Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
09/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-73, внесен от Министерски съвет на 02. 11. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-73, внесен от Министерски съвет на 02.11.2011 г.

  На заседанието присъстваха: от министерството на труда и социалната политика: г-н Тотю Младенов, министър, г-жа Деяна Костадинова, заместник-министър, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. От Националния осигурителен институт: г-н Бисер Петков, управител, г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител, г-жа Антоанета Ганчева, главен актюер и г-н Йосиф Милошев, началник на отдел „Правен”. Присъстваха и представители на: Националната агенция по приходите, пенсионно-осигурителните дружества, социалните партньори, организации на пенсионерите и възрастните, както и на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи.

  Законопроектът бе представен от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.

  Параметрите въз основа на които е изготвен проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 г. са:
  • ръст на брутен вътрешен продукт с 2,9 на сто;
  • средногодишна хармонизирана инфлация – 3,2 на сто;
  • повишаване на средния месечен осигурителен доход с 2 на сто спрямо бюджета за 2011 г. от 609,90 лв. на 622,30 лв.;
  • запазване размера на максималния осигурителен доход от 2 000 лв.;
  • намаляване на броя осигурените лица с 49 847 спрямо бюджета за 2011 г.;
  • повишаване на броя на пенсионерите със 7 735 души спрямо бюджет 2011 г., които достигат 2 195 220 души;
  • повишаване на броя на безработните с право на обезщетения при безработица с 5 165 лица повече в сравнение с бюджет 2011 г. които за 2012 г. се очаква да достигнат 116 314 души.

  Приходите от осигурителни вноски по бюджета на държавното обществено осигуряване се планира да са в размер на 3 851 210,3 хил. при 4 042 687,7 хил. лв. със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. или със 191, 5 млн. лв. по-малко.

  Трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на сто от сбора на осигурителните доходи се предвижда да е 2,369 млрд. лв. или със 111,7 млн. лв. по-малко в сравнение с бюджет 2011 г.

  Трансферът от държавния бюджет за покриване недостига от средства е в размер на 1,917 млрд. лв., който нараства с 38 на сто или с 527 млн. лв. повече в сравнение с бюджет 2011 г.

  Общият размер на трансферите от републиканския бюджет формира 54,2 на сто от приходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване при дял от 50,7 на сто от приходите за 2011 г.

  Разходите се предвижда да са 8,462 млрд. лв., които са с 221,6 млн. лв. повече в сравнение със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. В структурата на разходите преобладават разходите за пенсии, които са 86,4 на сто при 85,9 на сто за 2011 г. Разходите за пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване нарастват с 231,6 млн. лв. поради увеличения размер на добавката от пенсията на починал съпруг, както и поради по-високия по правило размер на пенсиите, които ще бъдат отпуснати през 2012 г. През 2012 г. разходите за пенсии са 8,9 на сто от БВП при 9,6 на сто от БВП за 2011 г.

  Запазва се размера на трансфера за Министерството на труда и социалната политика от 7 150 хил. лв., от които 3 150 хил. лв. за Агенцията за социално подпомагане за парични помощи за осигурени лица за помощно-технически средства, свързани с увреждането и 4 млн. лв. за Фонд „Условия на труд” за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести.

  През 2012 г. ще се реализират следните по-важни мерки в областта на пенсионната и осигурителната политика:
  • запазват се размерите на осигурителните вноски и съотношенията работодател:осигурено лице за всички социално-осигурени рискове;
  • предлага се и за 2012 г. да не се внасят вноски за сметка на работодателя за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Същевременно се предвижда да се запази максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите – 1 000 лв.;
  • средното увеличение на минималните осигурителни доходи по икономически дейности, в които са постигнати споразумения между социалните партньори е 6,9 на сто, а за икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение е определено нормативно и е 4,5 на сто. При отчитането на тези обстоятелства средното увеличение на минималните осигурителни доходи за 2012 г. е 5,9 на сто в сравнение с 2011 г.
  • запазва се диференцирания минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в зависимост от облагаемият им доход за 2010 г. съответно от 420 лв. до 550 лв.;
  • запазва се минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители в размер на 240 лв.;
  • запазва се размера на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд от 5 на сто и съотношението работодател:работник и служител 2,8:2,2;
  • осъвременяване на пенсиите през 2012 г. не се предвижда;
  • запазва се минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв. и максималния размер на получаваната една или повече пенсии - 700 лв.;
  • запазва се минималния дневен размер на обезщетението при безработица от 7,20 лв.

  В областта на пенсионната политика законопроекта отчита и стартирането на процеса на увеличение на необходимия осигурителен стаж при пенсиониране с по 4 месеца на година, като за 2012 г. за мъжете той ще е 37 години и 4 месеца, а за жените ще е 34 години и 4 месеца. Същевременно се предлага общия осигурителен стаж за служещите в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и по други специални закони да се увеличи от 25 години на 27 години, вместо предвиденото от 25 години на 25 години и 4 месеца.

  Предвижда се и продължаване на политиката за стимулиране удължаването на трудовия живот, като при определяне размера на пенсията се увеличава тежестта на всяка година допълнителен осигурителен стаж на лица в пенсионна възраст, които продължават да се трудят и не получават пенсия от 3 процента на 4 процента.

  В областта на краткосрочните обезщетения се предлага провеждането на следните политики:
  • запазва се изискуемият 12-месечен период за придобиване на право на обезщетение при бременност и раждане, като се увеличава референтния период за изчисляване на неговия размер от 18 на 24 месеца преди настъпването на осигурителния риск;
  • запазва се размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете – 240 лв.;
  • увеличава се референтния период за изчисляване на обезщетенията при временна неработоспособност и трудоустрояване от 12 на 18 месеца;
  • удължава се с още една година действието на друга антикризисна мярка, а именно изплащането на първите три дни от настъпването на временната неработоспособност на осигурените лица от работодателя в размер на 70 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение;
  • увеличава се периода за изчисляване размера на обезщетението при безработица от 18 на 24 месеца.

  Със законопроекта се предвиждат и изменения в други закони за реализирането на следните мерки:
  • намаляване на коефициентите, с които се увеличава базата при определяне на основните възнаграждения за най-ниските рангове на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност”, както и намаляване на максималния размер на обезщетенията при пенсиониране на служителите от ДАНС;
  • намаляване размера на обезщетението при пенсиониране на държавните служители;
  • увеличава се пределната възраст за военна служба.

  Законопроектът се подкрепя от народните представители от ПП ГЕРБ, защото предлага балансирани решения в областта на осигурителната политика. С него се създават условия за гарантиране на достигнатата степен на социална защита, както и условия за надграждането й чрез повишаване на доходите от социални плащания в условия на криза. Подкрепят и усъвършенстването на политиката за стимулиране удължаването на трудовия живот.

  Народните представители от ДПС не подкрепят законопроекта, защото според тях той съдържа множество политики, които не са обосновани и аргументирани. Сред тях бяха посочени: намаляването на осигурените лица и приходите от вноски, необосновани предложения за увеличаване на периода, който се отчита при изчисляването на обезщетенията от държавното обществено осигуряване, дисбаланс между осигурителен принос и режимите за пенсиониране на някои категории лица, както и намаляващия дял на разходите за пенсии в БВП, независимо от увеличаването на техния размер. Според представителите на ДПС дела на разходите за пенсии следва да бъде 10 на сто от БВП.

  Народните представители от Коалиция за България акцентираха върху по-ниската степен на социална защита, която не е съобразена с неблагоприятното демографско развитие на страната. Изказано бе безпокойство от увеличаването на периода за изчисляване на социално-осигурителните обезщетения, подцененото равнище на безработица и безработните с право на обезщетение, липсата на мерки за осъвременяване на пенсиите, задълбочаващият се дефицит в осигурителната система, липсата на диалог с различни професионални общности при предприемането на мерки за увеличаване на осигурителния стаж, което по същество е увеличаване на пенсионната възраст. Сериозни резерви бяха изказани и по отношение на липса на мерки за повишаване на приходите в осигурителната система, които се компенсират единствено с ограничаване на разходите.

  Народните представители от Синята коалиция имат сериозни резерви по отношение на законопроекта, защото повишените осигурителни вноски и минимални осигурителни доходи не допринесоха за позитивни резултати в приходите на системата и намаляване дефицита в НОИ. Не подкрепят и увеличаването на периода, от който се изчисляват паричните обезщетения.
  Представителите на синдикатите не подкрепят законопроекта, защото той е антисоциален и води до обезценяване на пенсиите с повече от 27 на сто. Не подкрепят увеличението на периода за изчисляване на обезщетенията, както и отсъствието на мерки за повишаване на приходите в държавното обществено осигуряване.

  Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи не подкрепя законопроекта по отношение на увеличението на изискуемия осигурителен стаж, като считат че то е резултат от едностранно решение, взето без социален диалог. Също така с него се повишава и степента на несигурност в системата и по-ниска мотивация за служителите.

  Законопроектът не се подкрепя и от представителите на пенсионерските организации, поради продължаващото обезценяване на пенсиите и неприлагането на механизми за тяхното преизчисляване и осъвременяване.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – 6 и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-73, внесен от Министерски съвет на 02.11.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума