Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
17/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, № 102-02-26, внесен от Министерски съвет на 10. 11. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое извънредно заседание, проведено на 17 ноември 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, № 102-02-26, внесен от Министерски съвет на 10. 11. 2011 г.

  На заседанието присъстваха г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, Емил Мирославов, директор в Министерство на труда и социалната политика. Присъстваха и представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

  Законопроектът бе представен от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика. Той поясни, че с предлаганият законопроект се ратифицира Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, приета от Международната организация на труда по време на 71-ата й сесия през 1985 г. в Женева.

  Конвенция № 161 доразвива и разширява обхвата на две конвенции на МОТ, с които се осигурява защита здравето на работещите, но които не са ратифицирани от България - Конвенция № 155 на МОТ от 1981 г. за безопасност и здраве при работа и Препоръката към нея, както и Конвенция № 135 на МОТ относно представителите на работниците и служителите от 1971 г. Конвенция № 161 е ратифицирана до настоящия момент от 30 държави, членки на МОТ, 10 от които страни от Европейския съюз.

  Българското законодателство съдържа задължения на работодателя за осигуряване на трудово-медицинско обслужване на работещите в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като условията и редът за това обслужване са определени с Наредба № 3 от 2008 г. за условията е редът за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Разпоредбите са в пълно съответствие с чл. 5 от Конвенция № 161, но независимо от съществуващите разпоредби, с ратифицирането на Конвенция № 161 България става страна по този международен акт и ще се създадат условия за въвеждане в националното законодателство на адекватни на съвременните реалности международни стандарти в областта на трудово-медицинското обслужване на работещите.
  Същевременно приложното поле на конвенцията кореспондира с приложното поле на чл. 3, ал. 4 (с който България е обвързана) на Европейската социална харта (ревизирана) на Съвета на Европа, ратифицирана от Република България през 2000 г.

  В Част I конвенцията съдържа определения на понятията „служби по трудова медицина/служби за трудово-медицинско обслужване” и „представители на работниците в предприятието”.

  Конвенцията задава рамката за задължението на работодателите както от частния, така и от публичния сектор за създаване на собствени служби по трудова медицина с цел превенция и закрила здравето на работещите.

  В Част II се съдържат функциите на службите по трудова медицина, които включват наблюдение на работната среда и оценка на риска на работното място с цел консултиране на работодателя по въпросите на безопасността и здравето на работещите, в съответствие с конкретните рискове в съответното предприятие.

  В Част III са описани алтернативните начини за организация на службите по трудова медицината, които създават възможност за отчитане на националните условия и практики.
  В Част IV от конвенцията се съдържат условията на работа на службите по трудова медицина. Те трябва да са мултидисциплинарни и техният персонал трябва да бъде определян от естеството на съответната работна среда и факторите, които могат да повлияят на здравето на работещите. Прилагането на Конвенция № 161 не изисква бюджетни разходи.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 16 гласа, „Против” – няма, „Въздържал се”- няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, № 102-02-26, внесен от Министерски съвет на 10. 11. 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума