Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/06/2015 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.

  На заседание, проведено на 11 юни 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха Борислав Стратев – член на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Лазар Илиев и Росен Ангелчев – синдици на Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност) и Бисерка Ванчева – водещ юрисконсулт в Българската народна банка.
  Законопроектът беше представен от н.п. Десислава Атанасова.
  В резултат на дейността на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и да противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г. са установени данни за физически и юридически лица с влогове, сметки и кредити, предоставени в отклонение от обявените от банката условия, както и за лица, които са извършили разпоредителни сделки след поставяне на банката под специален надзор. Интересът на обществеността към този кръг от лица и политически партии налага извършването на законови промени, които да създадат правно основание за разкриване на банковата тайна за банка в несъстоятелност.
  В този смисъл с предлаганите промени се цели да се разкрие банковата тайна по отношение на физическите и юридическите лица и размера на техните влогове, кредити и сметки, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия, размера на влоговете, сметките и кредитите на политическите партии и на лицата по чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и техните семейства, както и свързаните с тях юридически лица, консултантските договори, договорите за наем и други възмездни и безвъзмездни договори между банката и лицата по чл. 2 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и техните семейства.
  Наред с това в Закона за банковата несъстоятелност се въвежда процедура по предоставянето на достъп до данните в платежната система за брутен сетълмент в реално време по чл. 103 от Закона за платежните услуги и платежните системи на временните синдици, синдиците, членовете на управителния съвет на фонда и на лицата, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, които извършват действия по проследяване и за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и/или когато даденото значително надвишава полученото, както и в случаите на отпуснати кредити при недостатъчно или липсващо обезпечение или на свързани лица, когато тези сделки или трансакции са довели до влошаване на нейното финансово състояние.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 19 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 554-01-109, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 03.06.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума