Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/06/2015

  проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички”, провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода от 2009-2015г., № 554-02-49, внесен от Султанка Петрова и група народни представители на 30.04.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства за: изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички”, провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода от 2009-2015г., № 554-02-49, внесен от Султанка Петрова и група народни представители на 30.04.2015 г.

  На заседание, проведено на 18 юни 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение.
  На заседанието присъстваха представителите на Сметна палата –Тошко Тодоров – заместник-председател и Дарин Матов – началник на кабинета на председателя на Сметната палата.
  Проектът на решение беше представен от н.п. Султанка Петрова.
  През последните години са налице систематични нарушения в работата на Държавната агенция за закрила на детето с данни за целенасочено накърняване на правата на децата с цел лично обогатяване на служители от системата. Налице е информация за нерегламентирано усвояване на средства, отпуснати от европейските партньори по оперативни програми, по които Държавната агенция за закрила на детето е реализирала проекти. В рамките на проект по оперативна програма „Административен капацитет” - „Функционален анализ на Държавната агенция за закрила на детето” еднократните възнаграждения за един обучител са били в размер на 3 853 лв. за период на обучението 2 дни; за изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички” с цел проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация са изразходени средства в размер на около 140 000 лева, при положение, че от страна на УНИЦЕФ е извършена независима оценка по същия предмет и са дадени препоръки и насоки за действие и промяна.
  Въпреки направените разходи проблемите в сферата на опазването и закрилата на правата на детето в България все повече се задълбочават. Гражданското общество все по-остро поставя проблемите в тази сфера, като неминуемо ги свързва с оплаквания за злоупотреби с публични финанси и корупция.
  След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 9 гласа „За”, без „Против” и 5 „Въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:


  ПРОЕКТ!

  Р Е Ш Е Н И Е


  за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 -2015 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата


  Р Е Ш И:


  1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 -2015 г.
  2. Срокът за извършване на одита е от 1 юли 2015г. до 15 октомври 2015 г.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 15 октомври 2015 г. – 15 ноември 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума