Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/01/2013

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21. 12. 2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 23 януари 2013 г., разгледа и обсъди проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21. 12. 2012 г.

  На заседанието присъстваха г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, г-жа Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика, както и представители на социалните партньори.

  Г-жа Евтимова представи Националната стратегия. Тя подчерта, че Националната стратегия е ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години и има за цел да допринесе за създаване на благоприятни условия за насърчаване на пълноценното личностно развитие на младите хора в България, за приобщаването им към обществено-политическия живот, за повишаване на икономическата им активност, за активно участие в структурите на гражданското общество.

  Националната стратегия е изготвена в съответствие със Закона за младежта от 2012 г. и съдържа анализ на предизвикателствата пред политиката за младежта, основните и специфичните цели и приоритети на тази политика, дейностите за постигане на целите на стратегията и механизма за наблюдение и оценка на изпълнението. Националната стратегия е съобразена с европейските и международните стандарти за социално включване на младите хора.

  Широкият обхват на проблемите пред младите хора налага прилагането на многосекторен подход за реализиране на политиката за младежите в България.

  Националната стратегия акцентира върху динамичните демографски промени в структурата на обществото и сочи тревожна тенденция за устойчиво намаляване на младото население в България. По данни на Националния статистически институт само за периода 2004 – 2011 г. младото население в страната е намаляло с 321 хиляди, а целевата прогноза сочи, че в периода до 2020 г. броят му ще продължава рязко да намалява, като това най-силно ще засегне възрастовите групи 20-24 и 25-29 години. Същевременно се очертава засилването на вътрешната (най-вече по направление „град-град”), както и външната миграция.

  Област на особена загриженост е младежката безработица. Според данни на Националния статистически институт през 2011 г. тя е била 20.1 на сто при икономическа активност 42.1 на сто, а през първото тримесечие на 2012 г. тя е 23 на сто.

  Друг обезпокоителен факт, възпрепятстващ бъдещата трудова и личността реализация на младите хора, е ускорено нарастващият процент на отпадащите от училище преди завършване на средно образование – в края на 2011 г. 12.8 на сто във възрастовата група 18-24 години, като съответно този процент е най-висок в малките населени места – 20.1 на сто и 23.4 на сто в селата.

  Младите хора в България са най-късно влизащите в пазара на труда в сравнение с другите страни от Европейския съюз. Сред причините за това от една страна е липсата на практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители и от друга страна, ниската мотивация за труд от предлаганото заплащане и условията на работа и възможностите за кариерно развитие.

  Относителният дял на самонаетите сред заетите млади хора в България е доста под средния за Европа. Под средния за Европейския съюз е и процентът на младите хора с достъп до информация и компютърни технологии.

  В обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада стратегическа цел 1 „Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора”. Тя е насочена към създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация, насърчаване на икономическата активност на младите, както и успешно съвместяване на професионалния с личния живот. Действията за постигане на тази цел са ориентирани главно към улесняване на прехода от образование към заетост, разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, стимулиране участието на работодатели за подкрепа на професионалната интеграция на младите на пазара на труда, осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж от безработни младежи и др.

  Стратегическа цел 4 „Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение” ще бъде постиганата чрез действия за осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежи в риск, повишаване на пригодността им за заетост, както и подобряване качеството на социалните услуги за младите хора в специализирани институции.

  В хода на дискусията народните представители от ПП ГЕРБ изразиха подкрепа за Националната стратегия за младежта, чиято цел е да допринесе за подобряване качеството на живот на младите хора, създавайки механизми за мобилизиране на потенциала им за развитието на България.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 12 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се”- 5 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21. 12. 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума