Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
07/04/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 454-01-59, внесен от н.п. Найден Зеленогорски и група народни представители на 05.12.2014 г., приет на първо гласуване на 04.03.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 454-01-59, внесен от н.п. Найден Зеленогорски и група народни представители на 05.12.2014 г., приет на първо гласуване на 04.03.2015 г.


  Проект
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

  (обн. ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г.; бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.; бр. 36 и 106 от 2008 г.; бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г.; бр. 55 и 94 от 2010 г.; бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.; бр. 29, 54 и 94 от 2012 г.; бр. 15, 101 и 109 от 2013 г.; бр. 1 и 105 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 52, ал. 1, се създава т. 6:
  т.6.: „използва средства за измерване и контрол по чл. 4, т. 55, б. „н”, „п” или „с” на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и складиране, в случаите когато данъчния склад е разположен на територията на повече от едно митнически учреждения.


  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Валери Симеонов, Мартин Димитров и Петър Славов:
  Параграф 1 да се измени така:
  § 1. В чл. 52, ал. 1, се създава т. 6:
  „6. използва средства за измерване и контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и складиране, когато данъчния склад е разположен на територията на повече от едно митнически учреждения.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 1 да се измени така:
  § 1. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. използва средства за измерване и контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Допуска се използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
  1. местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад в случаите по ал. 1, т. 6;
  2. друг данъчен склад.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. използва средства за измерване и контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Допуска се използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
  1. местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад в случаите по ал. 1, т. 6;
  2. друг данъчен склад.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  Предложение на н.п. Емил Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на § 2:
  Да се създаде нов § 2 със следната редакция:
  § 2. Митнически учреждения по смисъла на чл. 52, ал. 1, т. 6 са компетентните митнически учреждения по Закона за акцизите и данъчните складове, установени към влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на допълнителна разпоредба и § 2:
  Да се създаде подразделение допълнителна разпоредба с нов § 2 със следната редакция:
  §…Митнически учреждения по смисъла на чл. 52, ал. 1, т. 6 са митническите учреждения по Закона за митниците, установени към влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде подразделение допълнителна разпоредба с § 2:

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 2. Митнически учреждения по смисъла на чл. 52, ал. 1, т. 6 са митническите учреждения по Закона за митниците, установени към влизането в сила на този закон.


  Предложение на н.п. Найден Зеленогорски, Валери Симеонов, Мартин Димитров и Петър Славов за създаване на заключителна разпоредба и § 2:
  Да се създаде заключителна разпоредба и § 2:
  § 2. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон лицензираният складодържател привежда дейността си в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на подразделение заключителни разпоредби с § 3, 4 и 5:
  § 2. (1) В случай че до влизането в сила на този закон за данъчен склад, разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, Агенция „Митници“ е одобрила разположението на точките за контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране и ако няма промяна в технологичната схема, тези точки за контрол са местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
  (2) В случай че до влизането в сила на този закон Агенция „Митници“ е одобрила разположението на точките за контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчен склад, към и от друг данъчен склад, след обединяването на данъчните складове, тези точки за контрол са местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
  § 3. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с него.
  § 4. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него наредбата по чл. 103а, ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде подразделение заключителни разпоредби с § 3, 4 и 5:


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 3. (1) В случай че до влизането в сила на този закон за данъчен склад, разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, Агенция „Митници“ е одобрила разположението на точките за контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране и ако няма промяна в технологичната схема, тези точки за контрол са местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
  (2) В случай че до влизането в сила на този закон Агенция „Митници“ е одобрила разположението на точките за контрол на местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчен склад, към и от друг данъчен склад, след обединяването на данъчните складове, тези точки за контрол са местата по чл. 52, ал. 1, т. 6.
  § 4. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с него.
  § 5. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него наредбата по чл. 103а, ал. 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума