Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 30.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Сключването на Евро - средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването с Йордания е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на Европейската политика за съседство.
  Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави - членки на Европейския съюз, и Йордания функционират въз основата на двустранни споразумения. Част от политиката за добросъседство на Европейския съюз е тази система от двустранни споразумения да бъде заменена със създаването на евро-средиземноморско авиационно пространство между Европа и нейните средиземноморски партньори. В този смисъл разпоредбите на настоящото споразумение заместват съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между страните и гарантират постепенното създаване на общо авиационно пространство между Европейския съюз и Йордания.
  Със създаването на евро-средиземноморско авиационно пространство споразумението ще разшири законодателството на Европейския съюз в областта на въздухоплаването до Йордания. По-специално Йордания ще приеме законодателството на Европейския съюз във важни области, като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
  Ратификацията е необходима на основание чл. 85, ал.1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, № 602-02-10, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума