Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/06/2015 първо гласуване

  законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, №502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, №502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.

  На заседание, проведено на 18 юни 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха: Фейзи Бекир – заместник-министър на финансите; Димитър Костов – подуправител на Българската народна банка; Веселина Мандаджиева – началник на отдел „Нормативна дейност” в Комисията за финансов надзор; Боян Колев – експерт във Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Ирина Марцева – главен секретар на Асоциация на банките в България.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Бекир.
  Предложеният законопроект за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници има за цел въвеждане в българското законодателство на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Директивата има за цел да установи ефективна рамка на европейско ниво за справяне с банкови кризи на достатъчно ранен етап, така че да се предотврати пренасянето на финансовите проблеми на отделни кредитни институции върху цялата банкова система, както и да се премахне във възможно най-голяма степен необходимостта от използване на публични средства за подпомагане на неплатежоспособни банки.
  Законопроектът въвежда правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на банки, инвестиционни посредници, както и други лица, посочени в законопроекта. Като орган за преструктуриране на банки е определена Българската народна банка, а Комисията за финансов надзор – като орган за преструктуриране на инвестиционни посредници. Органът за преструктуриране информира министъра на финансите за решенията си, като решения, които оказват негативно въздействие върху публичните финанси, могат да доведат до необходимост от използване на държавните инструменти за финансова подкрепа, или които се вземат в условия на системна финансова криза - подлежат на изпълнение след одобрението на министъра на финансите.
  В законопроекта са определени правилата, процедурите и изискванията по отношение на планирането и подготовката на възстановяването и преструктурирането. Законопроектът въвежда изисквания към банките и инвестиционните посредници за изготвяне и актуализиране на планове за възстановяване, съдържащи мерки и процедури за предприемане на ранни действия в случай на влошаване на финансовото им положение, както и да изготвят и планове за преструктуриране, които имат за цел преструктуриране на банка или инвестиционен посредник, като се сведат до минимум загубите за данъкоплатците и като се запазят основните критични за дейността на институцията функции.
  Законопроектът предвижда органът за преструктуриране да извършва оценка на възможностите за преструктуриране, която може да доведе до изисквания за опростяване дейността на банката или инвестиционния посредник или структурата на групата, от която институцията е част.
  С преструктурирането се цели постигане в ускорен срок на резултати, подобни на обичайната процедура по несъстоятелност, по отношение разпределянето на загубите между акционерите и кредиторите, като се запазва финансовата стабилност и се ограничават загубите за данъкоплатците, когато обявяването на банката/инвестиционния посредник в несъстоятелност би застрашило обществения интерес и би съставлявало заплаха за финансовата стабилност.
  Определените в законопроекта цели на преструктурирането са осигуряване на непрекъснатост на критичните за банката/инвестиционния посредник функции, избягване на неблагоприятните последици за финансовата стабилност, защита на публичните средства чрез свеждане до минимум на зависимостта от извънредна публична финансова подкрепа, както и защита на вложителите с гарантирани влогове, средствата и активите на клиентите.
  В съответствие с изискванията на Директивата законопроектът въвежда следните инструменти за преструктуриране: продажба на стопанска дейност, мостова институция, обособяване на активи и споделяне на загуби.
  В съответствие с предвидената в Директивата възможност са въведени два допълнителни инструмента за преструктуриране - инструмент за държавна капиталова подкрепа и инструмент за временна държавна собственост, които представляват държавни инструменти за финансова стабилизация. Компетентен орган за вземане на решение за прилагане на тези инструменти е Министерският съвет по предложение на министъра на финансите.
  Законопроектът предвижда създаване на Фонд за преструктуриране на банки, който се управлява от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Аналогично, законопроектът предвижда създаване на Фонд за преструктуриране на инвестиционните посредници, който се управлява от Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите и в който се събират вноски от инвестиционните посредници, които попадат в обхвата на законопроекта.
  В съответствие с поетите ангажименти в Националната програма за реформи Европа 2020, приета на 5 май 2015г от Министерския съвет се предвижда БНБ да организира извършване на преглед на качеството на активите на цялата банковата система, включително проверка на качеството и адекватността на използваните оценки за стойност на активите, приетите обезпечения и практиките по обeзценяване и провизиране, при участие на независими външни лица с висока професионална репутация. КФН от своя страна ще организира извършване на преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, при участие на независими външни лица и институции с висока професионална репутация.
  Следва да се има предвид, че срокът за транспониране на Директива 2014/59/ЕС е изтекъл и Европейската комисия е стартирана процедура за нарушение № 2015/0014 по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 12 народни представители, без „Против”, „Въздържали се” – 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, №502-01-49, внесен от Министерски съвет на 12.06.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума