Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
19/07/2012 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 254-01-74, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 28 юни 2012 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 254-01-74, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 28 юни 2012 г.
  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова, представители на Изпълнителна агенция по лекарствата, представители на фармацевтични, съсловни и пациентски организации.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител д-р Ваньо Шарков. Той очерта добрата уредба, която се съдържа в действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина относно дейностите по производство и разрешаване за употреба, търговия на едро и дребно с лекарствени продукти, провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти, механизмите за образуване на цената на лекарствените продукти, изграждането на Позитивен лекарствен списък и други. Д-р Шарков обърна внимание, че въпреки действащата регулация, свързана с употребата на качествени и безопасни лекарства в здравната система на България, в областта на ценообразуването, търговията, монополното положение на някои производители и търговци на едро на лекарства и картелирането на лекарствения пазар са довели до проблеми, които са се задълбочили през 2012 г. Народният представител подчерта, че се допускат преразходи на публични и частни средства за закупуване на лекарства, поради факта, че на този пазар са се установили монополисти и дружества, договарящи помежду си картелни споразумения с цел манипулиране цените на лекарствата. Съществуват множество вертикално интегрирани структури от производители, търговци на едро на лекарства и вериги от аптеки, които имат едни и същи собственици, независимо, че са скрити зад различни физически и юридически лица.
  Д-р Шарков се спря на основните промени, които се предвиждат във внесения от групата народни представители законопроект, и които имат за цел да разрешат изложените от него проблеми в законодателната уредба. Законопроектът предвижда:
  • Разрешение за производство и внос на лекарствени продукти да не се издава, когато производител или вносител на лекарства и свързани с него физически и юридически лица участват в собствеността на търговци на едро на лекарства и аптеки;
  • Всички юридически лица по веригата производител – търговец на едро – аптека да предоставят актуален списък на собствениците и свързаните с тях физически и юридически лица;
  • Един магистър-фармацевт да не може да работи в повече от една аптека;
  • Помощник-фармацевти да не могат да ръководят, съответно да регистрират аптеки;
  • Разрешението за производство/търговия да бъде отнемано, когато се установи свързаност на собственика на аптека със собствениците на производител и търговец на едро на лекарства и свързани с тях физически и юридически лица;
  • Разрешението за производство/търговия да бъде отнемано, когато се установи свързаност на собственика на производител със собствениците на търговец на едро на лекарства и аптеки и свързани с тях физически и юридически лица;
  • Рекламата на лекарствата да бъде съобразена с необходимостта от употреба след консултация с лекар.
  В Преходните и заключителните разпоредби на закона се предлагат следните промени:
  На първо място, дефинира се терминът „свързани лица” по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се препраща към определението на този термин по Търговския закон;
  На второ място, определят се сроковете, в които следва да се направи проверка на собствеността и свързаността на лицата, притежаващи производител/търговец на едро на лекарства/аптека, с оглед осигуряване на реалното приложение на закона и недопускане на вертикална интеграция и картелиране на пазара на лекарства.
  В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха опасенията си, че предложената забрана помощник-фармацевти да не могат да ръководят, съответно да регистрират аптеки, би могла да доведе до проблеми в малките населени места, където аптеки се разкриват предимно от помощник-фармацевти. Това би затруднило достъпа на населението до лекарствени продукти и би създало риск за здравето на хората. Също така, от страна на народните представители от комисията беше обърнато внимание, че законопроектът предвижда един магистър-фармацевт да не може да работи в повече от една аптека, а това е в противоречие с трудовото законодателство.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 2, „Против”- 0, „Въздържал се”- 10, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 254-01-74, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 28 юни 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума