Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/06/2015

  законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, № 502-02-19, внесен от Министерския съвет на 04.06.2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, № 502-02-19, внесен от Министерския съвет на 04.06.2015г.
  На заседание, проведено на 18.06.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите / Спогодбата /.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Фейзи Бекир - зам. министър на финансите.
  Между Република България и Кралство Норвегия към настоящия момент действа Спогодбата между Народна република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата, обн.ДВ, бр. 48 от 1989г. В нея липсва адекватна на сегашните икономически условия правна регламентация на данъчните отношения между двете държави. Това води до ограничено прилагане на Спогодбата между тях, до невъзможност съответната държава да води ефективна борба с предотвратяване на заобикалянето на данъчно облагане, укриването на данъци и данъчните измами.
  Горните причини налагат подписването на нов документ, като на 22.07.2014г. в София е подписана нова Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите.
  В новата Спогодба се съдържат съответстващи на последните тенденции в областта на данъчното облагане клаузи за обмен на информация, за предотвратяване на заобикалянето на данъчното облагане и за регламентиране на отношенията между свързани предприятия.
  Безспорните ползи от сключването й са : актуална и ефективна Спогодба с Кралство Норвегия, която балансирано и в максимална степен да защитава по равнопоставен начин интересите на двете държави; развитие и обогатяване на българската договорна практика по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане на доходите чрез предоговаряне на най-приложимите български СИДДО с благоприятни за българската държава разрешения; би била инструмент за съдействие за укрепване и стимулиране на икономическото и всяко друго сътрудничество между двете държави във взаимен интерес.
  Международните договори, които се отнасят до действието на закона или изискват мерки от законодателен характер за тяхното изпълнение, каквато е Спогодбата, подлежат на ратифициране от Народното събрание със закон, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, № 502-02-19, внесен от Министерския съвет на 04.06.2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума