Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
02/02/2011

  СТАНОВИЩЕ

  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17. 01. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 2 февруари 2011 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2011 г., № 102-00-3, внесена от Министерски съвет на 17. 01. 2011 г. Годишната програма е приета с Решение № 24 на Министерския съвет от 2011 г.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 14 гласа, „Против” и „Въздържал се”- няма,
  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2011 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол следните актове на европейските институции:

  1. Предложение за законодателна инициатива относно командироването на работници.

  2. Преразглеждане на Директивата за работното време.

  3. Бяла книга за пенсиите.

  4. Предложение за рамков документ за национални стратегии за интеграция на ромите.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума