Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
09/02/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-2, внесен от Светлана Ангелова и Станка Шайлекова,приет на първо гласуване на 27.01.2011 г.
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса на труда
  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от
  2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г. и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46, 58 и 77 от
  2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп. бр. 100 и 101 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 173 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: “До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.”
  2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
  “3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска, работникът или служителят не е поискал ползването му.”

  Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Графикът се изготвя, утвърждава и изменя по ред и условия определени с наредба на Министерския съвет. ”
  2. Създава се нова т.2:
  „2. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Когато в периода, посочен в графика по ал. 1, работникът или служителят не може да ползва платения годишен отпуск по причини, предвидени в чл. 176, ал. 1, 2 и 3, той може да го ползва по друго време в рамките на същата календарна година или след предварително заявяване на друг период, но не по-късно от срока по чл. 176а.”
  3. Точка 2 става т. 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2 и 3.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1:
  „§ 1. В чл. 173 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика и редът за неговото изменение се уреждат с наредба на Министерския съвет.”
  2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
  “3. в случай че до определената в графика по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска, работникът или служителят не е поискал ползването му.””

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  Създава се нов §1а:
  „§ 1а. В чл. 174 думите „по ал. 4” се заменят с „по ал. 7”.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 1а, който става § 2 със следната редакция:
  „ § 2. В чл. 174 думите „по ал. 4” се заменят с „по ал. 7”.”

  § 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  “(2) По писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 се отменя.

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея изречение второ се заличава.
  3. Досегашната ал. 3 се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:
  В § 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.”
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  (4) Отложеният по реда на чл. 176, ал. 1 и 2 платен годишен отпуск не може да превишава половината от платения годишен отпуск за календарната година, за която се полага.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 2.

  Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:
  В § 2, т. 3 се изменя така:
  „3. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2, който става § 3 със следната редакция:
  „§ 3. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея, в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск”, а изречение второ се заличава.
  3. Досегашната ал. 3 се отменя.”

  § 3. Създава се чл. 176а:
  “Погасяване на правото на ползване
  Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 3, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  В § 3, в ал. 2 на чл. 176а, думите „чл. 176, ал. 3” се заменят с „чл. 176, ал. 4”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 3, който става § 4 със следната редакция:
  „ § 4. Създава се чл. 176а:
  “Погасяване на правото на ползване
  Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”

  § 4. В чл. 224, ал. 1 се изменя така:
  “(1) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото на ползване за който не е погасено по давност. Обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.”

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 4 да се отхвърли.

  Предложение на народните представители Емил Радев и Вяра Петрова:
  Създават се нови § 4а, 4б и 4в:
  „§ 4а. В чл. 315 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При определянето на общия брой на работниците и служителите по ал. 1 не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  § 4б. В чл. 325 се създава т. 13:
  „13. при откриване на производство по несъстоятелност на работодателя на основание чл. 632 от Търговския закон.”
  § 4 в. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 15:
  „15. „Морско лице” е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.””
  Предложението е оттеглено на заседанието на Комисията.


  § 5. В преходните разпоредби се създават § 3ж и § 3з:
  “§ 3ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.
  § 3з. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г.”

  Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:
  В §5, § 3ж от преходните разпоредби се изменя така:
  „§ 3ж. Относно платеният годишен отпуск за 2010 г. не се прилага чл. 176, ал.3.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:
  В § 5, § 3ж се изменя така:
  „§ 3 ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него, полагащ се за периода от 01. 08. 2010 г. до 31. 12. 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може да се ползва до 31. 12. 2012 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В § 5, § 3 ж се изменя така:
  „§ 3ж. Относно неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложения по реда на чл. 176, ал. 1 не се прилага чл. 176, ал. 3 от Кодекса на труда.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5.

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  Създава се нов § 5а:
  „§ 5а. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ( ДВ, бр. 58 от 2010 г.), в § 25, т. 2 се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 5а, който става § 6 със следната редакция:
  „§ 6. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда ( ДВ, бр. 58 от 2010 г.), в § 25, т. 2 се отменя.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на подразделението.

  § 6. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 57 се изменя така:
  “Ползване на платения годишен отпуск
  Чл. 57. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърден от органа по назначаването график.
  (2) До 31 декември на предходната календарна година органът по назначаването утвърждава график за ползването от държавните служители на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации, ако има такива. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
  (3) Държавният служител ползва платения си годишен отпуск с писмено разрешение на органа по назначаването в съответствие с графика по ал. 2. В случай че в периода, посочен в графика, държавният служител се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.
  (4) Органът по назначаването е длъжен да разреши ползването на платения годишен отпуск на държавния служител, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 2, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 59.
  (5) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, органът по назначаването е длъжен да разреши по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 55, ал. 1.”
  2. В чл. 59:
  а) създава се нова ал. 2:
  “(2) По писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.”
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  “(4) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:
  1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;
  2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;
  3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.”
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5;
  д) досегашната ал. 5 се отменя.
  3. Създава се чл. 59а:
  “Погасяване на правото на ползване
  Чл. 59а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 59, ал. 3, правото на държавния служител на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”
  4. В чл. 61, ал. 2 се изменя така:
  “(2) При прекратяване на служебното правоотношение държавният служител има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото на ползване за който не е погасено по давност. Обезщетението за неизползвания отпуск се определя пропорционално на времето, което се признава за служебен стаж.”
  5. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 8в и § 8г:
  “§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.
  § 8г. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 57, ал. 2 до 31 март 2011 г.”

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  В § 6 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При уважителни причини по писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”
  б) досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея изречение второ се заличава;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:
  1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;
  2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;
  3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.”
  г) досегашната ал. 4 става ал. 6;
  д) досегашната ал. 5 се отменя.”
  2. В т. 3, в ал. 2 на чл. 59а, думите „чл. 59, ал. 3” се заменят с „чл. 59, ал. 4”
  3. Точка 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:
  В §6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 относно чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 се създава изречение трето: „Графикът се изготвя, утвърждава и изменя по ред и условия определени от Министерски съвет.”
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така: „Когато в периода, посочен в графика по ал. 1, държавният служител не може да ползва платения годишен отпуск по причини, предвидени в чл. 59, ал. 1, 2 и 3, той може да го ползва по друго време в рамките на същата календарна година или след предварително заявяване на друг период, но не по-късно от срока по чл. 59а.”
  2. В т. 2 относно чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  а) буква „б” се изменя така:
  „б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.””
  б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Отложеният по реда на чл. 59, ал. 1 и 2 платен годишен отпуск не може да превишава половината от платения годишен отпуск за календарната година, за която се полага.”
  3. В т. 5, § 8в от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 8в. Относно платения годишен отпуск за 2010 г. не се прилага чл. 59, ал. 5”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, буква „а” и по т. 2, буква „а”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, буква „б”, т. 2, буква „б” и т. 3.

  Предложение на народния представител Хасан Адемов:
  В § 6, т. 5 от заключителните разпоредби § 8в се изменя така:
  § 8в. Относно неизползвания платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложения по реда на чл. 59, ал. 1 не се прилага чл. 59, ал. 5 от Закона за държавния служител.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Цветан Костов и Лъчезар Тошев:
  В § 6, в т. 5, § 8в се изменя така:
  „§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него, полагащ се за периода от 01. 08. 2010 г. до 31. 12. 2010 г., включително и отложеният по реда на чл.59, ал. 1, може да се ползва до 31. 12. 2012 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 6, който става § 7 със следната редакция:
  „§ 7. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. бр. 97 от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 57 се изменя така:
  “Ползване на платения годишен отпуск
  Чл. 57. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърден от органа по назначаването график.
  (2) До 31 декември на предходната календарна година органът по назначаването утвърждава график за ползването от държавните служители на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации, ако има такива. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага. Данните, които се съдържат в графика и редът за неговото изменение се уреждат с акт на Министерския съвет.
  (3) Държавният служител ползва платения си годишен отпуск с писмено разрешение на органа по назначаването в съответствие с графика по ал. 2. В случай че в периода, посочен в графика, държавният служител се намира в друг отпуск, той може да ползва полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата календарна година.
  (4) Органът по назначаването е длъжен да разреши ползването на платения годишен отпуск на държавния служител, когато той е поискан за периода, посочен в графика по ал. 2, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 59.
  (5) На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, органът по назначаването е длъжен да разреши по техен избор ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници по чл. 55, ал. 1.”
  2. В чл. 59:
  а) създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При уважителни причини по писмено искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.”
  б) досегашната ал. 2 става ал. 4, като в нея в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и поради ползване на друг законоустановен отпуск”, а изречение второ се заличава;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:
  1. отлага ползването на част от отпуска по реда на ал. 1;
  2. отказва да отложи ползването на част от отпуска в случаите по ал. 2;
  3. отказва да разреши ползването на поискан отпуск в други случаи.”
  г) досегашната ал. 4 става ал. 6;
  д) досегашната ал. 5 се отменя.”
  3. Създава се чл. 59а:
  “Погасяване на правото на ползване
  Чл. 59а. (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 59, ал. 4, правото на държавния служител на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.”
  4. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 8в и § 8г:
  “§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може да се ползва до 31 декември 2012 г.
  § 8г. Графикът за ползването на платения годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по реда на чл. 57, ал. 2 до 31 март 2011 г.”

  § 7. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на § 4 и § 6, т. 4, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  Предложение на народните представители Вяра Петрова, Ангел Даскалов и Анатолий Йорданов:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в Държавен вестник.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Михаил Миков, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова:
  В § 7 думите „с изключение на §4 и § 6, т. 4, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.” да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 7, който става § 8 със следната редакция:
  „§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.””  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума