Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
30/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-3, внесен от Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 10.01.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое заседание, проведено на 30 януари 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-3, внесен от Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 10.01.2013 г.

  В заседанието участваха: г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител на Националния осигурителен институт, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, както и представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от народния представител д-р Цветан Костов, който подчерта, че с него се развива принципа на взаимната отговорност на работниците и служителите и на работодателите в трудовите и осигурителните отношения. Според вносителите със законопроекта се цели справедливо и балансирано решение на проблема с натрупаните неизплатени трудови възнаграждения на работниците и служителите, като запълва липсата на ефективна законодателна уредба в тази област.

  Предлагат се следните комплексни мерки за гарантиране социалните права на работниците и служителите в случаите на неизплащане на начислени трудови възнаграждения:
  • въвежда се право на работниците и служителите на гарантирано вземане, когато работодателя не е обявен в несъстоятелност и не е изплатил повече от три работни заплати. Необходимо е работниците и служителите да са били в трудово правоотношение с работодателя си не по-малко от девет месеца преди прекратяване на трудовия договор от правоимащото лице без предизвестие в случаите на забавяне изплащането на възнаграждение или на обезщетение по реда на Кодекса на труда и/или на Кодекса за социално осигуряване;
  • предвижда гарантираното вземане да е в размер на последните три начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и обезщетения през последните три месеца преди прекратяването на трудовия договор по инициатива на работника или служителя;
  • въвеждат се ограничения за ползването на правото на гарантирано вземане при сключване на нов трудов договор със същия работодател преди изтичането на 24 календарни месеца;
  • предложено е и друго ограничение - при използването на право на гарантирано вземане за неизплатено трудово възнаграждение работниците и служителите да нямат право на гарантирано вземане при несъстоятелност на работодателя, в случай на откриване на производство по несъстоятелност.

  Според вносителите превантивна мярка за злоупотреби при използването на средствата от Фонда е и предложението в резултат на изплащането на гарантирани вземания от Фонда да възниква в негова полза иск срещу работодателя за възстановяване на изплатените средства или за обявяване в несъстоятелност.

  Законопроектът съдържа и разпоредби, с които се урежда процедурата по предявяването на права от страна на работника и служителя и изплащането на гарантирано вземане. Предлага се Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” да не гарантира вземания по начислени и неизплатени заплати, възникнали преди 1 януари 2013 г.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от съответните ресорни министри, Националния осигурителен институт, Националния съвет за тристранно сътрудничество и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

  В своите становища заместник министър-председателя и министър на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието и управителя на Националния осигурителен институт не подкрепят законопроекта, защото съдържа множество несъответствия с философията и основните принципи на осигурителната система, сред които принципа на равнопоставеността, солидарността, фондовата организация и др. Изразени са и сериозни резерви по отношение целесъобразността на предвидения риск, неговото настъпване и обезщетяване, без за това да е предвидена осигурителна вноска. Не се споделят и предложенията за размера на гарантираните вземания за начислени и неизплатени възнаграждения и обезщетения. Общо мнение във всички становища е липсата на механизми за предотвратяването на злоупотреби и появата на нелоялна конкуренция.

  Специален акцент в становищата по отношение на законопроекта е и несъответствието му с редица изисквания на Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане, както и с основни принципи на правото, сред които лицето, което се е суброгирало в правата на кредитора не може да има повече права от самия кредитор. Освен това не се подкрепя и въвеждането на нови основания за откриване на производство по несъстоятелност, без да се отчитат действащите процедури и етапи на това производство.

  В становищата на Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и на Конфедерацията на независимите синдикати в България са изразени съществени опасения от създаването на предпоставки за ерозиране на трудовите отношения, поощряването на нарушенията на данъчно-осигурителното законодателство, нецелесъобразното изразходване на средствата от Фонда и неговата невъзможност да покрива разходите по гарантиране на риска, за който е създаден. Във връзка с това не се подкрепя предложеното разширяване на права за гарантирани плащания, в противоречие на международното трудово право и действащата нормативна уредба в страната.

  В хода на дискусията kародните представители от ПП ГЕРБ, Коалиция за България и Движението за права и свободи изказаха редица забележки и резерви по предложения законопроект, които в значителна степен се съдържат и в получените становища на държавните органи и социалните партньори. Общото в изказаните мнения е промяната във философията и логиката на действащия закон, възможностите за злоупотреби и предоставянето на нерегламентирана държавна помощ, стимулиране на некоректното отношение към осигурителната система.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 1 глас, „Против” – няма и „Въздържал се” – 14 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, № 354-01-3, внесен от Мартин Димитров Димитров и група народни представители на 10.01.2013г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума