Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
09/03/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-21, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 21. 02. 2011г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 9 март 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за семейните помощи за деца, № 154-01-21, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 21. 02. 2011 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Йоанна Германова, директор на дирекция „Социална закрила” и г-жа Елена Манасиева, държавен експерт в дирекция „Социално включване”, Министерство на труда и социалната политика, г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания. Присъстваха представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

  Законопроектът бе представен от г-н Драгомир Стойнев, който подчерта, че основната му цел е създаването на правен механизъм за определяне размера на месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, като се предлага той да се определя като 20 на сто от минималната месечната работна заплата, определена за страната. Водещ мотив за предлаганите изменения е постигането на унифициран подход при определяне размера на помощите за деца в съответствие с утвърдената законодателна практика по отношение на месечните помощи за деца с трайни увреждания, чийто размер е 70 на сто от минималната работна заплата. Според вносителите по този начин ще се постигне равнопоставеност по отношение на базата за изчисляване на месечните помощи за деца, като диференциацията в техния размер ще отчита специфичните потребности на семействата с деца и на семействата с деца с увреждания. В допълнение този подход ще допринесе за повишаване размера на помощите за деца до завършване на средно образование, като ще компенсира част от натрупаната инфлация. В съответствие с предложената философия са предвидени и текстове за отмяна на разпоредбата на Закона за държавния бюджет за 2011 г., с която е определен месечния размер на помощите за деца.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен за становище на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

  Заместник-министърът на труда и социалната политика, г-жа Валентина Симеонова, представи становището на Министерството на труда и социалната политика, което не подкрепя предлагания законопроект, като счита, че той не осигурява достатъчно гъвкав подход по отношение на семейното подпомагане и не отчита конкретните особености на семействата. Не се споделя предложената философия на законопроекта, защото тя не отговаря на философията за индивидуален подход към семействата. Също така бе подчертано, че реализирането на предложенията изисква допълнително над 100 млн. лв. за 2011 г., които не са осигурени с бюджета на министерството на труда и социалната политика за текущата година.

  В своето становище Министерството на финансите не подкрепя законопроекта и посочва, че при подпомагането на доходите основен критерии не следва да бъде минималната работна заплата, защото тя е единица мярка за цената на наемния труд и зависи от икономическите възможности на страната в съответния момент. Според Министерството на финансите реализирането на предложените мерки е неприемливо с оглед възможностите на държавния бюджет за 2011 г.

  В становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България се настоява за спешно разработване и прилагане на комплексни компенсаторни мерки в подкрепа на доходите на населението, вкл. и на доходите от социално подпомагане чрез осъвременяване на механизма на подпомагане, достъпа до социално подпомагане, както и на критериите за определяне размера на помощите, при отчитане последиците от икономическата криза и повишаващите се цени на стоките и услугите от първа необходимост.

  В хода на дискусията по законопроекта се проведоха задълбочени разисквания относно възможните механизми за определяне на размера на месечните помощи за деца, както и заложените параметри в бюджетната прогноза до 2013 г. Специален акцент бе поставен върху политиката на правителството за деинституционализация и за предоставяне на подходящи социални услуги за семействата с деца. Особено внимание бе отделено на липсата на гъвкав механизъм за реакция на системата за социално подпомагане към изменящите се условия на икономическата среда и свързаните с това потребности на хората, получаващи социални помощи, както и на семействата с деца.

  След проведено гласуване с резултати „За” - 3 гласа, „Против” – 11 гласа и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за семейните помощи за деца, № 154-01-21, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 21. 02. 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума