Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
второ гласуване

  Доклад за второ гласуване на законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-01-48, внесен от н.п. Десислава Атанасова и н.п. Анастас Анастасов на 17 май 2011 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 154-01-48, внесен от Десислава Атанасова и Анастас Анастасов на 17 май 2011 г.

  УВАЖАЕМA ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
  Комисията по здравеопазването, на извънредно заседание, проведено на 31 май 2011 г., разгледа горепосочения законопроект и постъпилите писмени предложения от народни представители.
  Комисията по здравеопазването, на основание чл. 73, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага за второ гласуване следния проект на


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
  Обн., ДВ, бр. 62, 88, 113 и бр. 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 2001 г.- бр. 51 от 2001 г.; бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

  § 1. Член 99а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 2. Извършените и незаплатени до влизането в сила на този закон разходи за съдебномедицински експертизи и свързания с тях медицински транспорт, които се дължат по реда на отменения чл. 99а, както и разходите за възнагражденията на вещи лица по тези експертизи се заплащат на лечебните заведения и вещите лица от органа, назначил експертизата.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23 и 32 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 403, ал. 1, т. 4 се отменя.
  2. В глава двадесет и първа се създава чл. 403а::
  „Чл. 403а. Условията и редът за извършването на съдебномедицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и заплащането на разходите на лечебните заведения се определят в наредба, издадена от министъра на правосъдието и министъра на здравеопазването.

  Предложение на народните представители Десислава Атанасова, Галина Милева и Даниела Дариткова:
  В т. 2, чл. 403 след думата „правосъдието” да се добави „министъра на вътрешните работи”, а след думата „здравеопазването” да се добави „съгласувано с Висшия съдебен съвет”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 3, т. 2 в текста на предлагания нов чл. 403а в Закона за съдебната власт, след думата „правосъдието” се поставя запетайка и се добавя изразът „министъра на вътрешните работи”;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3:

  § 3. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23 и 32 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 403, ал. 1, т. 4 се отменя.
  2. В глава двадесет и първа се създава чл. 403а::
  „Чл. 403а. Условията и редът за извършването на съдебномедицинските, съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения се определят с наредба, издадена от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването, съгласувано с Висшия съдебен съвет.


  § 4. В Закона за здравето (Обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8 и 9 от 2011 г.), в чл. 160, ал. 1, след думите „Съдебно-психиатричните експертизи” се добавя „ по чл. 159, ал.1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието и министърът на здравеопазването издават наредбата по 403а от Закона за съдебната власт.”

  Предложение на народните представители Десислава Атанасова, Галина Милева и Даниела Дариткова:
  § 5 да се измени така:
  „§ 5. „Наредбата по чл. 403а от Закона за съдебната власт се издава в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:
  В § 5:
  1. изразът „три месеца се заменя с израза „един месец”,
  2. а след думата „правосъдието” се поставя запетайка и се добавя изразът „министъра на вътрешните работи”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5:

  „§ 5. „Наредбата по чл. 403а от Закона за съдебната власт се издава в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.”


  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума