Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България", № 502-02-39, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно:Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България", № 502-02-39, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 17.12.2015 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България", № 502-02-39, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2015 г.
  Програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България" е одобрена с Решение на Европейската комисия С(2015)886 от 12 февруари 2015 г.
  Меморандумът за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -България" e подписан от българска страна на 23 септември 2015 г.
  С Меморандума за изпълнение се осигурява пълноправното участие на Република България в Програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България", като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на програмата, в съответствие с поетите ангажименти от Република България. Документът урежда необходимите договорености за успешното стартиране и изпълнение на програмата през целия програмен период 2014-2020г.
  Подписаният меморандум за изпълнение подлежи на ратификация със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България", № 502-02-39, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума