Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/06/2015

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 502-02-20, внесен от Министерския съвет на 18.06.2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 502-02-20, внесен от Министерския съвет на 18.06.2015г.
  На заседание, проведено на 25.06.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Владислав Горанов - министър на финансите.
  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ в размер 60 млн. швейцарски франка е подписано на 24 декември 1992 г., и в съответствие с чл. 10 от него е продължавано неколкократно чрез размяна на писма между двете правителства. Средствата са използвани приоритетно за проекти в сферата на инфраструктурата, като особено значение се отдава на проекти от секторите по опазване на околната среда, здравеопазването и енергетиката. Досега усвоените средства надхвърлят 52 млн. швейцарски франка. Все още окончателно не е завършен Проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив" поради възникналите сериозни противоречия между община Пловдив и фирмата доставчик, които към момента са преодолени. С присъединяването на Република България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. е прекратено финансирането на нови проекти извън действащите в рамките на Споразумението от 1992г. Продължаването на срока на действие на Споразумението до 31 декември 2016г. се налага единствено с цел окончателното приключване на действащия Проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив".
  На основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България Изменението на Споразумението подлежи на ратифициране от Народното събрание.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, внесен от Министерския съвет на 18.06.2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума