Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
16/02/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 02.02.2011 г.
  З А К О Н
  за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) По реда на този закон може да се установява:
  1. трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г.;
  2. осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване;
  3. времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби.
  (2) По реда на този закон не може да се установява служебен стаж, както и осигурителен стаж на лица, чиито вноски за държавното обществено осигуряване са изцяло за тяхна сметка, или на лица, които полагат труд без трудово правоотношение.
  (3) По реда на този закон не може да се установява размер на трудово възнаграждение и на осигурителен доход.
  (4) При установен осигурителен стаж по реда на този закон категорията труд се установява в производството по чл. 98 от Кодекса за социално осигуряване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.


  Чл. 2. (1) Трудов стаж по чл. 1, ал. 1, т. 1 може да се установява по отношение на работници и служители.
  (2) Осигурителен стаж по чл. 1, ал. 1, т. 2 може да се установява по отношение на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Стаж по чл. 1, ал. 1, т. 3 може да се установява по отношение на лицата, които са задължително осигурени за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, пенсия за старост или наследствена пенсия по дял ІІІ от Кодекса на труда от 1951 г. (отм., ДВ, бр. 110 от 1999 г.), Указ № 265 от 1953 г. за взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации (отм., ДВ, бр. 110 от 1999 г.) или са били членове на ТКЗС.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.


  Чл. 3. (1) Искът за установяване на трудов и осигурителен стаж се предявява пред районния съд по постоянния адрес на ищеца.
  (2) Искът за установяване на трудов стаж се предявява срещу работодателя и съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, а ако работодателят е прекратен и няма правоприемник – само срещу съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
  (3) Искът за установяване на осигурителен стаж се предявява срещу съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В ал. 2 думата „прекратен” се заменя с „прекратил дейността си”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
  „Чл. 3. (1) Искът за установяване на трудов и осигурителен стаж се предявява пред районния съд по постоянния адрес на ищеца.
  (2) Искът за установяване на трудов стаж се предявява срещу работодателя и съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, а ако работодателят е прекратил дейността си и няма правоприемник – само срещу съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
  (3) Искът за установяване на осигурителен стаж се предявява срещу съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.”


  Чл. 4. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
  1. посочване на съда;
  2. името, единния граждански номер и адреса на ищеца;
  3. наименование и адрес на ответника;
  4. в какво се състои искането;
  5. адресите на работодателите/осигурителите, при които ищецът е упражнявал трудова дейност;
  6. времето на претендирания стаж; продължителността на работния ден за работещите по трудово правоотношение; конкретната длъжност или работа, която е изпълнявана; заплащането на труда;
  7. имена и адреси на лица, с които ищецът е работил;
  8. подпис на ищеца.
  (2) Към исковата молба се представят:
  1. съответното удостоверение по чл. 5;
  2. писмените доказателства по чл. 6;
  3. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
  4. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.
  (3) Искова молба, към която не е приложено удостоверение по чл. 5, се оставя без движение, като на ищеца се дава срок за представянето му. Ако удостоверението не бъде представено в определения срок, исковата молба се връща на ищеца.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В ал. 1, т. 6 накрая думите „заплащането на труда” се заменят с „начина на заплащане на труда”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4:
  „Чл. 4. (1) Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа:
  1. посочване на съда;
  2. името, единния граждански номер и адреса на ищеца;
  3. наименование и адрес на ответника;
  4. в какво се състои искането;
  5. адресите на работодателите/осигурителите, при които ищецът е упражнявал трудова дейност;
  6. времето на претендирания стаж; продължителността на работния ден за работещите по трудово правоотношение; конкретната длъжност или работа, която е изпълнявана; начина на заплащане на труда;
  7. имена и адреси на лица, с които ищецът е работил;
  8. подпис на ищеца.
  (2) Към исковата молба се представят:
  1. съответното удостоверение по чл. 5;
  2. писмените доказателства по чл. 6;
  3. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник;
  4. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според броя на ответниците.
  (3) Искова молба, към която не е приложено удостоверение по чл. 5, се оставя без движение, като на ищеца се дава срок за представянето му. Ако удостоверението не бъде представено в определения срок, исковата молба се връща на ищеца.”


  Чл. 5. (1) Стаж по чл. 1, ал. 1 може да се установява, ако пред съда се представи удостоверение, издадено от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът, от неговия правоприемник или от друго юридическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и др., че документите са загубени или унищожени.
  (2) Когато осигурителят е прекратен, без да има правоприемник, или не е прекратен, но ведомостите и книжата му са иззети по реда на инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, издадена на основание чл. 5, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, се представя удостоверение от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, че в архивното стопанство липсват писмени данни за претендирания стаж.

  Предложение на народния представител Светлана Ангелова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  1. В ал. 1 след думата „юридическо” се добавя „или физическо”.
  2. В ал. 2 думата „прекратен” се заменя с „прекратил дейността си”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  „Чл. 5. (1) Стаж по чл. 1, ал. 1 може да се установява, ако пред съда се представи удостоверение, издадено от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът, от неговия правоприемник или от друго юридическо или физическо лице, което съхранява книжа, ведомости за заплати и др., че документите са загубени или унищожени.
  (2) Когато осигурителят е прекратил дейността си, без да има правоприемник, или не е прекратил дейността си, но ведомостите и книжата му са иззети по реда на инструкция на управителя на Националния осигурителен институт, издадена на основание чл. 5, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, се представя удостоверение от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, че в архивното стопанство липсват писмени данни за претендирания стаж.”

  Чл. 6. (1) По исковете за установяване на трудов и осигурителен стаж не се допускат свидетелски показания, ако не са представени писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж и които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът, и по време на полагане на стажа.
  (2) В зависимост от характера на упражняваната трудова дейност писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж, могат да бъдат: трудов договор; уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, от което е видно, че през посочения в исковата молба период и с посочения от лицето работодател е бил сключен трудов договор; допълнителни споразумения; заповеди за определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа или за придобит трудов стаж и професионален опит; трудови книжки; осигурителни книжки; решения на компетентни органи за изплащане на дължимо възнаграждение и други подобни документи. Когато с една искова молба се иска установяването на трудов/осигурителен стаж за отделни периоди от време, за да се допуснат свидетели, необходима е наличността на писмено доказателство, относимо за всеки период от време.
  (3) За свидетели се допускат само лица, притежаващи писмени доказателства относно това, че са работили или изпълнявали длъжност при същия работодател/осигурител през периода, през който е положен претендираният стаж.

  Предложение на народния представител Станка Шайлекова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В зависимост от характера на упражняваната трудова дейност писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж, могат да бъдат:
  1. трудов договор;
  2. уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, от което е видно, че през посочения в исковата молба период и с посочения от лицето работодател е бил сключен трудов договор;
  3. допълнителни споразумения;
  4. заповеди за определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа или за придобит трудов стаж и професионален опит;
  5. трудови книжки;
  6. осигурителни книжки;
  7. решения на компетентни органи за изплащане на дължимо възнаграждение;
  8. договори за възлагане на управление и контрол;
  9. други подобни документи.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Когато с една искова молба се иска установяването на трудов/осигурителен стаж за отделни периоди от време, за да се допуснат свидетели, е необходимо писмено доказателство, относимо за всеки период от време.”
  3. Алинея 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Чл. 6. (1) По исковете за установяване на трудов и осигурителен стаж не се допускат свидетелски показания, ако не са представени писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж и които са издадени от работодателя/осигурителя, при който е придобит стажът, и по време на полагане на стажа.
  (2) В зависимост от характера на упражняваната трудова дейност писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия/осигурителния стаж, могат да бъдат:
  1. трудов договор;
  2. уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, от което е видно, че през посочения в исковата молба период и с посочения от лицето работодател е бил сключен трудов договор;
  3. допълнителни споразумения;
  4. заповеди за определяне на допълнително възнаграждение за продължителна работа или за придобит трудов стаж и професионален опит;
  5. трудови книжки;
  6. осигурителни книжки;
  7. решения на компетентни органи за изплащане на дължимо възнаграждение;
  8. договори за възлагане на управление и контрол;
  9. други подобни документи.
  (3) Когато с една искова молба се иска установяването на трудов/осигурителен стаж за отделни периоди от време, за да се допуснат свидетели, е необходимо писмено доказателство, относимо за всеки период от време.
  (4) За свидетели се допускат само лица, притежаващи писмени доказателства относно това, че са работили или изпълнявали длъжност при същия работодател/осигурител през периода, през който е положен претендираният стаж.


  Чл. 7. Осигурителен стаж може да се установи само ако в хода на съдебното производство се докаже, че ищецът е бил в кръга на лицата по чл. 2 и за това време са били дължими или внесени осигурителни вноски съгласно действащите разпоредби или е бил в законоустановен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.


  Чл. 8. По делата за установяване на трудов и осигурителен стаж съдът може да постановява ищецът да се яви лично, както и да изисква от него да потвърди с декларация истинността на всички изложени в исковата молба обстоятелства или на част от тях.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.


  Чл. 9. (1) По делата за установяване на трудов и осигурителен стаж по този закон не се събират държавни такси.
  (2) Съдебните разноски по делата за установяване на осигурителен стаж са за сметка на ищеца.
  (3) По делата за установяване на трудов стаж не се плащат такси и разноски от ищеца.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.


  Предложение на народния представител Геновева Алексиева, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се чл. 10:
  „Чл. 10. За неуредените в закона въпроси се прилага Гражданският процесуален кодекс.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде чл. 10 със следната редакция:
  „Чл. 10. За неуредените в закона въпроси се прилага Гражданският процесуален кодекс.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на народния представител Геновева Алексиева, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  Наименованието на подразделението се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби.”


  Параграф единствен. Този закон отменя Указ № 527 от 1961 г. за установяване на трудов стаж по съдебен ред (обн., Изв., бр. 104 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 36 от 1979 г. и бр. 21 от 1989 г.).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен, който става § 1.

  Предложение на народния представител Геновева Алексиева, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава § 2:
  „§2. Образуваните преди влизането в сила на закона дела в районните и окръжните съдилища и във Върховния касационен съд се довършват в съответните съдилища по досегашния ред.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 2 със следната редакция:
  „§2. Образуваните преди влизането в сила на закона дела в районните и окръжните съдилища и във Върховния касационен съд се довършват в съответните съдилища по досегашния ред.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума