се изменя така:
  “4. на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование или на недостигащи периоди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, за които лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка;”
  б) създават се т. 8 и 9:
  „8. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка;
  9. през което лицата са се осигурявали на основание чл. 4, ал. 5, 7 и 8.”
  2. В ал. 3 т. 3 се отменя.


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  1. В чл. 70 а се създава нова ал. 4:
  „(4) Когато дължимите осигурителни вноски на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 и ал. 3, т. 5 и 6 не са внесени, до внасянето им в пълен размер, осигурителният доход по ал. 1 не може да бъде по-голям от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не се определя минимален осигурителен доход – от минималната работна заплата за страната.”.
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В т. 1,в буква „а” се добавя: „Внасянето на осигурителни вноски може да се извърши и в определен план на разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване; Периодите за разсрочено плащане са:
  1. до 5 години – ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години;
  2. до 8 години – ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 27.

  § 30. В чл. 71 думите „Осигурените лица” се заменят с „Лицата”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 28.

  § 31. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо след думите „разликата между възрастта му” се поставя запетая и се добавя „но не по-рано от навършване на 16 години”.
  2. В ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Точка 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 29.

  § 32. В чл. 76 думите „чл. 70, ал. 2” се заменят с „чл. 70, ал. 3”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 32 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 30.

  § 33. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 3-6” се заменят с „чл. 70, ал. 4 - 7”, а думите „заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В чл. 77, думите „инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа – до датата на заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.:
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 33 се изменя така:.
  „§ 33. В чл. 77 думите „заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33, който става §31 със следната редакция:
  „§ 31. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 3-6” се заменят с „чл. 70, ал. 4 - 7”, а думите „инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа – до датата на заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.”

  § 34. В чл. 79 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 70, ал. 2” се заменят с „чл. 70, ал. 3”, а думите „чл. 70, ал. 3 - 6” се заменят с „чл. 70, ал. 4 - 7”.
  2. В ал. 2, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 32.

  § 35. В чл. 81, ал. 2, изречение второ думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 35 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 33.

  § 36. Член 84а се отменя.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 36 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 34.

  § 37. Член 89 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 35.

  § 38. Член 90 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 36.

  § 39. В чл. 98, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или други длъжностни лица, определени от управителя на Националния осигурителен институт”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 37.

  § 40. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Разпореждането по чл. 98” се заменят с „Влязлото в сила разпореждане по чл. 98”;
  б) в т. 1 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В случай че в срока за обжалване на разпореждането са представени нови доказателства за осигурителен стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и други, разпореждането се отменя или изменя от датата на отпускането, промяната или отказа за отпускане на пенсията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 38.

  § 41. В чл. 101 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите „социална пенсия за старост” и запетаята след тях се заличават.
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 39.

  § 42. В чл. 102 се създава ал. 5:
  „(5) При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 40.

  § 43. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст” се заменят с „При определяне на размера и/или правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст”.
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) Разпоредбите на ал. 3 - 8 се прилагат само при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В т. 2, думите „ал. 3 – 8” се заменят с „ал. 3”.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на народния представител Доброслав Димитров:
  Точка 2 се изменя така:
  „(9) Разпоредбата на ал. 3 се прилага само при преценяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (10) Разпоредбите на ал. 4 – 8, се прилагат при определяне на размера и/или при правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 43 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става §41 със следната редакция:
  „§ 41. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст” се заменят с „При определяне на размера и/или правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст”.
  2. Създават се ал. 9 и 10:
  „(9) Разпоредбата на ал. 3 се прилага само при преценяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (10) Разпоредбите на ал. 4 – 8, се прилагат при определяне на размера и/или при правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

  § 44. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) създава се ново изречение второ: „Разпорежданията се издават в 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. В ал. 4, изречения първо и трето след думите „актовете за начет” се поставя запетая, а думите „и задължителните предписания” се заменят със „задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 42.

  § 45. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение първо думите “влезлите в сила” се заличават.
  2. Създава се ал. 6:
  “(6) Споровете за добросъвестност се решават по реда на глава осма с решение на ръководителя на териториалното поделение на НОИ.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 43.

  § 46. Създава се чл. 114а:
  „Удръжки от паричните обезщетения, помощите и пенсиите
  Чл. 114а. (1) Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка.
  (2) При определяне на дохода от пенсии, върху които се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или се извършват удръжки за вземания на държавното обществено осигуряване, се включват и добавките към нея с изключение на добавката за чужда помощ.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 44.

  § 47. В чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „ж” думите „по чл. 114, ал. 1” се заменят с „по чл. 40, ал. 4, чл. 54г, ал. 4 и чл. 114, ал. 3 и 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 45.


  § 48. В чл. 117а, ал. 1 и 2 думите „чл. 117, ал. 1, т. 2” се заменят с „чл. 114 и чл. 117, ал. 1, т. 2”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 46.

  § 49. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Обжалване на решението”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Решението на управителя на Националния осигурителен институт по чл. 117, ал. 4 може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административния съд – град София. Жалбата се подава чрез управителя на Националния осигурителен институт, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 47.

  § 50. В чл. 123ж, ал. 2 думите „социално осигуряване” се заменят със „социална сигурност”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 48.

  § 51. В чл. 127, ал. 2 след думата “Лицата” се добавя “по ал. 1”, а думите “независимо от възрастта” се заличават.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 51 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 49.

  § 52. В чл. 142, ал. 1, т. 1 думите “за работещите при условията на първа и втора категория труд, съобразно категорията труд” се заменят с “при условията на чл. 168”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 50.

  § 53. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се създава буква “г”:
  “г) от 2017 г. – 7 на сто.”
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 след думите “2,2 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто”;
  б) в т. 2 след думите “2,8 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 53 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става §51 със следната редакция:
  „§ 51. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 се създава буква “г”:
  “г) от 2017 г. – 7 на сто.”
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 след думите “2,2 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто”;
  б) в т. 2 след думите “2,8 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто”.
  3. В ал. 6 думите „и § 9, ал. 2 и 3” се заличават.”

  § 54. Член 168 се изменя така:
  “Право на професионална пенсия
  Чл. 168. (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
  1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1;
  2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по-ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1.
  (2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1, и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на втора категория труд, от възрастта по чл. 68, ал. 1.
  (3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.”

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 54 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 52.

  § 55. В § 1, ал. 1, т. 2, изречение второ от Допълнителната разпоредба думите „не са начислени, до начисляването” се заменят с „не са изплатени, до изплащането им”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Параграф 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 55 да се отхвърли.

  § 56. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”;
  б) в ал. 2 думите „До 31 декември 2010 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”;
  в) в ал. 3 думите „ако отговарят на условията по ал. 2” се заменят с „ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3”;
  г) алинея 4 се отменя.
  2. Създава се § 4а:
  “§ 4а. (1) Средствата по индивидуалните партиди на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които към 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
  (2) До 31 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор представя на министъра на финансите, на управителя на Националния осигурителен институт и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наличния брой дялове по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 към 31 декември 2010 г.
  (3) Преди изготвянето на информацията по ал. 2 управителят на Националния осигурителен институт предоставя на Комисията за финансов надзор и на пенсионноосигурителните дружества данни за лицата по ал. 1:
  1. работещи при условията на първа или втора категория труд към 31 декември 2010 г.;
  2. починали до 31 декември 2010 г.
  (4) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, с изключение на починалите, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване до 31 март 2011 г.
  (5) Осигурителните вноски в размерите, определени в чл. 157, ал. 1, т. 2 за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1, дължими за времето до 31 декември 2014 г., се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
  (6) Осигурителните вноски по ал. 5 са изцяло за сметка на осигурителите и на лицата, осигуряващи се по чл. 4а, и се внасят върху осигурителните доходи съгласно чл. 157, ал. 6.
  (7) В случай че лицата по ал. 1 се пенсионират при условията на чл. 68, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2.
  (8) При смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, техните наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2.
  (9) Към 31 март 2011 г. и към началото на всяка следваща календарна година Националният осигурителен институт заделя прогнозния размер на необходимите средства за изплащане на сумите по ал. 7 и 8.
  (10) От датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване по силата на закона се прекратяват правоотношенията им с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени, и от същата дата се закриват техните индивидуални партиди.
  (11) Към 31 декември 2010 г. се прекратяват започналите процедури по промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по ал. 1.
  (12) Жените, родени преди 1 януари 1955 г., и мъжете, родени преди 1 януари 1952 г., осигурени към 31 декември 2010 г. в професионален пенсионен фонд, продължават да се осигуряват в избрания от тях фонд.
  (13) Лицата по ал. 12 и осигурените в професионален пенсионен фонд, родени след 31 декември 1959 г., могат да се пенсионират при условията на § 4 до 31 декември 2014 г. включително, като в този случай средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”
  3. В § 5:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
  2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.”;
  б) в ал. 4, изречение първо думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените” се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж”.
  4. В § 6, ал. 1 думите “31 декември 2011 г.” се заменят с “31 декември 2013 г.”, а думата „предходната” се заменя със „съответната”.
  5. В § 9:
  а) алинеи 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят;
  б) алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт на лицето преди изтичане на срока на плана за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 остатъкът от дължимите вноски не се събира от наследниците му. Ако се отпусне наследствена пенсия, се зачита за осигурителен стаж само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.”

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „индивидуалните партиди” да се добави „налични към 1 януари 2011 г.”, а думите „към 31 декември” да се заменят с „до 31 декември”.
  2. В ал. 2 думите „наличния брой дялове” да се заменят с „наличните средства”;
  3. Алинея 5 да се измени така:
  „(5) Внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1, дължими за времето до 31 декември 2014 г. се превеждат от Националната агенция за приходите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”;
  4. Алинея 6 да се заличи;
  5. В ал. 7 и ал. 8 след думите „по чл. 157, ал. 1, т. 2” да се добавят думите „в шестмесечен срок след подаване на заявлението”;
  6. Алинея 10 да се измени така:
  „(10) От 1 януари 2011 г. се закриват индивидуалните партиди в професионални фондове за лицата по ал. 1.”;
  7. В ал. 11 пред думите „промяна на участието” да се добави „избор”;
  8. Алинея 12 да се заличи.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Точки 2 и 4 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Михаил Михайлов:
  1. В т. 1, буква „г”, текстът „ал. 4 се отменя” се заменя с „в ал. 5 думите „До 31 декември 2006 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”.”
  2. Точка 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  1. Точки 2 и 3 да отпаднат;
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. До 31 декември 2010 г. включително максималният размер на получаваните една или повече от една пенсии без добавките към тях, се определя смятано от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за предходната календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 56, който става §53 със следната редакция:
  § 53. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”;
  б) в ал. 2 думите „До 31 декември 2010 г.” се заменят с „До 31 декември 2014 г.”;
  в) в ал. 3 думите „ако отговарят на условията по ал. 2” се заменят с „ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3”;
  г) алинея 4 се отменя.
  2. Създава се § 4а:
  “§ 4а. (1) Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 г., на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
  (2) До 31 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор представя на министъра на финансите, на управителя на Националния осигурителен институт и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наличните средства по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 към 31 декември 2010 г.
  (3) Преди изготвянето на информацията по ал. 2 управителят на Националния осигурителен институт предоставя на Комисията за финансов надзор и на пенсионноосигурителните дружества данни за лицата по ал. 1:
  1. работещи при условията на първа или втора категория труд към 31 декември 2010 г.;
  2. починали до 31 декември 2010 г.
  (4) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, с изключение на починалите, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване до 31 март 2011 г.
  (5) Внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1 се превеждат от Националната агенция за приходите във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
  (6) В случай че лицата по ал. 1 се пенсионират при условията на чл. 68, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.
  (7) При смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, техните наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010 г., и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2 в 6-месечен срок след подаване на заявлението.
  (8) Към 31 март 2011 г. и към началото на всяка следваща календарна година Националният осигурителен институт заделя прогнозния размер на необходимите средства за изплащане на сумите по ал. 6 и 7.
  (9) От 1 януари 2011 г. се закриват индивидуалните партиди в професионални пенсионни фондове за лицата по ал. 1.
  (10) Към 31 декември 2010 г. се прекратяват започналите процедури по избор или промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по ал. 1.
  (11) Жените, родени преди 1 януари 1955 г. и мъжете, родени преди 1 януари 1952 г. и лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в професионални пенсионни фондове могат да се пенсионират при условията на § 4 до 31 декември 2014 г. включително като средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”.
  3. В § 5:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:
  1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
  2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.”;
  б) в ал. 4, изречение първо думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените” се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж”.
  4. В § 6, ал. 1 думите “31 декември 2011 г.” се заменят с “31 декември 2013 г.”, а думата „предходната” се заменя със „съответната”.
  5. В § 9:
  а) алинеи 2, 3, 4 и 5, се отменят;
  б) алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт на лицето преди изтичане на срока на плана за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 остатъкът от дължимите вноски не се събира от наследниците му. Ако се отпусне наследствена пенсия, се зачита за осигурителен стаж само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.”
  в) алинеи 7, 8 и 9 се отменят.

  § 57. В § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 19 от 2010 г.) думите „социално осигуряване" се заменят със „социална сигурност".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 54.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя наименованието на подразделението и предлага да се отхвърли.

  § 58. Навсякъде в кодекса думите „чл. 68, ал. 1 - 3” и „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 58 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 58, който става §55 със следната редакция:
  § 55. В останалите текстове на кодекса думите „чл. 68, ал. 1 - 3” и „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 59. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42, 50, 59 и 62 от 2010 г.) в чл. 105, ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 56.

  § 60. В чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58, 77 и 91 от 2010 г.) т. 10а се изменя така:
  „10а. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;”.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  В чл. 62 на Кодекса на труда се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) След срока по ал. 3 уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда”.;
  2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58, 77 и 91 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. Точка 10 се отменя.
  2. Точка 10а се изменя така:
  „10а. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, който става §57 със следната редакция:
  § 57. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58, 77 и 91 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 62:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) След срока по ал. 3 уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.”;
  б) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  2. В чл. 328, ал. 1, т. 10а се изменя така:
  „10а. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;”.

  § 61. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.) чл. 78 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 58.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  Създават се § 61а, § 61б и § 61в:
  § 61а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, …) в чл. 24, ал. 2, т.14 думите „чл. 40, ал. 4” се заменят с „чл. 40, ал. 5”.
  § 61б. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ...), в чл. 40, ал. 1, т. 5 думите „чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване” се заменят с „чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване”.
  § 61в. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ…) се правят следните изменения:
  1. В чл. 30а, ал. 1, т. 6 думите „по чл. 40, ал. 4” се заменят с „по чл. 40, ал. 5”;
  2. В §1 от допълнителната разпоредба:
  а) в т. 18 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1-3” се заменят с „възрастта по 68, ал. 1”;
  б) в т. 31 думите „чл. 68, ал. 1-3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 61а, § 61б и §61в, които стават съответно § 59, § 60 и § 61:
  § 59. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. и доп. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49 и 94 от 2010 г.) в чл. 24, ал. 2, т.14 думите „чл. 40, ал. 4” се заменят с „чл. 40, ал. 5”.

  § 60. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.), в чл. 40, ал. 1, т. 5 думите „чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване” се заменят с „чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване”.

  § 61. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г. и бр. 49, 59 и 85 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 30а, ал. 1, т. 6 думите „по чл. 40, ал. 4” се заменят с „по чл. 40, ал. 5”;
  2. В §1 от допълнителната разпоредба:
  а) в т. 18 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1-3” се заменят с „възрастта по 68, ал. 1”;
  б) в т. 31 думите „чл. 68, ал. 1-3” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.


  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Създава се нов § 62:
  „§ 62. В § 77 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6)”се заличават.
  2. Създава се нова т. 3:
  „3. Параграф 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6) влиза в сила от 1 януари 2012 г.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 62 със следната редакция:
  „§ 62. В Закона за лечебните заведения (Обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38 и 59 от 2010 г.), в § 77 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6)”се заличават.
  2. Създава се т. 3:
  „3. параграф 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), който влиза в сила от 1 януари 2012 г.”.

  § 62. Стажът, положен при условията на чл. 70, ал. 1, изречения второ и трето до 31 декември 2010 г., се взема предвид при определяне размера на пенсията и след тази дата.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 62 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 63.

  § 63. (1) Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за неопределено време с ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, възникнали до 31 декември 2009 г., се запазват до провеждане на конкурс за съответната длъжност.
  (2) Конкурсите по ал. 1 се обявяват до два месеца от влизането в сила на този закон.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  Параграф 63 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 63 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 64.

  § 64. Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2010 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичането на срока им.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 64 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 65.

  § 65. Паричните обезщетения, отпуснати с начална дата до 31 декември 2010 г. по отменения чл. 54и, продължават да се изплащат до изтичането на срока им.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Параграф 65 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 66.

  § 66. (1) Осигурителният стаж на правоимащите лица по чл. 104, ал. 7 и 8 се определя въз основа на издадени по реда на наредба на Министерския съвет по § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12 май 2009 г.
  (2) Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12 май 2009 г., ако в срок една година от влизането в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 66, който става §67 със следната редакция:
  § 67. (1) Осигурителният стаж на правоимащите лица по чл. 104, ал. 7 и 8 се определя въз основа на издадени по реда на Наредбата за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната (обн. ДВ, бр. 80 от 2010 г.) по § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12 май 2009 г.
  (2) Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12 май 2009 г., ако в срок една година от влизането в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

  § 67. От 1 януари 2012 г. средствата по отменения чл. 89 се изплащат по реда, определен със Закона за социално подпомагане, а по отменените чл. 90 и чл. 101, ал. 3, изречение второ - по ред, определен със Закона за интеграция на хората с увреждания.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 68.

  § 68. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2016 г., се преизчисляват по реда на този кодекс с процент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  След думите „се преизчисляват” да се добави „от 1 януари 2017 г.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова:
  Думите „31 декември 2016 г.” се заменят с „31 декември 2011 г."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 68, който става §69 със следната редакция:
  „§ 69. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 януари 2017 г. по реда на този кодекс с процент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.”


  § 69. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 37, 38 и 41, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  Предложение на народните представители Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова:
  Думите „38 и 41” се заменят с „38, 41 и 59”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 69, който става §70 със следната редакция:
  „§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 35, 36, 39 и 56, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума