Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/06/2015

  Законопроект за ратифициране на Изменението към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91 / 271/ ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., подписано на 8 май 2015 г., № 502-02-16, внесен от Министерския съвет на 25.05.2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Изменението към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91 / 271/ ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., подписано на 8 май 2015 г., № 502-02-16, внесен от Министерския съвет на 25.05.2015г.


  На заседание, проведено на 04.06.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменението към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91 /271 / ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., подписано на 8 май 2015 г., № 550-01-230, внесен от Министерския съвет на 25.05.2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Николай Нанков - зам. министър на регионалното развитие и благоустройство.
  Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, е подписано на 4 април 2014г. и ратифицирано от НС със закон, Обн., ДВ, бр. 62 от 29.07.2014г., в сила от 29.07.2014г.
  На 08.05.2015г. Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/ подписват изменение на горепосоченото Споразумение.
  Предмет - Изменението касае удължаване на срока му до 31 октомври 2015 г., както и удължаване на срока на изпълнение на очакван резултат № 3 „Окончателен доклад за прилагане на измененията в регулаторната рамка" по т. 1 от приложението към споразумението - до 2 октомври 2015г.. Промените са и досежно наименованията на заинтересованите страни- Министерство на регионалното развитие, сега МРРБ и Държавната Комисия за енергийно и водно регулиране, сега Комисия за енергийно и водно регулиране.
  Цел - Целта на предприетото изменение е по-пълното възползване от българска страна от консултантските услуги на Международната банка за възстановяване и развитие при изпълнението на Плана за действие към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023г. (Стратегия), приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 7 май 2014г., и изпълнение на предварителните условия за усвояването на средствата от европейските фондове в периода 2014-2020г., и по-конкретно - към изпълнение на тематично предварително условие 6.1. Воден сектор: Наличие на политика за определяне на цените на водата, която осигурява на потребителите подходящи стимули да използват водните ресурси ефективно, и адекватен принос на различните потребители на вода към възстановяването на разходите за водни услуги на равнище, определено в одобрения план за управление на речни басейни за инвестиции, подкрепени от програмите, Действие 8. Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.
  Осъществяването на предвидените в споразумението и в изменението към него дейности и мерки ще допринесе за повишаване на качеството и надеждността на: регулирането в отрасъл ВиК, изграждането и експлоатацията на ВиК инфраструктурата и предоставяне на услуги по водоснабдяване и канализация за достигане на европейските стандарти за качество и опазване на околната среда. Подобряване на процеса на регулиране на ВиК операторите ще способства и за постигане на по-добро качество срещу вложени инвестиции и по-ефективно усвояване на средствата от европейските фондове в областта на водоснабдяването и канализацията през новия финансов период 2014-2020г..
  Подписаното изменение на споразумението не води до промяна в договореното възнаграждение за консултантските услуги.
  Необходимост от ратификация - Тъй като основното споразумение, подписано на 4 април 2014г., е ратифицирано от Народното събрание със закон (ДВ, бр. 62 от 2014г.), изменението му също следва да бъде ратифицирано.

  Проведоха се дискусии и обсъждания, на които членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.

  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати:
  Със 17 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменението към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие е Директива 91 /271 /ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., подписано на 8 май 2015 г., № 502-02-16, внесен от Министерския съвет на 25.05.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума