Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/03/2016

  Проект на РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г., № 602-03-2, внесено от Министерския съвет на 25 февруари 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Проект на РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г., № 602-03-2, внесено от Министерския съвет на 25 февруари 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 17.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта на РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010 г., № 602-03-2, внесено от Министерския съвет на 25 февруари 2016г.
  Документът с вносител Министерски съвет бе представен от г-жа Карина Караиванова – зам.министър на финансите.
  Република България се присъединява към Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) през 1990 г., като Учредителният договор на МБВР е ратифициран със закон, обнародван в „Държавен вестник" в бр. 90 от 2009 г. (изм., бр. 51 от 2012 г.).
  С Решение на Управителния съвет на международната финансова институция № 613, прието на 16 март 2011г., е извършено Общо увеличение на капитала на МБВР - 2010 г. Проектът на горното решение на Управителния съвет на МБВР е одобрен с Решение № 620 на Министерския съвет от 2010г. и е подкрепен от българската страна.
  Съгласно условията на Решението на Управителния съвет на МБВР Република България има право да запише допълнителни 1393 акции в МБВР, като увеличи дяловото си участие от 5215 на 6608 акции. Стойността на заделените за Република България допълнителни акции е 168 044 555,00 щ. д., при цена 120 635 щ. д. за акция по номинал. Подлежащата на внасяне част е в размер общо 6 на сто от цената на всяка акция, или 10 082 673,30 щ. д., като останалата част в размер 157 961 881,70 щ. д. е платима при поискване. Платимата при поискване част от капитала на МБВР е изискуема само когато е необходима за посрещане на задължения на Банката във връзка със заети от нея средства и гарантирани от нея заеми, а не за отпускане на заеми или за административни разходи. Акциите в МБВР се записват чрез представяне на документ за участие, към който се прилага правно становище, удостоверяващо че записването е надлежно оторизирано, и след извършване на дължимите плащания на подлежащата на внасяне част.
  Необходимите средства за покриване на подлежащата на внасяне част от заделените за Република България акции са предвидени в разчетите по Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. Характерът на поеманото задължение по отношение на частта от акциите, платима при поискване, е условен. В практиката си до момента МБВР избягва да прибягва до опцията на платимата при поискване част от капитала, като от членството на страната ни в институцията не е имало случай на възползване от нея.
  Записването от Република България на заделените за нея акции би представлявало изпълнение на задължения, свързани с участието на страната като акционер в международната финансова институция и принос на страната ни към международното сътрудничество за развитие.
  На основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България, Народното събрание следва да даде съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на МБВР - 2010 г., чрез записване на пълния брой на заделените за страната акции.
  След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участие на Република България в Общото увеличение на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие - 2010г., № 602-03-2, внесено от Министерския съвет на 25 февруари 2016г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума