Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
04/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан.на 28 ноември 2013г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан.на 28 ноември 2013г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2015г.

  На редовно заседание, проведено на 04.02.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан.на 28 ноември 2013г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерския съвет на 02 ноември 2015г.
  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-н Красимир Ципов – зам.министър на вътрешните работи.
  През април 2000 г. по предложение на Република България и Република Хърватия възниква Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) към подмаса III „Сигурност и отбрана" на Работна маса III на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Към настоящия момент страни - членки на инициативата, са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Турция.
  Основният нормативен документ за функционирането на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа е Меморандумът за разбирателство относно Институционалната рамка на DPPI SEE.
  Меморандумът за разбирателство е подписан на 28 ноември 2013 г. по време на XXVII Регионална среща на инициативата в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.
  Съгласно чл.11 от Меморандума държавите членки финансират административните разходи на Инициативата като заплащат годишни вноски в размер 25 000 евро не по-късно от края на април на съответната календарна година.
  Това обстоятелство налага на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България меморандумът да бъде ратифициран от Народното събрание, тъй като се отнася до участието на Република България в международна организация и съдържа финансови задължения за страната.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, на която членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект.
  След обсъждането на законопроекта последва гласуване, което приключи със следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2015г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума