Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
11/06/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение Закона за Българската народна банка, № 554-01-111, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 05.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение Закона за Българската народна банка, № 554-01-111, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 05.06.2015 г.
  На заседание, проведено на 11 юни 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъства Бисерка Ванчева – водещ юрисконсулт в Българската народна банка.
  Законопроектът беше представен от н.п. Менда Стоянова.
  Действащата разпоредба на чл. 14, ал. 2 от Закона за Българската народна банка предвижда при предсрочно прекратяване правомощията на член на Управителния съвет на Българската народна банка, на негово място да се избира, съответно назначава друго лице за остатъка от мандата. При приемане на предложеното изменение за отмяна на чл. 14, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, при всички случаи членовете на Управителния съвет на Българската народна банка ще бъдат избирани с мандат от шест години, каквото е общото правило на чл. 12, ал. 4 от Закона за Българската народна банка.
  В настоящата си редакция чл. 14, ал. 2 от Закона за Българската народна банка е в несъответствие с чл. 14.2 от Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, който представлява протокол към Договора за функционирането на Европейския съюз и е част от първичното право на Европейския съюз. Посочената разпоредба изисква минимална продължителност на мандата от 5 години, която при приложението на чл. 14, ал.2 не може да бъде спазена.
  Предложеното изменение на Закона за Българската народна банка, целящо премахване на несъответствието му с чл. 14.2 от Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, е било консултирано с Европейската централна банка през 2010 г., за което е било издадено публично становище на ЕЦБCON/2010/25, но съгласуваните с Европейската централна банка законодателни изменения тогава не са били приети.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 17 народни представители, без „Против”, „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение Закона за Българската народна банка, № 554-01-111, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 05.06.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума