Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, №602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, №602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 24.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОф и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, №602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 март 2016г.
  Законопроектът бе представен от г-н Румен Александров – зам.министър на външните работи.
  Налице е нова политика за децентрализация, която е приоритетна за Международната организация на франкофонията (МОФ) и държавите, членуващи в нея. Република България е подписала споразумението и допълнителната договореност към него в рамките на срещата на Постоянния съвет на франкофонията, провел се на 9 октомври 2015 г. в Ереван.
  Целите, които са поставени пред държавите - участници в дейностите на МОФ, са свързани с действия за създаване на структури на МОФ на регионален принцип, с което да се засили присъствието на организацията чрез участието на страните членки в пълния набор от програми, предвидени в Стратегическата рамка на МОФ.
  Чрез Споразумението се признава юридическата правосубектност на МОФ и произтичащите от това правни последици, предоставят се помещения за функциониране на структурата, установява се статута на създадената в София структура на МОФ, регламентират се данъците, митата и таксите, уреждат се публикациите и комуникациите, както и привилегиите и имунитета на представителите на държавите членки.
  Ратификацията е необходима на основание чл. 85, ал.1, т. 2, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 16 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията (МОФ) относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия, №602-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 март 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума