Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
26/03/2015 второ гласуване

  Законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерския съвет на 09.02.2015 г., приет на първо гласуване на 06.03.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за Фискален съвет и корективни механизми, № 502-01-15, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г., приет на първо гласуване на 06.03.2015 г.

  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за Фискален съвет и корективни механизми

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така:

  З А К О Н
  ЗА ФИСКАЛЕН СЪВЕТ И АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ

  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.

  Чл. 1. Този закон урежда създаването, функциите, състава и дейността на Фискалния съвет, както и създаването и прилагането на автоматични корективни механизми по смисъла на чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. Този закон урежда създаването, дейността и състава на Фискалния съвет, както и създаването и прилагането на автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

  Чл. 2. Този закон има за цел да създаде условия за спазването на фискалните правила, заложени в Закона за публичните финанси, с оглед поддържането на устойчиви публични финанси.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. Този закон има за цел да създаде условия за спазването на фискалните правила, предвидени в Закона за публичните финанси, с оглед поддържането на устойчиви публични финанси.

  Глава втора
  ФИСКАЛЕН СЪВЕТ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.

  Раздел I
  Цели и принципи

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел І.

  Чл. 3. Създава се Фискален съвет, наричан по-нататък „Съвета”, като независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. Фискалният съвет има за цел:
  1. независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси;
  2. повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии;
  3. повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. Съветът осъществява дейността си въз основа на принципите на:
  1. независимост и публичност;
  2. обективност и прозрачност;
  3. равнопоставеност на неговите членове.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
  Раздел II
  Дейност

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІ.

  Чл. 6. (1) Съветът осъществява следните функции:
  1. наблюдава спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси, които се отнасят за Сектор „Държавно управление“ и за Консолидираната фискална програма;
  2. изготвя мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите в срок до десет дни от публикуването им на интернет страницата на Министерството на финансите;
  3. изготвя мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет, по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна прогноза, както и на други стратегически документи на правителството, които имат отношение към спазването на числовите фискални правила по т. 1, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
  4. изготвя мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
  5. изготвя и предоставя на председателя на Народното събрание мотивирано становище и препоръки по одобрените от Министерския съвет законопроекти и документи по т. 3 и отчетите по т. 4 в срок не по-късно от 14 дни от внасянето им в Народното събрание;
  6. при установяване на значително отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни в рамките на период от поне четири последователни години препоръчва на министъра на финансите предприемането на мерки за коригиране на отклонението;
  7. следи за прилагането на корективните механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като изготвя мотивирано становище за:
  а) наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за нейното постигане и необходимостта от задействане на корективните механизми в рамките на сроковете по т. 2-5;
  б) корективния план - в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет, както и за неговото изпълнение;
  8. изготвя мотивирано становище за наличието и прекратяването на извънредни обстоятелства съгласно чл. 24 от Закона за публичните финанси, за което информира министъра на финансите;
  9. изготвя мотивирани становища относно рисковете за устойчивостта на публичните финанси, за което информира министъра на финансите и други заинтересовани институции.
  (2) Мотивираните становища и препоръките на Съвета нямат задължителен характер, но когато Министерският съвет не приема тези от тях, които са относими към него, следва да се мотивира писмено. Мотивите се публикуват на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите.
  (3) Мотивираните становища и препоръките на Съвета са публично достъпни и се публикуват на интернет страницата му.
  (4) При изпълнение на функциите си по този закон председателят и членовете на Съвета прилагат собствената си експертиза, като имат право да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на съответните закони съобразно вида информация.
  (5) Председателят и членовете на Съвета нямат право да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции.
  (6) Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите на становищата и препоръките си относно официалните макроикономически и бюджетни прогнози, както и критерии за установяване на значително отклонение на показателите в макроикономическите прогнози от отчетните данни. Методологията, съдържаща обективните критерии, се публикува на интернет страницата на Съвета.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
  Чл. 6. (1) Съветът:
  1. наблюдава спазването на числовите фискални правила, предвидени в Закона за публичните финанси, които се отнасят за сектор „Държавно управление“ и за консолидираната фискална програма;
  2. изготвя мотивирано становище и препоръки относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите в срок до 10 дни от публикуването им на интернет страницата на Министерството на финансите;
  3. изготвя мотивирано становище и препоръки по законопроекта за държавния бюджет, по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по законопроектите за тяхното изменение и допълнение, по проектите на средносрочна бюджетна прогноза, както и на други стратегически документи на Министерския съвет, относими към спазването на числовите фискални правила по т. 1, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
  4. изготвя мотивирано становище по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджетите на държавното обществено осигуряване и останалите социално-осигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет;
  5. изготвя и предоставя на председателя на Народното събрание мотивирано становище и препоръки по одобрените от Министерския съвет законопроекти и документи по т. 3 и отчетите по т. 4 в срок не по-късно от 14 дни от внасянето им в Народното събрание;
  6. при установяване на значително отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни в рамките на период от поне четири последователни години препоръчва на министъра на финансите предприемането на мерки за коригиране на отклонението;
  7. следи за прилагането на автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси, като изготвя мотивирано становище за:
  а) наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за нейното постигане и необходимостта от задействане на автоматичните корективни механизми - в сроковете по т. 2-5;
  б) корективния план - в рамките на процедурата по съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет, както и за неговото изпълнение;
  8. изготвя мотивирано становище за наличието и прекратяването на извънредни обстоятелства съгласно чл. 24 от Закона за публичните финанси, за което информира министъра на финансите;
  9. изготвя мотивирани становища относно рисковете за устойчивостта на публичните финанси, за което информира министъра на финансите и други заинтересовани институции.
  (2) Мотивираните становища и препоръките на Съвета нямат задължителен характер. Когато Министерският съвет не приема тези от тях, които са относими към него, трябва да се мотивира писмено. Мотивите се публикуват на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите.
  (3) Мотивираните становища и препоръките на Съвета се публикуват на интернет страницата му.
  (4) Председателят и членовете на Съвета осъществяват дейността си по този закон въз основа на собствена експертиза. Те имат право да изискват и получават информация от държавните органи, които са длъжни да им я предоставят при спазване на действащото законодателство.
  (5) Председателят и членовете на Съвета нямат право да искат или да приемат указания от Министерския съвет или от други органи и институции.
  (6) Съветът разработва и приема методология, съдържаща обективни критерии за целите на становищата и препоръките си относно официалните макроикономически и бюджетни прогнози, както и критерии за установяване на значително отклонение на показателите в макроикономическите прогнози от отчетните данни. Методологията се публикува на интернет страницата на Съвета.

  Раздел III
  Състав

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІІІ.

  Чл. 7. (1) Съветът се състои от петима членове, в т.ч. председател, които се избират от Народното събрание.
  (2) Мандатът на всеки член е 6 години. Едно лице не може да бъде избирано за член на Съвета за повече от два последователни мандата.
  (3) Нов член на Съвета се избира от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на съответния член.
  (4) Изборът на член на Съвета се осъществява след предварително публично обсъждане в Народното събрание.
  (5) Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно с решение на Народното събрание:
  1. при постъпване на писмено заявление от лицето, подадено до председателя на Народното събрание;
  2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца, или смърт;
  3. при установяване, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 8, ал. 2 и 4;
  4. когато е извършил съществено нарушение на задълженията си;
  5. ако не участва без основателна причина в две или повече последователни заседания на Съвета.
  (6) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета Народното събрание избира на негово място друго лице за остатъка от мандата.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
  Чл. 7. (1) Съветът се състои от петима членове, включително председател, които се избират от Народното събрание, след проведена публична процедура.
  (2) Мандатът на членовете на Съвета е 6 години. Едно лице не може да бъде избирано за член на Съвета за повече от два последователни мандата.
  (3) Нови членове на Съвета се избират от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата им. Членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата до избора на новите членове.
  (4) Мандатът на член на Съвета се прекратява предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  3. при смърт;
  4. при установяване, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 или при възникване на несъвместимост по чл. 8, ал. 2 и 4;
  5. при неучастие без основателна причина в две последователни заседания на Съвета;
  6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (5) При настъпване на обстоятелствата по ал. 4 се уведомява Народното събрание за извършване на нов избор.
  (6) В случаите по ал. 4, т. 1, 3 и 6 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.
  (7) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета Народното събрание избира на негово място друго лице за остатъка от мандата.

  Чл. 8. (1) За членове на Съвета се избират лица с високи нравствени качества, които имат висше икономическо образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” и не по-малко от 10 години професионален опит в областта на икономическия анализ и/или управлението на публичните финанси.
  (2) За членове на Съвета не могат да бъдат избирани лица, които:
  1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  2. са лишавани от правото да заемат определена държавна длъжност или да упражняват определена професия или дейност;
  3. са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  4. през последните 5 години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, са били членове на неин управителен или контролен орган.
  (3) За членове на Съвета могат да бъдат избирани и лица с чуждо гражданство при спазване на изискванията по ал. 1 и 2.
  (4) Член на Съвета не може да заема длъжност в държавни или общински органи, както и да извършва политическа или друга дейност, която засяга независимостта му.
  (5) След избирането им членовете на Съвета полагат пред Народното събрание следната клетва: „Кълна се като член на Фискалния съвет да спазвам и да се ръководя от Конституцията, законите на Република България и интересите на държавата, и да бъда независим в действията си. Заклех се.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.

  Раздел IV
  Организация на дейността

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел ІV.

  Чл. 9. Заседанията на Съвета се свикват от председателя му по негова инициатива или по инициатива на всеки един от членовете му.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
  Чл. 9. Заседанията на Съвета се свикват от председателя му по негова инициатива или по инициатива на всеки от членовете му.

  Чл. 10. Председателят на Съвета:
  1. представлява Съвета;
  2. информира обществеността за становищата и препоръките на Съвета;
  3. насрочва и ръководи заседанията на Съвета;
  4. ръководи административно дейността на Съвета;
  5. представя пред съответните органи становищата и/или препоръките по чл. 6, ал. 1;
  6. представя годишен доклад за дейността на Съвета пред Народното събрание в срок до края на месец февруари на следващата година.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.

  Чл. 11. (1) В изпълнение на своите правомощия Съветът приема решения.
  (2) Решенията за приемане на мотивирани становища и/или препоръки се публикуват на интернет страницата на Съвета в 7-дневен срок от приемането им.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
  Чл. 11. (1) При осъществяване на дейността си Съветът приема решения.
  (2) Решенията за приемане на мотивирани становища и/или препоръки се публикуват на интернет страницата на Съвета в 7-дневен срок от приемането им.

  Чл. 12. (1) Съветът заседава, когато присъстват най-малко трима от неговите членове.
  (2) Решенията на Съвета се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Съветът не може да взема решения неприсъствено.
  (3) Не се допуска въздържане от гласуване.
  (4) На заседанията на Съвета могат да присъстват и външни лица по покана на неговия председател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.

  Чл. 13. (1) Съветът може да получава оценка за дейността си от други независими органи за фискално наблюдение на всеки три години.
  (2) Оценката по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Съвета и се изпраща до председателя на Народното събрание за информация.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
  Чл. 13. (1) Съветът може да получава оценка за дейността си от подобни независими органи за фискално наблюдение в други държави на всеки три години.
  (2) Оценката по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Съвета и се изпраща до председателя на Народното събрание за сведение.

  Чл. 14. Съветът приема правила за работата си, които се публикуват на интернет страницата му.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.

  Чл. 15. (1) Организационно-техническото и експертното обслужване на дейността на Съвета се осъществява от трима експерти в администрацията на Народното събрание, отговарящи на изискванията, определени в правилата по чл. 14.
  (2) Дейността на Съвета се финансира от бюджета на Народното събрание, като средствата се посочват като разходи в отделна функционална област.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.

  Чл. 16. (1) Председателят и членовете на Съвета получават възнаграждение за участие в заседанията на Съвета, равно на три минимални работни заплати за едно заседание, но общо за месец не повече от три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт.
  (2) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат от бюджета на Народното събрание.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

  Глава трета
  АВТОМАТИЧНИ КОРЕКТИВНИ МЕХАНИЗМИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.

  Чл. 17. (1) Създават се автоматични корективни механизми по смисъла на чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси, които имат за цел коригиране на възникнало значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за постигането й съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ, L 209, 02/08/1997).
  (2) Автоматичните корективни механизми по ал. 1 обхващат изготвянето, приемането и прилагането на корективен план.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
  Чл. 17. (1) Автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси обхващат изготвянето, приемането и прилагането на корективен план.
  (2) Механизмите по ал. 1 имат за цел коригиране на възникнало значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за постигането й съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, наричан по-нататък „Регламент 1466/97“.

  Чл. 18. Наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за нейното постигане се установява от един или повече органи, както следва:
  1. Европейската комисия съгласно разпоредбите на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики;
  2. министъра на финансите в рамките на бюджетния процес;
  3. Съвета съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18:
  Чл. 18. Наличието на значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за структурния дефицит или от стъпката за постигането й се установява от един или повече органи, както следва:
  1. Европейската комисия съгласно Регламент 1466/97;
  2. министъра на финансите в рамките на бюджетния процес;
  3. Съвета съгласно чл. 6, ал. 1, т. 7.

  Чл. 19. (1) При значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й министърът на финансите в срок до два месеца от установяване на отклонението изготвя и внася за одобряване от Министерския съвет корективен план.
  (2) В случай че корективният план предвижда мерки, свързани с правомощия на Народното събрание, Министерският съвет внася плана за приемане в Народното събрание.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19:
  Чл. 19. (1) При значително отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й министърът на финансите в срок до два месеца от установяване на отклонението изготвя и внася за одобрение от Министерския съвет корективен план.
  (2) В случай че корективният план предвижда мерки, свързани с правомощия на Народното събрание, Министерският съвет внася плана за приемане в Народното събрание.

  Чл. 20. Корективният план по чл. 19 включва следните елементи:
  1. периода на корекция, който може да бъде до две последователни бюджетни години след годината, в която е установено наличието на значително отклонение;
  2. средногодишното подобрение на структурния баланс в размер най-малко 0,5% от брутния вътрешен продукт за периода на корекция;
  3. приходните и разходни корективни мерки, подробно описани по вид, размер и количествена оценка на въздействието им върху подсекторите на Сектор „Държавно управление“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20:
  Чл. 20. Корективният план по чл. 19 включва:
  1. периода на корекция, който може да бъде до две последователни бюджетни години след годината, в която е установено наличието на значително отклонение;
  2. средногодишното подобрение на структурния баланс в размер най-малко 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт за периода на корекция;
  3. приходните и разходните корективни мерки, подробно описани по вид, размер и количествена оценка на въздействието им върху подсекторите на сектор „Държавно управление“.

  Чл. 21. Мерките в корективния план трябва да водят до постигане на средносрочната бюджетна цел в срока, определен преди установяване на отклонението от нея или от стъпката за постигането й.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.

  Чл. 22. Корективният план следва да отчита препоръките за преодоляване на значителното отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й, отправени към България съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22:
  Чл. 22. Корективният план отчита препоръките за преодоляване на значителното отклонение от средносрочната бюджетна цел или от стъпката за постигането й, отправени към България съгласно Регламент 1466/97.

  Чл. 23. (1) Изпълнението на корективния план може да бъде временно преустановено при наличието на извънредно обстоятелство по смисъла на чл. 24, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без това да излага на риск устойчивостта на публичните финанси в средносрочен план.
  (2) При прекратяване на обстоятелствата по ал. 1 министърът на финансите при необходимост внася за одобряване от Министерския съвет ревизиран корективен план. В случаите по чл. 19, ал. 2 Министерският съвет внася в Народното събрание ревизирания корективен план за приемане.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
  Чл. 23. (1) Изпълнението на корективния план може да бъде временно преустановено при наличието на извънредно обстоятелство по смисъла на чл. 24, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без това да излага на риск устойчивостта на публичните финанси в средносрочен план.
  (2) При прекратяване на обстоятелствата по ал. 1 министърът на финансите при необходимост внася за одобрение от Министерския съвет ревизиран корективен план. В случаите по чл. 19, ал. 2 Министерският съвет внася ревизирания корективен план за приемане в Народното събрание.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 1. С този закон се въвеждат изискванията на Дял III от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз, съставен на 2 март 2012 г. (ДВ, бр. 11 от 2014 г.), ратифициран със закон (ДВ, бр. 106 от 2013 г.), и на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.).

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.).

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума