Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/06/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет на
  5 юни 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет на
  5 юни 2015 г.


  На заседание, проведено на 18 юни 2015 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, внесен от Министерския съвет.

  На заседанието присъства заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, който представи законопроекта.
  Основният мотив за приемането на законопроекта е синхронизирането на разпоредбите на Закона за държавния дълг с тези на Закона за публичните финанси. Регламентира се възможността общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори). Това ще даде възможност на общините да извършат дейности с цел повишаване енергийната ефективност в сгради или други обекти и системи, с което общините ще оптимизират бъдещите си разходи.
  Предложените в законопроекта промени отразяват също така ангажиментите за публикуването на Централен регистър „Общински дълг“. Той попада в обхвата на данните, които следва да се публикуват в отворен формат, съобразно ангажиментите, заложени във Втория план за действие на Република България за участие в инициативата „Партньорство за открито управление“.
  Вносителят заяви подкрепата за законопроекта от страна на Националното сдружение на общините в Република България.
  В хода на дискусията беше поставен въпроса дали е направена оценка за въздействието върху действащия Закон за държавния бюджет на Република България.
  Заместник-министър Ананиев заяви, че още няма точна информация за сключване на такива договори, но няма фактори, които ще доведат до промяна на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисия по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума